Magisterprogram i Software Engineering

60 HP

Välj studiestart :
 • Studietid: 2022 vecka 03 till 2024 vecka 02
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Anmälningskod: BTH-90571
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Utbildningsplan: Ladda ner

Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Studenter arbetar med mjukvara vid bildskärm

Magisterprogram i Software Engineering

Analysera, förbättra och applicera. Möt framtida krav med en utbildning som ger en komplett kunskap om mjukvaruutveckling – från början till slut, och varje steg emellan.

Goda förutsättningar för framtiden – utveckla eller forska

Med kunskaper från utbildningen får du förutsättningar för att arbeta som programvarutekniker eller som mjukvaruarkitekt i världsledande företag eller som ledare för utvecklingsteam inom programvaruutveckling. Utbildningen innehåller även forskningsförberedande kurser inom området programvaruteknik.

Skapa programvara som möter framtida utmaningar

Utbildningen ger dig kunskaper att utveckla programvara för framtidens produkter och tjänster där det ställs höga krav på effektivitet och kvalitet. Du lär dig bygga och testa mjukvaruprodukter som använder modern teknik, och hur man kan förbättra moderna utvecklingsprocesser.

Från början till slut – varje process, steg och åtgärd

Kurserna i utbildningen sträcker sig från den tidiga planeringen med kravinsamling till slutlig implementering, testning och införande, och på så sätt får du en helhetssyn av den komplexa process som utveckling av mjukvara innebär. Du får kunskaper och erfarenheter i både teknik och arbetsmetodik, och sätter dig in i moderna utvecklingsprocesser och hur man ständigt kan förbättra dem.

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng och leder fram till en teknologie masterexamen.

För att uppfylla krav gällande arbetslivserfarenhet krävs intyg från arbetsgivaren. Ladda hem mall för intyg här.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:

Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

METOD 1 Generell metod

ALLMÄNT
Denna metod är enkel och har en hög grad av legitimitet och rättssäkerhet. Den fungerar bra då de
sökande förväntas ha en likartad utbildningsbakgrund.

URVALSGRUND
Tidigare utbildning.

PRECISERING AV URVALSGRUND
Endast antal avklarade högskolepoäng som sökande dokumenterat i samband med sin anmälan
beaktas. Utländska poäng omräknas enligt riktlinjer från Universitets- och högskolerådet.

HÖGSTA MERITVÄRDE
Meritvärdet utgörs av antal avklarade högskolepoäng och beräknas i intervallet 30 – 285 högskolepoäng.

ARBETSMETOD
Urvalet kan till stor del genomföras maskinellt. Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde
kan erbjudas plats tillgrips lottning.

Läs mer om antagning här

Examen

Utbildningen leder fram till följande examen på avancerad nivå:
Filosofie magisterexamen
Huvudområde: Programvaruteknik

Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Master of Science (60 credits)
Main field of study: Software Engineering

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • visa brett kunnande inom huvudområdet programvaruteknik, angående metoder och verktyg som tillämpas för mjukvaruutveckling,
 • visa fördjupade kunskaper inom storskalig produktutveckling, kravhantering och agile/lean mjukvaruutveckling av produkter och tjänster,
 • visa grundläggande kunskap och förståelse inom industriellt relevanta viktiga områden såsom maskininlärning, informationssäkerhet och big data,
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet programvaruteknik.


Färdighet och förmåga
 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom huvudområdet programvaruteknik, även med begränsad information,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper,
 • visa förmåga att antingen delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller att arbeta i annan kvalificerad verksamhet inom mjukvaruutveckling, såsom inom informationssäkerhet, data, kvalitets- eller kravanalys eller annan verksamhet som kräver avancerad analys.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa förmåga att inom huvudområdet programvaruteknik göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, såsom inom informationssäkerhet och i situationer när man hanterar persondata,
 • visa insikt om teknikens och vetenskapens möjligheter och begränsningar inom huvudområdet programvaruteknik, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Som professionell mjukvaruutvecklare förväntas du alltid lära dig nya saker. Med denna specialisering utlovas du djupare insikter in i de olika faserna av mjukvaruutveckling, från kravdefinitioner till leveranser och verifiering, inklusive nödvändiga kunskaper inom säkerhet och maskininlärning. Med dessa kunskaper bör du ha en stabil grund för din fortsatta utveckling som professionell mjukvaruutvecklare.

Anders Sundelin, Senior System Architect, Ericsson

Frågor?

Programansvarig:

Deepika Badampudi

deepika.badampudi@bth.se

Kvinna med headset

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

0455-38 53 00

Utbildningar inom området

Liknande utbildningar

Studieort

Undervisningsspråk

Nivå

Programstart

Visa endast

Studietakt