Masterprogram i Software Engineering

Tillfället är stängt för anmälan

Välkomstbrev

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med att utveckla programvara för framtidens produkter och tjänster där det ställs höga krav på prestanda och kvalitet.

Du kommer att lära dig hur man bygger och testar mjukvaruprodukter som använder modern teknik. Du kommer också att lära dig om moderna utvecklingsprocesser och hur man ständigt kan förbättra dem.

Med dina kunskaper får du förutsättningarna för att arbeta som programvarutekniker eller som mjukvaruarkitekt i världsledande företag eller som ledare för utvecklingsteam inom programvaruutveckling. Du har även möjlighet att fortsätta forska inom området programvaruteknik.

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng och leder fram till en teknologie masterexamen.

Programinnehåll

Utbildningen Software Engineering förbereder dig som vill utveckla programvara som löser framtida komplexa utmaningar inom området. Du kommer att lära dig hur man bygger och testar mjukvaruprodukter som använder modern teknik. Du kommer också att lära dig om moderna utvecklingsprocesser och hur man ständigt kan förbättra dem. Kurserna i utbildningen sträcker sig från den tidiga planeringen med kravinsamling till slutlig implementering, testning och införande. Du får kunskaper och erfarenheter i både teknik och arbetsmetodik.

Läs mer

Med dina kunskaper får du förutsättningarna för att arbeta som programvarutekniker eller som mjukvaruarkitekt i världsledande företag eller som ledare för utvecklingsteam inom programvaruutveckling. Utbildningen innehåller även forskningsförberedande kurser ifall du skulle vilja fortsätta att forska inom området programvaruteknik.

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Period: 2019 vecka 36 till 2021 vecka 22
 • Nivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde: Programvaruteknik
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Förkunskapskrav: Kandidatexamen motsvarande minst 180 hp inom något av områdena Programvaruteknik, Datavetenskap eller Datalogi. Examen ska omfatta minst 90 hp Programvaruteknik, Datavetenskap eller Datalogi varav minst 30 hp ska utgöras av kurser inom Programmering, Objektorienterad systemutveckling, Programvarudesign, Datastrukturer och algoritmer, Databasteknik, Datakommunikation, Realtidssystem, Operativsystem. Dessutom krävs 7,5 hp inom Grundläggande Programvaruteknik (Software Engineering) eller Programvaruutvecklingsprojekt i grupp. Examen ska även omfatta 15 hp i Matematik. Engelska B/Engelska 6.
Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

METOD 4 Relevant examen och engelska

ALLMÄNT

Denna metod avser att bedöma sökandes lämplighet till studier på program på avancerad nivå med avseende på den sökandes inriktning i sin kandidatexamen samt engelskakunskaper.

URVALSGRUND

Tidigare högskoleutbildning och engelska.

PRECISERING AV URVALSGRUND

Första steget av bedömningsprocessen består av en bedömning av hur relevant område och inriktning den sökandes tidigare examina från högskola eller universitet har för det sökta pro-grammets inriktning. Bedömningen görs i tre kategorier: minimal relevans givet förkunskapskra-ven = meritvärde 0, medelhög relevans = meritvärde 0,5, hög relevans = meritvärde 1.
Slutligen normeras den sökandes TOEFL – respektive IELTS-nivåer i engelska till ett värde mellan 0 och 1, där 0 är minimal nivå för att vara behörig och 1 är maximal nivå på testet. Sökande som är undantagna från att visa sin nivå i engelska med TOEFL/IELTS-nivåer får meritvärdet 1.
Dessa två värden läggs till ett samlat meritvärde som kan variera mellan 0-2.

HÖGSTA MERITVÄRDE

Maximalt 2 poäng ges, enligt beskrivningen ovan.

ARBETSMETOD

Ansökningar som accepteras för granskning baserad på de grundläggande förkunskapskraven för programmet kommer att rangordnas enligt ovan. Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats tillgrips lottning.
Inga förberedande studier innan programstart erbjuds då grundkravet ändå är en kandidatexamen.

Examen

Utbildningen leder fram till följande examen på avancerad nivå:
Teknologie masterexamen
Huvudområde: Programvaruteknik
Engelsk översättning av examen:
Degree of Master of Science (120 credits)
Main field of study: Software engineering

Lärandemål

Efter fullgjorda studier ska studenten:
Kunskap och förståelse
 • Ha förståelse för problemställningar, teorier och utmaningar inom storskalig programvaruutveckling
 • Ha bred förståelse för metoder inom programvaruteknikområdet
 • Ha fördjupad metodkunskap inom delar av programvaruteknikområdet.

Färdighet och förmåga
 • Ha de färdigheter som behövs för att anpassa och tillämpa metoder en given situation inom programvaruutveckling
 • Ha förmågan att identifiera styrkor och svagheter i metodtillämpning och arbetsresultat samt kunna förbereda/implementera förbättringsförslag
 • Ha förmåga att självständigt leda en undersökning inom området i enighet med vetenskapliga metoder.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Ha förmåga att kritiskt utvärdera problemställning, föreslagna lösningar för storskalig utveckling
 • Kunna hantera problemställningar med ett vetenskapligt förhållningssätt
 • Kunna reflektera, värdera och beskriva etiska och samhälleliga aspekter kopplat till området.


Läs mer om antagning här

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Mikael Svahnberg

Studievägledning