Civilingenjör i spel- och programvaruteknik

Anmälan öppnar 2020-03-15

Utmana dig själv i den växande spelindustrin. Börja där många av de bästa i den svenska spelvärlden börjat – här på BTH.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en filosofie kandidatexamen i medieteknik.

På BTH

Digitalt hantverk som grund för utveckling

Vi börjar med att bygga upp de kunskaper som behövs för att skapa spel – programmering, 2D-grafik, 3d-grafik, spelmotorer, visuell estetik och många andra digitala hantverk. Du får sätta dig in i virtuella verkligheter och mikroelektronik, och undersöka gränser mellan det digitala och det analoga. Genom att jobba med projekt- och designmetodik lägger vi systematiskt den grund du behöver.

Undersökande, nyskapande och produktivt arbetssätt

Med samlade grundkunskaper för att skapa spel går du sedan vidare och fördjupar dig. Du gör många spel – totalt producerar utbildningen 400 spel varje år, och första året är du själv involverad i 10–12 spel. Du utforskar möjligheter och tekniker att med spel skapa berättelser och världar som ställer frågor, testar koncept, förmedlar ny kunskap, övar upp olika typer av färdigheter och skapar medvetenhet och förändring.

Med nyfikenhet som drivkraft för kreativitet

Vägen till en helhetssyn och utvecklad användning av spel som medier går genom att undersöka och testa vad som händer i olika situationer och med olika förutsättningar. Nyfikenhet och ifrågasättande är centralt genom hela utbildningen och det som driver ditt arbete framåt.

Efter BTH

En utbildning som ger en mångfald av möjligheter i många branscher

Spelutveckling ger en framtid inom många olika branscher eftersom det har så användningsområden, många vi idag inte ens anar. Kunskaperna du skaffar här kommer att eftertraktas inom många olika områden där virtuella verkligheter och spelupplevelser utvecklas och används.

Bygg vidare eller gå direkt till arbetslivet

Nyskapande och praktiskt arbete i team gör dig redo för både fortsatta studier och flera olika mediebranscher direkt efter studierna. En examen ger dig den kompetens som efterfrågas av företag som utvecklare inom spel, virtual reality, augmented reality och digitala upplevelser.

Studentprojekt

Kravall (3 min)

Kravall är ett strategispel som utspelar sig flera år in i framtiden. Som spelar antar du rollen som polischef med uppgift att stoppa upplopp i staden. Spelet är skapat av studenter från Civilingenjör i spel- och programvaruteknik och Technical artist i spel.

IO (4 min)

”Io”; a roguelike 3D platformer with fully malleable procedurally generated dungeons.

Amesite (2 min)

Ett ”co-op twin stick shooter” med olika datorgenererade grottsystem att utforska varje gång. Utmana och besegra de fyra bossarna, om du vågar! Spelet är producerat, i egengjord spelmotor, av fem studenter på programmet.

Argee´n`Beats (3 min)

Ett ”cooperative” plattformsspel där spelarens röst påverkar omgivningen i spelet. Spelet är skapat av studenter i årskurs 5 på programmet i ett stort spelprojekt.

Studera utomlands

Att tillbringa en tid utomlands inom dina studier berikar dig och din utbildning. Som student vid Blekinge Tekniska Högskola har du goda möjligheter att skaffa internationell erfarenhet under din studietid, så ta chansen att lära känna en ny kultur och få nya studieperspektiv samtidigt som du kvalificerar dig ytterligare för arbetsmarknaden.

Programinnehåll

Utbildningen syftar till att förena digital teknik och produktion av gestaltning och på så sätt bygga en helhetskunskap med tre fundament:

Vetande – att undersöka möjligheter och därigenom bygga teknisk och estetisk kunskap.

Kunnande – att behärska tekniska och estetiska material och uttrycksmedel.

Omdöme – att ta ansvar för sitt lärande och sin kunskap i sitt utövande.

Visa mer...

Din samlade kunskap blir alltså en sammansatt helhet av vetande, kunnande och omdöme.

För att skapa den samlade kunskapen behöver du utveckla bredd och djup i generella förmågor som att kunna läsa och förstå vetenskapliga och yrkesinriktade informationskällor och förhålla dig kritisk till källmaterial, att förstå och förhålla dig till samhälleliga och etiska aspekter, att utveckla idéer och arbeta i team, och att skriva god svenska och att argumentera muntligt och skriftligt. Du behöver också en bredd och ett djup i specifika förmågor – i att förstå och tillämpa teknologier samt arbets- och analysmetoder.

För att bygga dessa förmågor behöver du också handledning, inflytande, feedback och motstånd på ett material – men också tid, plats, teknik och förebilder. Genom att successivt höja komplexiteten på frågeställningar och produktioner säkerställs din utveckling i utbildningen.

I utbildningen undersöker du enskilt eller i grupp olika frågeställningar genom att teoretiskt eller praktiskt pröva dem i medietekniska produktioner. Du söker möjlig kunskap till exempel informationskällor både inom vetenskapen och industrin, och skärper och avgränsar med ett upprepande arbetssätt dina frågeställningar med hjälp av bland annat föreläsningar och seminarier. Du prövar kontinuerligt olika frågeställningar och möjlig ny kunskap i olika produktioner.

Första året

Första terminen börjar med en introducerande kurs som både innehåller en programspecifik del samt en gemensam del för alla program i medieteknik. I den bekantar du dig med viktiga begrepp och metoder som du sedan använder för att skapa berättande med olika tekniker inom digitala spel.

Redan här börjar du arbeta på det undersökande sätt som är genomgående i hela utbildningen. Arbetssättet ger utrymme för experiment, ifrågasättande, utmaningar och prövande som är på allvar men också bygger på lekfullhet.

Efter den första kursen går du vidare till grundkursen i digitala spel där du undersöker spel som form och uttryck. Grundkunskaperna är viktiga för att få förståelse och kunskap för hur spelmekaniker fungerar och för att du ska utveckla en helhetssyn av möjligheter och effekter i spel.

Termin två arbetar du med att använda spel som medel för kommunikation av idéer och tankar som inte vanligen används som grund för spelskapande. Du skaffar dig också grundläggande kunskaper i berättande och tillämpade berättartekniska perspektiv, kursen lägger särskilt fokus på berättande genom spel.

Andra året

Termin tre börjar med en kurs i visuell estetik. Kursen ger en introduktion till visuell estetik från historia till nutid. I kursen presenteras och diskuteras detta genom en överblick av historiska konstinriktningar. I kursen analyserar och diskuterar du samtida visuella och kulturella uttryck och lär dig mer om estetikbegreppet i förhållande till medieteknik.
Senare under terminen fortsätter du fördjupa dig i gränslandet mellan digitala och fysiska rum genom att undersöka och testa medietekniska prototyper.

Den fjärde terminen läser du studenterna först en kurs som fokuserar på tekniska tillämpningar kopplat till mekaniker i olika genrer och utvecklingsplattformar inom digitala spel. Kursen efter handlar om interaktivt berättande och den läser du tillsammans med övriga utbildningar i medieteknik. Terminen avslutas med en produktionskurs i samverkan med externa aktörer.

Tredje året

Den femte terminen skapar du avancerade medietekniska prototyper där du med stöd av designperspektiv och designmetoder integrerar kritiskt idé- och konceptarbete i ditt skapande. Du arbetar också med forskningsmetodik genom att orientera dig inom vetenskapshistoria och olika perspektiv inom kunskapsteori, medietekniska forsknings- och yrkesperspektiv, och att praktiskt testa lämpliga metoder och tekniska lösningar för medietekniska undersökningar.

Den sjätte terminen gör du ditt examensarbete och knyter samman de kunskaper, färdigheter och insikter du skaffat dig under utbildningen.

Utvärderingar och programråd utvecklar utbildningen

Vi utvecklar hela tiden våra utbildningar och programmet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Programfördelning

Liknande program

Studieort

Undervisningsspråk

Nivå

Studietakt

Programstart

Visa endast

Högskolepoäng

0 HP 300 HP

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-87012
 • Period: 2020 vecka 35 till 2025 vecka 22
 • Nivå: Grundnivå och avancerad nivå
 • Anmälan: Anmälan öppnar 2020-03-15
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 4, Fysik 2, och Kemi 1.
Urval
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A9/9.
Läs mer om antagning här

Examen
Utbildningen leder fram till följande examen på avancerad nivå: Civilingenjörsexamen i spel- och programvaruteknik.
Motsvarande benämning på engelska är: Degree of Master of Science in Engineering: Game and Software Engineering

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa fördjupad teknikkunskap inom spelutveckling, visualisering och interaktionsteknik såväl som breda kunskaper i datavetenskap och programvaruteknik,
 • visa förmåga att inom spel- och programvaruteknik kunna tillämpa den teoretiska basen i matematik i relevans till det ingenjörsmässiga arbetssättet,
 • självständigt och i samarbete med andra kunna identifiera, formulera och dela upp problemställningar, och utifrån dessa söka kunskap för att lösa komplexa tekniska problem,
 • visa fördjupad kunskap inom spelteknikområdet och vetenskapligt grundade metoder för att analysera alternativa tekniska lösningars möjligheter och begränsningar liksom de affärsmässiga förutsättningar som råder i olika, givna sammanhang.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att redogöra för hur spel utvecklas samt visa kännedom om relevanta moment som innefattas i utvecklingsprocessen,
 • visa förmåga att planera, designa, implementera samt leverera och driftsätta en spelmotor,
 • visa förmåga att planera, designa, implementera samt leverera och driftsätta en spelapplikation,
 • visa förmåga att analysera och tillämpa aktuella vetenskapliga kunskaper inom datavetenskap i allmänhet och spelprogrammering i synnerhet,
 • visa förmåga att med etablerade metoder, kommunicera, avväga och förverkliga idéer i samverkan med andra,
 • visa förmåga att utveckla prototyper och demonstrationsapplikationer,
 • visa förmåga att presentera och diskutera sina idéer och lösningar såväl muntligt som skriftligt till både yrkesfolk och lekmän,
 • visa förmåga att, inom givna ekonomiska och tidsmässiga ramar, utveckla ändamålsenliga och relevanta lösningar till komplexa tekniska problem genom att inhämta, kritiskt granska/värdera och tillämpa nödvändig kunskap,
 • visa förmåga att, i samverkan med extern part, modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med hjälp av integrerade teoretiska ämneskunskaper och tillgängliga och relevanta verktyg.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att förstå och bedöma forskningsresultat från relevanta vetenskapsområden,
 • visa insikt om och kunna förhålla sig till hur ett spelsystems utformning påverkar och påverkas av hållbar utveckling,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin färdighet inom spel- och programvaruteknikområdet,
 • visa förmåga att värdera och prioritera olika tekniska lösningar i ett helhetsperspektiv.


Jobbprofiler
Programmet ger dig förutom ypperliga spelutvecklingskunskaper, även en allmän kompetens så att du kan arbeta med mjukvaruproduktion inom de flesta typer av verksamhetsområden i samhället. Kanske väljer du att utveckla större affärssystem eller specialiserar dig på interaktiva 3D-applikationer. Oavsett vilket intresse du har ger utbildningen dig en gedigen grund för ditt framtida yrkesliv. Röst från spelindustrin:– Ett fenomen som är ganska unikt för spelutveckling är att det finns väldigt många olika sorters tjänster och att man som anställd kan komma från många olika bakgrunder. Vår ambition är att hitta de allra bästa på alla områden, och därför är det väldigt bra att vi kan samarbeta med civilingenjörsutbildningen i Spel- och programvaruteknik och hjälpa dem att utforma deras utbildning. Jag är övertygad om att vi genom det här samarbetet kommer att hitta många duktiga civilingenjörer, Martin Walfisz, grundare och tidigare VD för Massive Entertainment.
För mera information besök vår hemsida på www.bth.se/civingspel

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Hans Tap

Studievägledning