• Studietid: 2020 vecka 04 till 2023 vecka 02
  • Ort: Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
  • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Utbildningsplan: Ladda ner

Skapa bra omvårdnad genom att leda, utveckla och planera vårdarbete. På BTH får du en verksamhetsförlagd utbildning som fått toppbetyg från tidigare studenter.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en sjuksköterskeexamen som ligger till grund för legitimation.

På BTH

Problembaserat lärande och möten med människor
På BTH använder vi problembaserat lärande som utvecklar din kreativitet och din förmåga att lösa uppgifter i grupp. Centrala kurser är omvårdnad, medicin och e-hälsa, men du får också utveckla din förmåga att möta människor och fungera som ledare i möten med patienter och närstående.

VFU med toppbetyg
En stor och viktig del av utbildningen är verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvården. Genom den kommer du snabbt in i din yrkesroll och skaffar erfarenhet, och tidigare studenter ger toppbetyg till VFU:n på BTH:s sjuksköterskeprogram (läs mer på vårdförbundets hemsida och vårdförbundets rapport).

 


Unik forskningsklinik på campus ger realitet och nytänkande
2019 invigdes BTH:s forsknings- och utbildningsklinik där vi simulerar vårdförlopp inom till exempel akutvård, vilket ger dig den viktiga kopplingen mellan teori och praktik. Under utbildningen tränar du mycket praktiskt på kliniken och kompletterar därmed din VFU på ett unikt sätt. Här utformar, testar och simulerar du olika arbetssätt för framtidens vård tillsammans med lärare och forskare.

Efter BTH

En internationell examen och en arbetsmarknad med underskott
Som sjuksköterska har du varierade arbetsuppgifter och planerar, leder och utvecklar omvårdnadsarbete. Du genomför medicinska behandlingar och arbetar med hälsofrämjande åtgärder.

Det råder i dag brist på sjuksköterskor och jobben finns inom både landsting, kommuner och privata verksamheter. Utbildningen leder till en sjuksköterskeexamen, som är en internationellt gångbar examen och gör hela världen till din arbetsmarknad.

Efter examen kan du alltså arbeta som sjuksköterska både i Sverige och utomlands, eller välja att läsa vidare till specialistsjuksköterska.

Studera utomlands

Som student på BTH har du bra möjligheter att förlägga en del av dina studier utomlands. De flesta som tar chansen upplever att det var en av de mest givande perioderna under studietiden – en chans att lära känna nya kulturer, få nya perspektiv och skaffa erfarenheter både inför karriären och livet i sin helhet.

Två studenter som läste till sjuksköterska och som valde att studera utomlands var Fanny och Madelene. Tack vare ett stipendium kunde de tillbringa två månader i Sydafrika där de intervjuade sydafrikanska sjuksköterskestudenter om hur man ger bästa möjliga vård till patienter från olika kulturer.

Vi berättar mer om möjligheterna att studera utomlands när du börjar här hos oss, men hör gärna av dig om du har frågor.

Programinnehåll

Centrala begrepp inom omvårdnad är människa, hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar. Omvårdnad har som mål att stödja och ta tillvara en persons resurser till hälsa i det dagliga livet. Omvårdnad syftar till att förebygga ohälsa och sjukdom samt främja hälsa, återhämtning och välbefinnande hos personen och dennes närstående. Omvårdnad ska underlätta ett liv med sjukdom, funktionsnedsättning, lidande och ge möjlighet till en värdig död.

Visa mer...

Sjuksköterskeprogrammet ger dig kunskaper och färdigheter inom yrkets kärnkompetenser; personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård (kunskap som är baserad på bästa möjliga vetenskapliga grund), förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård samt informatik.

Utbildningen visar på samband mellan vårt hälsotillstånd och vår fysiska, psykiska, sociala och kulturella miljö. Du får kunskaper om yrkets värderingar och etik samt de allmänna principerna för vård och omsorg. Du tränas i att integrera och implementera nya forskningsresultat och lär dig reflektera över ditt eget arbetssätt i förhållande till forskning och utveckling.

Personcentrerad vård kännetecknas av att patienten blir sedd, förstådd och bemött utifrån dennes individuella behov, värderingar och förväntningar. Sjuksköterskan och teamet ska kunna möta patienten och närstående med evidensbaserad kunskap, det vill säga kunskap som är baserad på bästa möjliga vetenskapliga grund, i kombination med empati och ett etiskt förhållningssätt.

Teamarbete främjar kontinuitet, stärker kompetenser och ökar säkerheten för patienten i vården. I din roll som sjuksköterska ingår att vara ledare, att kunna handleda och undervisa både teamet, patienten och närstående, och att arbeta förebyggande och som hälsopedagog.

En sjuksköterska deltar kontinuerligt i förbättringsarbete för att utveckla kvalitet, kunskaper och säkerhet för patienten och teamet. Du kommer också att behöva engagera dig i kommunikation, informationsteknik och hälsoteknik inom vården, eftersom det är områden som är i ständig utveckling.

Sjuksköterskeutbildningen vid BTH är knuten till högskolans fokus på teknik, innovation och hållbar utveckling och har en stark internationell prägel där du även har möjlighet till studentutbyte såväl inom som utanför Europa.

Under första läsåret får du grundläggande kunskaper inom omvårdnad och medicinsk vetenskap. Under året ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid ett tillfällen.

Under det andra studieåret får du fördjupade kunskaper inom samtliga två ämnesområden för att kunna använda dessa integrerat och för att förstå helhetssynen på patienten och dennes närstående. Du har även VFU inom tre olika verksamheter.

Under det tredje året praktiserar och fördjupar du dina kunskaper från studieår ett och två. det ingår VFU inom något av tidigare verksamhetsområden. Du gör också ditt examensarbete inom huvudområdet omvårdnad, dels en längre VFU omfattande tio veckor samt teorikurser för att kunna få din examen.

Som utbildad sjuksköterska kan du arbeta nationellt såväl som internationellt. Du kan också läsa vidare till specialistsjuksköterska eller fortsätta att studera på avancerad nivå och på forskarnivå. Det råder idag brist på sjuksköterskor och du kan jobba inom landsting, kommun, statliga verk samt inom privat verksamhet.

Studentprojekt

syn
Sinnena
Sinnet står i nära förbindelse till nervsystemet där de fem klassiska sinnena är syn, hörsel, smak känsel och lukt. Dessa står i centrum för att inhämta information om våra kroppsfunktioner på ett ändamålsenligt sätt.

IVF
Ofrivillig barnlöshet och IVF
I dagens samhälle är det inte självklart för alla att kunna få barn på naturlig väg. Idag har utvecklingen gått framåt och det finns flera olika alternativa behandlingar för detta. En utav dessa behandlingar är provrörsbefruktning (IVF). Vad är egentligen för- och nackdelarna med denna behandling?

Innovativa idéer för demensvården
Ett digitalt journallexikon som känner igen förkortningar och svåra ord som vårdpersonal använder i journaler. Det var Belmas idé som ledde hela vägen till final i Queen Silvia Nursing Award, 2018. Lexikonet var tänkt att användas av äldre för att lättare förstå sin journal.

Motion
Används motionsleden på Västra Mark i hälsofrämjande syfte?
Fältstudien är gjord på Västra Mark i Karlskrona, det som undersöktes var motionsleden. Syftet med fältstudien var att undersöka olika folkhälsomål som uppfylls på Västra Mark, vilken målgrupp som söker sig dit samt att se om den används i hälsofrämjande syfte.

UTVÄRDERINGAR OCH PROGRAMRÅD UTVECKLAR UTBILDNINGEN

Vi utvecklar hela tiden våra utbildningar och programmet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Programfördelning

Liknande program

Studieort

Undervisningsspråk

Nivå

Visa endast

Studietakt