Civilingenjör i spel- och programvaruteknik

Tillfället är stängt för anmälan

Spel är en viktig drivkraft för hela IT-utvecklingen. Den här utbildningen ger dig en spetskompetens inom spelteknik och en stabil grund inom programvaruteknik. Som civilingenjör och spelprogrammerare är du eftertraktad av såväl spelbranschen som av andra företag. Efter utbildningen kan du till exempel arbeta som spelutvecklare, systemutvecklare, konsult eller programmerare.

För att stärka dina meriter utvecklar du flera spelteknikprototyper under studietiden. Du genomför även ett större arbete tillsammans med ett företag inom spelbranschen eller annat relevant område. Den här utbildningen ger dig spetskompetens som är efterfrågad av såväl spelbranschen som av andra företag.

Utbildningen har sin förankring i spelbranschen, men dina kunskaper gör dig redo för kvalificerat arbete inom flera områden.

Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng och leder fram till en civilingenjörsexamen i spel- och programvaruteknik.

Programinnehåll

Som civilingenjör i spel- och programvaruteknik får du en djupgående förståelse och kunskap om den bakomliggande tekniken samt spetskompetens inom spelteknik och en stabil grund inom programvaruteknik.
Visa mer...


Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner, seminarier, laborationer, inlämningsuppgifter och projekt. Inlärningen stimuleras i hög grad av samarbete. Därför är stora delar av undervisningen schemalagd. Det ger ökade möjligheter till kontakt mellan dig och din lärare i situationer där du ska öva upp din praktiska förmåga att tillämpa teoretiska moment. Under utbildningen deltar även gästföreläsare från spelindustrin. Utbildningen bedrivs huvudsakligen på svenska men föreläsningar på engelska kan förekomma.

Under utbildningen utvecklar du flera demoapplikationer som du kan visa upp när du ska söka jobb. Du kommer även att arbeta i större projekt där du och din grupp tillsammans utvecklar spel. Du lär dig att bygga komplexa programsystem från grunden och att utnyttja moderna ”multi-core”-processorer.

De tre första åren ger dig en gedigen bas i spelutveckling, datavetenskap och programvaruteknik och du får träning i ingenjörsmässighet. Detta görs genom att kombinera teoretiska kurser med praktiska spelspecifika kurser.

Under årskurs fyra och fem fördjupar du dig i spelutveckling som kombineras med praktiska och teoretiska projektkurser samt introduktion till hur du startar eget företag. Under år fyra väljer du fritt mellan ett antal olika valbara kurser. Utbildningen avslutas med ett examensarbete på 30 högskolepoäng, en termin, som knyter samman och fördjupar de kunskaper och färdigheter du har fått under utbildningen. Eftersom BTH har goda kontakter med näringslivet har du möjlighet att göra ditt examensarbete tillsammans med ett företag inom spel- eller mjukvarubranschen eller annat relaterat område. Det ger dig en naturlig inkörsport till fördjupade kontakter och samarbeten med företag.

Efter avslutad examen har du mycket goda spelutvecklingskunskaper och en allmän kompetens så att du kan arbeta med programmering och mjukvaruproduktion inom de flesta typer av verksamhetsområden i samhället. Du kan bland annat arbeta som spelutvecklare, systemutvecklare, konsult, programmerare eller kanske du väljer att utveckla större affärssystem eller specialisera dig på interaktiva 3D-applikationer? Oavsett vilket intresse du har ger utbildningen dig en gedigen grund för ditt framtida yrkesliv.

Programvärderingar och programråd

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Studentprojekt

Kravall (3 min)

Kravall är ett strategispel som utspelar sig flera år in i framtiden. Som spelar antar du rollen som polischef med uppgift att stoppa upplopp i staden. Spelet är skapat av studenter från Civilingenjör i spel- och programvaruteknik och Technical artist i spel.

IO (4 min)

”Io”; a roguelike 3D platformer with fully malleable procedurally generated dungeons.

Amesite (2 min)

Ett ”co-op twin stick shooter” med olika datorgenererade grottsystem att utforska varje gång. Utmana och besegra de fyra bossarna, om du vågar! Spelet är producerat, i egengjord spelmotor, av fem studenter på programmet.

Argee´n`Beats (3 min)

Ett ”cooperative” plattformsspel där spelarens röst påverkar omgivningen i spelet. Spelet är skapat av studenter i årskurs 5 på programmet i ett stort spelprojekt.

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Period: 2018 vecka 35 till 2023 vecka 22
 • Nivå: Grundnivå och avancerad nivå
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 4, Fysik 2, och Kemi 1 eller Matematik E, Fysik B och Kemi A.
Urval

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A9/9.

Antagningsordning

Examen

Utbildningen leder fram till följande examen på avancerad nivå:
Civilingenjörsexamen i spel- och programvaruteknik.
Engelsk översättning av examen:
Degree of Master of Science in Engineering: Game and Software Engineering

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen, gäller följande mål för utbildningen.
Efter genomförd utbildning ska studenten:

Kunskap och förståelse
 • visa fördjupad teknikkunskap inom spelutveckling, visualisering och interaktionsteknik såväl som breda kunskaper i datavetenskap och programvaruteknik,
 • visa förmåga att inom spel- och programvaruteknik kunna tillämpa den teoretiska basen i matematik i relevans till det ingenjörsmässiga arbetssättet,
 • självständigt och i samarbete med andra kunna identifiera, formulera och dela upp problemställningar, och utifrån dessa söka kunskap för att lösa komplexa tekniska problem,
 • visa fördjupad kunskap inom spelteknikområdet och vetenskapligt grundade metoder för att analysera alternativa tekniska lösningars möjligheter och begränsningar liksom de affärsmässiga förutsättningar som råder i olika, givna sammanhang.

Färdighet och förmåga
 • visa förmåga att redogöra för hur spel utvecklas samt visa kännedom om relevanta moment som innefattas i utvecklingsprocessen,
 • visa förmåga att planera, designa, implementera samt leverera och driftsätta en spelmotor,
 • visa förmåga att planera, designa, implementera samt leverera och driftsätta en spelapplikation,
 • visa förmåga att analysera och tillämpa aktuella vetenskapliga kunskaper inom datavetenskap i allmänhet och spelprogrammering i synnerhet,
 • visa förmåga att med etablerade metoder, kommunicera, avväga och förverkliga idéer i samverkan med andra,
 • visa förmåga att utveckla prototyper och demonstrationsapplikationer,
 • visa förmåga att presentera och diskutera sina idéer och lösningar såväl muntligt som skriftligt till både yrkesfolk och lekmän,
 • visa förmåga att, inom givna ekonomiska och tidsmässiga ramar, utveckla ändamålsenliga och relevanta lösningar till komplexa tekniska problem genom att inhämta, kritiskt granska/värdera och tillämpa nödvändig kunskap,
 • visa förmåga att, i samverkan med extern part, modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med hjälp av integrerade teoretiska ämneskunskaper och tillgängliga och relevanta verktyg.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa förmåga att förstå och bedöma forskningsresultat från relevanta vetenskapsområden,
 • visa insikt om och kunna förhålla sig till hur ett spelsystems utformning påverkar och påverkas av hållbar utveckling,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin färdighet inom spel- och programvaruteknikområdet,
 • visa förmåga att värdera och prioritera olika tekniska lösningar i ett helhetsperspektiv.

Jobbprofiler

Programmet ger dig förutom ypperliga spelutvecklingskunskaper, även en allmän kompetens så att du kan arbeta med mjukvaruproduktion inom de flesta typer av verksamhetsområden i samhället. Kanske väljer du att utveckla större affärssystem eller specialiserar dig på interaktiva 3D-applikationer. Oavsett vilket intresse du har ger utbildningen dig en gedigen grund för ditt framtida yrkesliv.Röst från spelindustrin:– Ett fenomen som är ganska unikt för spelutveckling är att det finns väldigt många olika sorters tjänster och att man som anställd kan komma från många olika bakgrunder. Vår ambition är att hitta de allra bästa på alla områden, och därför är det väldigt bra att vi kan samarbeta med civilingenjörsutbildningen i Spel- och programvaruteknik och hjälpa dem att utforma deras utbildning. Jag är övertygad om att vi genom det här samarbetet kommer att hitta många duktiga civilingenjörer.Martin Walfisz, grundare och tidigare VD för Massive EntertainmentFör mera information besök vår hemsida på www.bth.se/civingspel

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Hans Tap

Studievägledning