Civilingenjör i mjukvaruutveckling

Tillfället är stängt för anmälan

Välkomstbrev

Andelen mjukvara i världen växer explosionsartat. Med mjukvara som kompetens kan du arbeta med avancerad teknik inom vilket område som helst. Efter utbildningen kan du exempelvis arbeta som mjukvaruutvecklare, systemarkitekt, konsult eller projektledare. Du kan också arbeta med teknologi för sjukvården, i utvecklingsprojekt och inom många andra områden. Utbildningen gör dig attraktiv på stora delar av den tekniska arbetsmarknaden.

Visa mer...

Mjukvara är den största drivkraften för innovation och påverkar vårt vardagsliv och samhället varje dag. Med goda kunskaper om mjukvaruutveckling kan du göra skillnad och blir extremt attraktiv inom vilket område som helst på en global arbetsmarknad. Du kan jobba med allt ifrån spel och musikstreaming, till att ta fram smarta lösningar för hållbar energikonsumtion. Då mjukvara styr nästan allt i vårt samhälle har en mjukvaruingenjör möjligheten att påverka allt, till det bättre. Typiska yrkesroller är t ex systemarkitekt, projektledare, produktutvecklare med kundfokus eller mjukvaruutvecklare i globala företag som Volvo, Sony eller Saab och Ericsson.

Mjukvaruingenjör är ett kreativt yrke som innebär gränsöverskridande samarbeten och problemlösning. En dag kan du jobba med bränsleoptimering i en motor för att spara miljön, och en annan med att utveckla en produkt som erbjuder smarta streaminglösningar.

Utbildningen är ny och ger dig breda ingenjörskunskaper som förbereder dig väl inför arbetsmarknaden. Den har många valbara kurser och varvar matematik, programmering och databasteknik med industriell ekonomi, samhällsutveckling, projektledning och studentprojekt.

Med denna breda utbildning skaffar du dig en god, flexibel, grund inför ett arbetsliv som vi med dagens snabba utveckling ännu inte kan överblicka. Du kan arbeta som konsult eller projektledare, systemarkitekt, chef eller expert. Du kan också arbeta med teknologi för sjukvården, i utvecklingsprojekt och inom många andra områden.

Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng och leder fram till en civilingenjörsexamen i mjukvaruutveckling.

Filmer

Världen behöver mjukvaruingenjörer! (4:01, textad)

Vad gör en mjukvaruingenjör? (3:20, textad)

Arbetsmarknad och anställningsbarhet (3:25 min)

Programöversikt (4:16 min)

Programinnehåll

Utbildningen har ett upplägg som gör att du varvar olika typer av kurser. På det sättet läser du till exempel inte två matematikkurser samtidigt. Avgörande är att du kommer i kontakt med näringslivet. Många kurser är valbara för att du ska kunna sätta ihop en kombination av kurser som passar dig.

Visa mer...

Första året börjar du studera grunderna till att bli civilingenjör, då du inleder med att läsa ingenjörsarbete, programmering i C++ samt matematisk problemlösning. Under vårterminen fördjupar du dig i spännande områden som teknikhistoria och samhällsutveckling.

Under andra året fördjupar du dina mjukvarukunskaper genom databasteknik, systemteknik och testning av mjukvara. Under tredje årets hösttermin får du läsa en kurs i artificiell intelligens samt en översiktskurs i industriell ekonomi. Året avslutas med fortsatt mjukvaruutveckling samt säkerhet och mjukvaruutveckling.

Fjärde året får du lära dig mer om projektledning och ledarskap. Du deltar i ett avancerat mjukvaruprojekt ute i näringslivet och lär dig om agil mjukvaruutveckling – alltså hur man arbetar genom utvärderingar av arbetsresultat. Under våren lär du dig hur man utvecklar och underhåller en mjukvara samt forskningsmetodik. Du kan välja att fördjupa dig i robotik, system-av-system eller avancerade webbteknologier för att förstå hur vi kan designa och utveckla denna typ av system. Du kan också välja att fördjupa dig i områden som människan i mjukvaruutveckling, värdedriven mjukvaruutveckling och datadriven mjukvaruutveckling.

På höstterminen under femte året kan du välja fortsatt fördjupning eller dig i olika områden: användarupplevelse i mjukvaruutveckling, strategier för mjukvaruutvecklande företag och maskininlärning. Därefter kan du välja antingen att fördjupa dig inom entreprenörskap eller göra yrkespraktik.

Under våren knyts utbildningen ihop med ett examensarbete som löper under hela vårterminen. Här förenar du dina kunskaper i ett projekt som kan utföras i samarbete med industrin. Examensarbetet kan på så sätt bli en första ingång till arbetslivet eller kanske en väg att förverkliga ett eget entreprenörsprojekt som du fått inspiration till under utbildningen.

Innehåll

Programvärderingar och programråd

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Period: 2019 vecka 35 till 2024 vecka 22
 • Nivå: Grundnivå och avancerad nivå
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 4, Fysik 2, och Kemi 1.
Urval
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A9/9.
Läs mer om antagning här

Examen
Utbildningen leder fram till följande examen på avancerad nivå: Civilingenjörsexamen i mjukvaruutveckling
Motsvarande benämning på engelska är: Degree of Master of Science in Engineering: Software Engineering

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa djup teknikkunskap inom mjukvaruutveckling, system- och programvaruteknik såväl som breda kunskaper inom datavetenskap och kännedom om maskininlärning och människa-dator-interaktion,
 • visa kunskap och förståelse för matematiska metoder och deras koppling till ett ingenjörsmässigt arbetssätt och deras tillämpning vid utveckling av komplexa mjukvarusystem,
 • visa djup kunskap om metoder, språk, processer och verktyg inom datavetenskap och mjukvaruutveckling samt under vilka omständigheter dessa kan tillämpas och vilken påverkan tillämpningen kan ha på omvärlden,
 • visa djup kunskap om ingenjörsmässighet samt vetenskapliga metoder inom mjukvaruutveckling.


Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att utforma, designa, implementera, testa, driftsätta, och underhålla mjukvarusystem,
 • visa förmåga att använda systemtänkande för att analysera komplexa system och för att identifiera, modellera och designa mjukvarulösningar och integrera dem i sådana system,
 • visa förmåga att konceptualisera, abstrahera och utveckla modeller från verkliga problem eller fenomen, och använda dem för att stödja simulering och/eller byggandet av mjukvarulösningar för dessa problem/fenomen,
 • visa förmåga att identifiera avvägningar mellan konkurrerande lösningar och att kritiskt utvärdera dem även med begränsad information,
 • visa förmåga att identifiera, utvärdera och tillämpa forskningsresultat från relaterade vetenskapliga fält,
 • visa förmåga till teamarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att göra informerade bedömningar om utmaningar, möjligheter och risker när man utvecklar mjukvarusystem, på så väl produkt-, process- och systemnivå, baserat på relevanta ekonomiska, etiska, miljömässiga och sociala aspekter,
 • visa förståelse för teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och individens ansvar för hur den används, inklusive såväl sociala som ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter samt ta hänsyn till säkerhet och personlig integritet, särskilt hantering av personuppgifter,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Javier Gonzalez Huerta

Studievägledning