Software Engineering

Tillfället är stängt för anmälan

Välkomstbrev

Vill du kunna utveckla programvara för morgondagen med höga krav på prestanda och tillförlitlighet? Software Engineering passar dig som vill jobba med programvaruutveckling, oavsett vilken specialisering du tänkt dig. Utbildningen ger dig vägar in till de flesta yrken inom professionell mjukvaruutveckling, exempelvis programmerare, systemutvecklare, systemarkitekt, testledare, projektledare, produktledare eller chef inom mobila system, spel och affärssystem. Du kan jobba med i stort sett alla delar som berör programvara och AI.

En stor del av utbildningen genomförs i skarpa projekt med företag. Det ger dig träning i olika miljöer och tekniker samt i att använda de senaste teknikerna och programmeringsspråken. Målet är att du ska bli en mångsidig mjukvaruutvecklare med väl utvecklad förmåga i problemlösning och att du snabbt kan orientera dig i nya teknologier och miljöer. Du kan läsa på hemmaplan eller välja att studera utomlands hos några av våra partneruniversitet runt om i världen. Vi uppmuntrar utlandsstudier då kontaktnätet och arbetsmarknaden är och kommer att fortsätta vara internationell.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en teknologie kandidatexamen i programvaruteknik.

Programinnehåll

Denna utbildning passar dig som vill jobba med mjukvaruutveckling oavsett vilken specialisering du tänkt dig. Bland annat lär du dig C++/Java, Assembler/C och nätverksteknologier. Du studerar operativsystem, maskinnära programmering och mjukvarudesign. Målet är att du skall bli en mångsidig mjukvaruutvecklare med avancerad problemlösningsförmåga och förmåga att snabbt kunna ta till dig ny teknologi. Av de 180 poängen består 37,5 av utvecklingsprojekt med företag och 30 poäng programmering samt 30 poäng valbara kurser utomlands.

Visa mer...

Målet är att ge ett brett kunskapsfundament för fortsatta studier och självständigt lärande. Här ingår programmering (C/C++, Java, Assembler), datastrukturer och algoritmer, databasteknik, webbteknologier, datorteknik, operativsystem, nätverksprogrammering, kompilatorteknik och principer for uppbyggnad av programvarudesign och arkitektur. Matematik är en självklar del av utbildningen då konstruktion av avancerad programvara kräver en välutvecklad logisk förmåga.

Du ska kunna arbeta brett inom IT-branschen, till exempel med högnivåprogrammering, det vill säga programmera appar, webbapplikationer och spel, eller arbeta mera backend och skapa nya plattformar för framtidens programmerare. Varför inte vara med och skapa alternativ till Android och iOS-plattformar, alternativ till Googles sökmotor, eller hållbara lösningar for Big Data, Internet of things eller cloud-gaming?

För att nå målet har utbildningen fokus på avancerad programmering och lågnivåprogrammering via kurser som datorteknik, operativsystem, avancerad programmering i Unix, kompilatorteknik, prestandaoptimering och multiprocessorsystem.

Utbildningen gör dig till en god problemlösare och du lär dig att arbeta på ett strukturerat sätt för att lösa svåra problem. Det räcker inte med att du kan programmera, du ska även kunna förstå svagheter och styrkor med olika programmeringsspråk och lösningar för att sedan kunna välja rätt lösning som passar bäst för ett givet problem.

Konstruktion av avancerad programvara är så mycket mer än programmering, du ska kunna behärska helheten för att sedan kunna leverera en storskalig komplex mjukvarulösning med hög kvalitet. Du ska kunna arbeta med kunder som kravställare samt arbeta i lag.

Under utbildningen tränar du din förmåga i problemlösning och självständigt lärande i olika kurser men framförallt i projektkurserna. Under projektkurserna testas din förmåga i problemlösning till fullo då du arbetar i nya miljöer och förväntas självständigt kunna lära dig ny teknologi.

En stor del av utbildningen arbetar du i skarpa projekt tillsammans med företag. Projekten ger dig erfarenhet av att jobba med spännande teknologier och du lär dig viktiga sociala och praktiska aspekter av att arbeta i team, såsom kommunikation, planering, uppföljning av progress och framförallt att leverera kvalitet.

Under de senaste åren har temat för projekten varit: Android/iOS-utveckling, webbutveckling, Big Data, IoT och cloud computing i samarbete med bland annat Ericsson, Softhouse, HiQ, CSC, WIP, Qvantel, Malvacom, Cybercom, CGI, Allbinary och Crystalcode.

Första året läser du kurser som förbereder dig för kommande praktiska projekt och mer avancerade kurser. Fokus är på programmering och problemlösning. Du läser grundläggande programmering (C++, Java), webbprogrammering, databaser och grunder till mjukvarudesign och arkitektur. Du läser också kurser i matematik, då det behövs för att kunna utveckla avancerade mjukvarulösningar.

Andra året börjar projektkurserna. Först med ett individuellt projekt och därefter ett mindre projekt i grupp där du jobbar ihop med fyra till fem andra studenter. Parallellt med projekten läser du kurser i nätverk, operativsystem, avancerade algoritmer och mjukvarutestning.

Under det tredje året väljer du själv kurser inom avancerad programmering, prestandaoptimering och datasäkerhet. Studierna avslutas med ett stort programvaruprojekt i grupp och ett examensarbete i programvaruteknik.

Utbildningsprogrammet ges enbart på campus. Utbildningen bedrivs huvudsakligen på svenska men enstaka föreläsningar och hela kurser på engelska kan förekomma. Litteraturen är både på engelska och svenska.

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete (kandidatarbete) motsvarande 15 hp.

Programvärderingar och programråd

Utbildningsprogrammet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Studentprojekt

Studentprojekt Big Data

Big data
Ett student-team från Software Engineering och International Software Engineering jobbade på smarta lösningar för att analysera riktigt stora data filer på företaget Fujitsu. Ett par software engineering-studenter från teamet blev anställda på Fujitsu direkt efter projektet.

Studentprojekt twitter for machines

Twitter for machines
Under våren 2014 jobbade software engineering-studenter med projektet inom “Internet of Things”. Läs mer om området

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Period: 2019 vecka 35 till 2022 vecka 22
 • Nivå: Grundnivå
 • Huvudområde: Programvaruteknik
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b alt 3c.
Urval

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A8/8.

Läs mer om antagning här

Examen
Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå:
Teknologie kandidatexamen
Huvudområde: Programvaruteknik
Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Bachelor of Science
Main field of study: Software Engineering

Lärandemål

Utöver de nationella målen för examen ska för utbildningen även gälla följande mål.
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • behärska storskalig produktion av programvara av hög kvalitet
 • förstå och praktiskt kunna tillämpa teknologier för analys, design, konstruktion och test av programvara
 • visa grundläggande kunskaper om de organisatoriska och affärsmässiga aspekter som påverkar programvarukonstruktionen, samt praktiskt kunna tillämpa denna kunskap i en projektgrupp
 • visa detaljerad förståelse de för programvarukonstruktion, viktigaste utvecklingsmetoderna och deras tillämpningar, samt praktiskt kunna tillämpa dem.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att självständigt söka kunskap och på egen hand tillägna sig nya färdigheter i ett snabbt föränderligt område
 • visa förmåga att snabbt integrera sig i olika och nya programvaruutvecklingsmiljöer
 • visa förmåga att integrera sig med nya projektgrupper
 • visa förmåga att snabbt sätta sig in i nya tekniker.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att självständigt hitta och analysera information samt ta fram lösningar till olika problem inom programvaruutveckling
 • kunna värdera forskningsresultat
 • visa förhållningssätt som fokuserar på åtagande och ansvarstagande problemlösning och nya möjligheter.

Jobbprofiler

Efter examen är du eftertraktad på arbetsmarknaden och behovet förväntas att öka med tanke på den teknologiska- och samhällsutveckling som vi ser, antalet uppkopplade enheter ökar dramatiskt och mjukvara och teknologi tar allt mera plats i vardagen. Du kan till exempel arbeta på mjukvaruföretag med olika focus (telekommunikation, molntjänster, Big data, it-konsulting, app-utveckling, spelutveckling eller mjukvarutestning för att nämna några områden), eller starta eget företag. Oftast börjar du som mjukvarudesigner eller utvecklare. Vidare karriär kan vara som mjukvaruarkitekt, tekniskt teamledare, projektledare och produktledare för att nämna några. Exempel på företag som examinerade studenter börjat arbeta på är: Factor10, Compuverde, Fujitsu, Softhouse, Ericsson, HiQ, Skatteverket, Försäkringskassan, System verification, Crystalcode. Det är inte ovanligt att studenter får möjlighet till arbete (sommarjobb och provanställning) redan under utbildningen. Detta tack vare de projektkurser som ges i samarbete med olika IT-företag.

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Torbjörn Fridensköld

Studievägledning