Sjuksköterskeprogrammet

180 HP

Välj studiestart :
 • Studietid: 2021 vecka 34 till 2024 vecka 22
 • Ort: Karlskrona
 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Utbildningsplan: Ladda ner

Tillfället är stängt för anmälan

Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programmet startar både VT-21 och HT-21

Sjuksköterskeprogrammet

Skapa bra omvårdnad genom att leda, utveckla och planera vårdarbete. BTH:s sjuksköterskeprogram har e-hälsoprofil och ger dig en hög andel verksamhetsförlagd utbildning som knyter ihop teori med praktik.

En internationell examen och en stark efterfrågan på arbetsmarknaden

Som sjuksköterska har du varierade arbetsuppgifter och planerar, leder och utvecklar omvårdnadsarbete. Du genomför medicinska behandlingar och arbetar med hälsofrämjande åtgärder.

Det råder i dag brist på sjuksköterskor och jobben finns inom både landsting, kommuner och privata verksamheter. Efter examen kan du alltså arbeta som sjuksköterska både i Sverige och utomlands, eller välja att läsa vidare till specialistsjuksköterska.

Problembaserat lärande och möten med människor

På BTH använder vi problembaserat lärande som utvecklar din kreativitet och din förmåga att lösa uppgifter i grupp. Huvudområdet är omvårdnad som kompletteras med stödämnet medicin.  Utbildningen bidrar till att utveckla din kunskap och förmåga att möta människor och fungera som ledare i möten med patienter, närstående och kollegor.

E-hälsa en naturlig del av dagens vård

E-hälsa omfattar kunskap om e-hälsoverktyg och tjänster som kan förbättra och effektivisera processer för kommunikation, arbete och omvårdnad inom vårdarbete. I dagens och framtidens samhälle är teknik en allt viktigare byggsten och BTH är i grunden en teknisk högskola, så e-hälsa har en given och naturlig central plats i BTH:s sjuksköterskeprogram.

Stor andel VFU och medicinkurser

En stor och viktig del av utbildningen är VFU ­– verksamhetsförlagd utbildning inom hälso- och sjukvården. Programmet innehåller en stor del VFU där du omsätter teori i praktik vilket gör att du snabbt kommer in i din yrkesroll. En del av VFU:n sker på Blekingesjukhuset som ligger en kort promenad från högskolan. Teorikurser i omvårdnad och medicin ger en bred bas av kunskaper för att kunna möta människors behov för att främja hälsa. Sammantaget ger detta dig en realistisk och komplett kombination av kunskap och erfarenhet.

Unik forskningsklinik på campus ger realitet och nytänkande

2019 invigdes BTH:s forsknings- och utbildningsklinik. Kliniken är den enda i sitt slag och här simulerar vi vårdförlopp inom till exempel akutvård, vilket ger dig den viktiga kopplingen mellan teori och praktik. Här utformar, testar och simulerar du olika arbetssätt för framtidens vård tillsammans med lärare och forskare. Under utbildningen tränar du mycket praktiskt på kliniken och kompletterar därmed din VFU på ett unikt sätt och tar del av den senaste forskningen.

Utbildningen leder till en sjuksköterskeexamen, som är en internationellt gångbar examen och gör hela världen till din arbetsmarknad.

Kurser och innehåll

Urval

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A14/16.


Läs mer om antagning här


Examen
Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå med benämningen
Sjuksköterskeexamen
Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Bachelor of Science in Nursing


Utbildningen leder också fram till
Filosofie kandidatexamen
Huvudområde: Omvårdnad
Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Bachelor of Science
Main field of study: Nursing Science
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.


Lärandemål
Följande mål gäller för utbildningen:
Kunskap och förståelse
För sjuksköterskeexamen ska studenten:
 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund, kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen
 • visa kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet
 • visa kunskap om förhållanden i samhället som påverkar barns, kvinnors och mäns hälsa
 • visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
 • visa kunskap om relevanta författningar

För kandidatexamen i omvårdnad ska studenten:
 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor

Färdighet och förmåga
För sjuksköterskeexamen ska studenten:
 • visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten och närstående identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan samt ge vård och behandling
 • visa förmåga att hantera läkemedel på ett adekvat sätt samt kunna informera patienten om läkemedlens effekter och biverkningar
 • visa förmåga att identifiera behov av och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete
 • visa förmåga att initiera metodförbättring och kvalitetssäkring
 • visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov
 • visa förmåga att informera och undervisa olika grupper samt att genomföra handledande uppgifter
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper
 • visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika målgrupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten

För kandidatexamen i omvårdnad ska studenten:
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För sjuksköterskeexamen ska studenten:
 • visa självkännedom och empatisk förmåga
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens

För kandidatexamens ska studenten:
visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används och
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens
Lokala mål
 • visa kunskap om eHälsa för att främja, förbättra och effektivisera omvårdnads-, arbets- och kommunikationsprocesser
 • visa kunskap om eHälsans möjligheter och utmaningar för att främja delaktighet med fokus på personens och närståendes kunskap och behov

Det bästa med BTH är närheten till allt. Karlskrona är en underbart mysig stad med många fritidsaktiviteter och bra hockey, handboll och fotboll att titta på.

Andrée
Tidigare student, Sjuksköterskeprogrammet 

Vill du veta mer om programmet?

Foto på Amanda

Jag heter Amanda och läser Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska. Tidigare har jag läst Sjuksköterskeprogrammet. Har du en fråga om programmet? Skicka ett meddelande till mig!

Fråga Amanda

Läs en intervju med Amanda

Mer om programmet

Terese och Lina presenterar sjuksköterskeprogrammet och vår unika klinik där studenterna kan testa olika e-hälsoverktyg och simulera olika händelser.

Studentprojekt

Här studerar du

På Campus Gräsvik hittar du utbildningar inom teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi samt hälsa och vård. 

Campus Gräsvik ligger precis vid vattnet, här finns till och med en badbrygga 50 meter från föreläsningssalarna. Från det moderna bibliotekets studieplatser har du utsikt över havet och utanför finns motionsslingor som tar dig genom skogspartier och längs stranden. 

 

Flygbild över Campus Gräsvik

Studera utomlands

Som student på BTH har du bra möjligheter att förlägga en del av dina studier utomlands. De flesta som tar chansen upplever att det var en av de mest givande perioderna under studietiden – en chans att lära känna nya kulturer, få nya perspektiv och skaffa erfarenheter både inför karriären och livet i sin helhet. Vi berättar mer om möjligheterna när du börjar här hos oss, men hör gärna av dig om du har frågor.

Frågor?

Programansvarig:

Terese Lindberg

terese.lindberg@bth.se

Kvinna med headset

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

0455-38 53 00

Utbildningar inom området

Liknande utbildningar

Studieort

Undervisningsspråk

Nivå

Programstart

Visa endast

Studietakt