Civilingenjör i spel- och programvaruteknik

Anmälan öppnar 2020-03-15

Utveckla IT och mjukvara i branschen som oftast är först i utvecklingen. Spel spelar roll och det kan du också göra. Lär dig hur på BTH.

Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng och leder fram till en civilingenjörsexamen i spel- och programvaruteknik.

På BTH

Både grundläggande och spetsig

Du läser spelutveckling, datavetenskap och programvaruteknik och teorin kombineras till stor del med praktiska moment och undervisning i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och projekt. För att forma din egen spetskompetens väljer du fritt bland ett antal valbara kurser.

Praktik och samarbeten ger realistiska referenser

Mycket i utbildningen utförs i praktiska samarbeten och därför är stora delar schemalagda, vilket ger en tät kontakt mellan dig, andra studenter och lärare. Du möter också gästföreläsare från spelindustrin som ger en osminkad, lärorik och realistisk bild av branschen.

Arbetsprover efter examen

Under utbildningen gör du flera prototyper, det sista året i ett större projekt med ett företag. Projekten resulterar i demoversioner du efter examen kan använda som arbetsprover.

Efter BTH

Spetskompetens för ett brett fält

Utbildningen ger dig en prestandafokuserad spetskompetens inom spelteknik och en stabil grund inom programvaruteknik och realtidsprogrammering. Eftersom spelbranschen ofta är drivande och en bransch där nya tekniker föds, har du en examen som gör dig attraktiv inom många olika områden.

Många tänkbara yrkesroller

Efter utbildningen kan du till exempel arbeta som spelutvecklare, systemutvecklare, konsult eller programmerare – men också med utveckling av affärssystem eller som programmerare och specialisera dig på interaktiva 3D-applikationer. En examen ger ofta en karriär med yrkesroller som expert eller chef i internationella bolagsmiljöer.

Studentprojekt

Kravall (3 min)

Kravall är ett strategispel som utspelar sig flera år in i framtiden. Som spelar antar du rollen som polischef med uppgift att stoppa upplopp i staden. Spelet är skapat av studenter från Civilingenjör i spel- och programvaruteknik och Technical artist i spel.

IO (4 min)

”Io”; a roguelike 3D platformer with fully malleable procedurally generated dungeons.

Amesite (2 min)

Ett ”co-op twin stick shooter” med olika datorgenererade grottsystem att utforska varje gång. Utmana och besegra de fyra bossarna, om du vågar! Spelet är producerat, i egengjord spelmotor, av fem studenter på programmet.

Argee´n`Beats (3 min)

Ett ”cooperative” plattformsspel där spelarens röst påverkar omgivningen i spelet. Spelet är skapat av studenter i årskurs 5 på programmet i ett stort spelprojekt.

Studera utomlands

Som student på BTH har du bra möjligheter att förlägga en del av dina studier utomlands. De flesta som tar chansen upplever att det var en av de mest givande perioderna under studietiden – en chans att lära känna nya kulturer, få nya perspektiv och skaffa erfarenheter både inför karriären och livet i sin helhet. Vi berättar mer om möjligheterna när du börjar här hos oss, men hör gärna av dig om du har frågor.

Programinnehåll

Som civilingenjör i spel- och programvaruteknik får du en djupgående förståelse, kunskap och spetskompetens inom spelteknik och en stabil grund inom programvaruteknik.

Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner, seminarier, laborationer, inlämningsuppgifter och projekt. Inlärningen stimuleras i hög grad av samarbete. Därför är stora delar av undervisningen schemalagda. Det ger ökade möjligheter till kontakt mellan dig och din lärare i situationer där du ska öva upp din praktiska förmåga att tillämpa teoretiska moment. Under utbildningen deltar även gästföreläsare från spelindustrin. Utbildningen bedrivs huvudsakligen på svenska men föreläsningar på engelska kan förekomma.

Visa mer...

Under utbildningen utvecklar du flera demoapplikationer som du kan visa upp när du ska söka jobb. Du kommer även att arbeta i större projekt där du och din grupp tillsammans utvecklar spel. Du lär dig att bygga komplexa programsystem från grunden och att utnyttja moderna ”multi-core”-processorer.

De tre första åren ger dig en gedigen bas i spelutveckling, datavetenskap och programvaruteknik och du får träning i ingenjörsmässighet genom att kombinera teori med praktiska spelspecifika kurser.

Under årskurs fyra och fem fördjupar du dig i spelutveckling som kombineras med praktiska och teoretiska projektkurser. Du får även en introduktion till hur du startar eget företag. Under år fyra väljer du fritt mellan ett antal olika valbara kurser.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete på 30 högskolepoäng, det vill säga en termin, som knyter samman och fördjupar de kunskaper och färdigheter du har fått under utbildningen. Eftersom BTH har goda kontakter med näringslivet har du möjlighet att göra ditt examensarbete tillsammans med ett företag inom spel- eller mjukvarubranschen eller annat relaterat område. Det ger dig en naturlig inkörsport till fördjupade kontakter och samarbeten med företag.

Efter avslutad examen har du mycket goda spelutvecklingskunskaper och en allmän kompetens så att du kan arbeta med programmering och mjukvaruproduktion inom de flesta typer av verksamhetsområden i samhället.

Utvärderingar och programråd utvecklar utbildningen

Vi utvecklar hela tiden våra utbildningar och programmet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Programfördelning

Liknande program

Studieort

Undervisningsspråk

Nivå

Studietakt

Programstart

Visa endast

Högskolepoäng

0 HP 300 HP

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-87012
 • Period: 2020 vecka 35 till 2025 vecka 22
 • Nivå: Grundnivå och avancerad nivå
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Anmälan öppnar 2020-03-15
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 4, Fysik 2, och Kemi 1.
Urval
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A9/9.
Läs mer om antagning här

Examen
Utbildningen leder fram till följande examen på avancerad nivå: Civilingenjörsexamen i spel- och programvaruteknik.
Motsvarande benämning på engelska är: Degree of Master of Science in Engineering: Game and Software Engineering

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa fördjupad teknikkunskap inom spelutveckling, visualisering och interaktionsteknik såväl som breda kunskaper i datavetenskap och programvaruteknik,
 • visa förmåga att inom spel- och programvaruteknik kunna tillämpa den teoretiska basen i matematik i relevans till det ingenjörsmässiga arbetssättet,
 • självständigt och i samarbete med andra kunna identifiera, formulera och dela upp problemställningar, och utifrån dessa söka kunskap för att lösa komplexa tekniska problem,
 • visa fördjupad kunskap inom spelteknikområdet och vetenskapligt grundade metoder för att analysera alternativa tekniska lösningars möjligheter och begränsningar liksom de affärsmässiga förutsättningar som råder i olika, givna sammanhang.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att redogöra för hur spel utvecklas samt visa kännedom om relevanta moment som innefattas i utvecklingsprocessen,
 • visa förmåga att planera, designa, implementera samt leverera och driftsätta en spelmotor,
 • visa förmåga att planera, designa, implementera samt leverera och driftsätta en spelapplikation,
 • visa förmåga att analysera och tillämpa aktuella vetenskapliga kunskaper inom datavetenskap i allmänhet och spelprogrammering i synnerhet,
 • visa förmåga att med etablerade metoder, kommunicera, avväga och förverkliga idéer i samverkan med andra,
 • visa förmåga att utveckla prototyper och demonstrationsapplikationer,
 • visa förmåga att presentera och diskutera sina idéer och lösningar såväl muntligt som skriftligt till både yrkesfolk och lekmän,
 • visa förmåga att, inom givna ekonomiska och tidsmässiga ramar, utveckla ändamålsenliga och relevanta lösningar till komplexa tekniska problem genom att inhämta, kritiskt granska/värdera och tillämpa nödvändig kunskap,
 • visa förmåga att, i samverkan med extern part, modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med hjälp av integrerade teoretiska ämneskunskaper och tillgängliga och relevanta verktyg.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att förstå och bedöma forskningsresultat från relevanta vetenskapsområden,
 • visa insikt om och kunna förhålla sig till hur ett spelsystems utformning påverkar och påverkas av hållbar utveckling,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin färdighet inom spel- och programvaruteknikområdet,
 • visa förmåga att värdera och prioritera olika tekniska lösningar i ett helhetsperspektiv.


Jobbprofiler
Programmet ger dig förutom ypperliga spelutvecklingskunskaper, även en allmän kompetens så att du kan arbeta med mjukvaruproduktion inom de flesta typer av verksamhetsområden i samhället. Kanske väljer du att utveckla större affärssystem eller specialiserar dig på interaktiva 3D-applikationer. Oavsett vilket intresse du har ger utbildningen dig en gedigen grund för ditt framtida yrkesliv. Röst från spelindustrin:– Ett fenomen som är ganska unikt för spelutveckling är att det finns väldigt många olika sorters tjänster och att man som anställd kan komma från många olika bakgrunder. Vår ambition är att hitta de allra bästa på alla områden, och därför är det väldigt bra att vi kan samarbeta med civilingenjörsutbildningen i Spel- och programvaruteknik och hjälpa dem att utforma deras utbildning. Jag är övertygad om att vi genom det här samarbetet kommer att hitta många duktiga civilingenjörer, Martin Walfisz, grundare och tidigare VD för Massive Entertainment.
För mera information besök vår hemsida på www.bth.se/civingspel

Kurser i detta program

Contact us

Programansvarig: Hans Tap

Studievägledning