Civilingenjör i mjukvaruutveckling

Anmälan öppnar 2020-03-15

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-87011
 • Period: 2020 vecka 35 till 2025 vecka 22
 • Nivå: Grundnivå och avancerad nivå
 • Anmälan: Anmälan öppnar 2020-03-15
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 4, Fysik 2, och Kemi 1.
Urval
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A9/9.
Läs mer om antagning här

Examen
Utbildningen leder fram till följande examen på avancerad nivå: Civilingenjörsexamen i mjukvaruutveckling
Motsvarande benämning på engelska är: Degree of Master of Science in Engineering: Software Engineering

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa djup teknikkunskap inom mjukvaruutveckling, system- och programvaruteknik såväl som breda kunskaper inom datavetenskap och kännedom om maskininlärning och människa-dator-interaktion,
 • visa kunskap och förståelse för matematiska metoder och deras koppling till ett ingenjörsmässigt arbetssätt och deras tillämpning vid utveckling av komplexa mjukvarusystem,
 • visa djup kunskap om metoder, språk, processer och verktyg inom datavetenskap och mjukvaruutveckling samt under vilka omständigheter dessa kan tillämpas och vilken påverkan tillämpningen kan ha på omvärlden,
 • visa djup kunskap om ingenjörsmässighet samt vetenskapliga metoder inom mjukvaruutveckling.


Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att utforma, designa, implementera, testa, driftsätta, och underhålla mjukvarusystem,
 • visa förmåga att använda systemtänkande för att analysera komplexa system och för att identifiera, modellera och designa mjukvarulösningar och integrera dem i sådana system,
 • visa förmåga att konceptualisera, abstrahera och utveckla modeller från verkliga problem eller fenomen, och använda dem för att stödja simulering och/eller byggandet av mjukvarulösningar för dessa problem/fenomen,
 • visa förmåga att identifiera avvägningar mellan konkurrerande lösningar och att kritiskt utvärdera dem även med begränsad information,
 • visa förmåga att identifiera, utvärdera och tillämpa forskningsresultat från relaterade vetenskapliga fält,
 • visa förmåga till teamarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att göra informerade bedömningar om utmaningar, möjligheter och risker när man utvecklar mjukvarusystem, på så väl produkt-, process- och systemnivå, baserat på relevanta ekonomiska, etiska, miljömässiga och sociala aspekter,
 • visa förståelse för teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och individens ansvar för hur den används, inklusive såväl sociala som ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter samt ta hänsyn till säkerhet och personlig integritet, särskilt hantering av personuppgifter,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Javier Gonzalez Huerta

Studievägledning