Sjuksköterskeprogrammet

180 HP

Välj studiestart :
 • Studietid: 2021 vecka 03 till 2024 vecka 02
 • Ort: Karlskrona
 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-88121
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Utbildningsplan: Ladda ner

Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programmet startar både VT-21 och HT-21

Skapa bra omvårdnad genom att leda, utveckla och planera vårdarbete. På BTH får du hög andel verksamhetsförlagd utbildning och bred medicinkunskap i ett program med ett stort inslag av eHälsa.

Skapa bra omvårdnad genom att leda, utveckla och planera vårdarbete. På BTH får du hög andel verksamhetsförlagd utbildning och bred medicinkunskap i ett program med ett stort inslag av eHälsa.

Problembaserat lärande och möten med människor

På BTH använder vi problembaserat lärande som utvecklar din kreativitet och din förmåga att lösa uppgifter i grupp. Centrala kurser är omvårdnad och medicin, men du får också utveckla din förmåga att möta människor och fungera som ledare i möten med patienter och närstående.

eHälsa en naturlig del av dagens vård

eHälsa omfattar kunskap om e-hälsoverktyg och tjänster som kan förbättra och effektivisera processer för kommunikation, arbete och omvårdnad inom vårdarbete. I dagens och framtidens samhälle är teknik allt viktigare byggsten och BTH är i grunden en teknisk högskola, så eHälsa har en given och naturlig central plats i BTH:s sjuksköterskeprogram.

Stor andel VFU och medicinkurser

En stor och viktig del av utbildningen är VFU ­– verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvården. Programmet innehåller en stor del VFU och genom den kommer du snabbt in i din yrkesroll och skaffar erfarenhet. En del av VFU:n görs på Blekingesjukhuset som ligger en kort promenad från högskolan. En god grund i medicin med fem rena medicinkurser ger en bred bas av kunskaper inom till exempel näringslära och sjukdomslära. Sammantaget ger detta dig en realistisk och komplett kombination av kunskap och erfarenhet.

Unik forskningsklinik på campus ger realitet och nytänkande

2019 invigdes BTH:s forsknings- och utbildningsklinik. Kliniken är den enda i sitt slag och här simulerar vi vårdförlopp inom till exempel akutvård, vilket ger dig den viktiga kopplingen mellan teori och praktik. Här utformar, testar och simulerar du olika arbetssätt för framtidens vård tillsammans med lärare och forskare. Under utbildningen tränar du mycket praktiskt på kliniken och kompletterar därmed din VFU på ett unikt sätt och tar del av den senaste forskningen. Läs mer om kliniken här.

BTH forsknings- och utbildningsklinik

Studentprojekt

Kurser och innehåll

Kurser i detta program

Det bästa med BTH är närheten till allt. Karlskrona är en underbart mysig stad med många fritidsaktiviteter och bra hockey, handboll och fotboll att titta på.

Andrée
Tidigare student, Sjuksköterskeprogrammet 

Vill du veta mer om programmet?

Här studerar du

På Campus Gräsvik hittar du utbildningar inom teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi samt hälsa och vård. 

Campus Gräsvik ligger precis vid vattnet, här finns till och med en badbrygga 50 meter från föreläsningssalarna. Från det moderna bibliotekets studieplatser har du utsikt över havet och utanför finns motionsslingor som tar dig genom skogspartier och längs stranden. 

 

Flygbild över Campus Gräsvik

Studera utomlands

Som student på BTH har du bra möjligheter att förlägga en del av dina studier utomlands. De flesta som tar chansen upplever att det var en av de mest givande perioderna under studietiden – en chans att lära känna nya kulturer, få nya perspektiv och skaffa erfarenheter både inför karriären och livet i sin helhet. Vi berättar mer om möjligheterna när du börjar här hos oss, men hör gärna av dig om du har frågor.

Urval

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A14/16.


Läs mer om antagning här


Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå med benämningen sjuksköterskeexamen
Huvudområde: omvårdnad.
(Utbildningen leder också fram till en examen på grundnivå med benämningen
filosofie kandidatexamen
Huvudområde: omvårdnad)

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten utöver de nationella målen:

 • visa kunskap och förståelse för ett problembaserat lärandeperspektiv,
 • visa kunskap och förståelse för vetenskapliga metoder för att kunna följa och delta i forskning och förbättringsarbete för en god och säker vård,
 • visa kunskap att integrera andra kunskapsdiscipliner för att erhålla en djupare förståelse för omvårdnadsämnet.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten utöver de nationella målen:
 • visa färdighet och förmåga att tillämpa och implementera informations- och kommunikationsteknologi som stöd för studier och kommande arbetsliv samt visa förmåga att tillämpa hållbar utveckling,
 • visa färdighet och förmåga att leda, kommunicera och samverka i teamet för att utforma omvårdnadsarbetet utifrån evidensbaserad kunskap,
 • visa förmåga att leda och organisera ett team samt lära sig effektiva strategier och tillvägagångssätt för konfliktlösning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten utöver de nationella målen:
 • visa förmåga att arbeta utifrån ett personcentrerat, vetenskapligt, evidensbaserat och etiskt förhållningssätt för patienten och närstående
 • visa förmåga att identifiera och visa respekt för olika kulturella och transkulturella förhållanden och dess betydelse för mötet med människan i omvårdnaden.

Sjuksköterskeexamen, 180 högskolepoäng (Utdrag ur Svensk författningssamling SFS 2006:1053)
För sjuksköterskeexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som sjuksköterska.
Kunskap och förståelse
För sjuksköterskeexamen skall studenten:
 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
 • visa kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet,
 • visa kunskap om förhållanden i samhället som påverkar barns, kvinnors och mäns hälsa,
 • visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga
För sjuksköterskeexamen skall studenten:
 • visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten och närstående identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan samt ge vård och behandling, visa förmåga att hantera läkemedel på ett adekvat sätt samt kunna informera patienten om läkemedlens effekter och biverkningar,
 • visa förmåga att identifiera behov av och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete,
 • visa förmåga att initiera metodförbättring och kvalitetssäkring,
 • visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,
 • visa förmåga att informera och undervisa olika grupper samt att genomföra handledande uppgifter,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper,
 • och visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika målgrupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För sjuksköterskeexamen skall studenten:
 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående,
 • och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete) För sjuksköterskeexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.
Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen.
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar, visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.
Självständigt arbete (examensarbete)
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.
Övrigt
För kandidatexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.
Högskolespecifikt för BTH: (lokal examensordning) För kandidatexamen krävs minst 30 högskolepoäng på G2-nivå i huvudområdet, varav det självständiga arbetet (kandidatarbete) ska utgöra minst 15 högskolepoäng (G2E-nivå.
Jobbprofiler Efter avslutad utbildning till sjuksköterska kan du arbeta både nationellt och internationellt inom såväl privat som offentlig sektor.

Frågor?

Programansvarig:

Terese Lindberg

terese.lindberg@bth.se

Kvinna med headset

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

0455-38 53 00

Utbildningar inom området

Liknande utbildningar

Studieort

Undervisningsspråk

Nivå

Programstart

Visa endast

Studietakt