Webbprogrammering

Anmälan öppnar 2020-03-15

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-87020
 • Period: 2020 vecka 35 till 2023 vecka 22
 • Nivå: Grundnivå
 • Huvudområde: Programvaruteknik
 • Anmälan: Anmälan öppnar 2020-03-15
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b alt 3c.
Urval

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A8/8.

Läs mer om antagning här

Examen

Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå:
Filosofie kandidatexamen
Huvudområde: Programvaruteknik
Inriktning: Webbprogrammering
Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Bachelor of Science
Main field of study: Software Engineering
Specialization: Web Programming

(Du kan inom ramen för programmet, eller efter programmet, själv välja att läsa minst två kurser i matematik för att uppnå en teknologie kandidatexamen med benämningen teknologie kandidatexamen.)

Lärandemål

Utöver de nationella målen för examen ska för utbildningen även gälla följande mål.
Följande mål gäller för utbildningen:

Kunskap och förståelse

Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa god kunskap om storskalig produktion av programvara av hög kvalitet för såväl administrativa som tekniska tillämpningsområden med fokus på webb- och internetteknologier,
 • visa fördjupad kunskap om metoder för att utveckla, testa, driftsätta och kvalitetssäkra programvara inbegripet hur dessa tillämpas,
 • visa mycket god kunskap om organisatoriska aspekter som påverkar programvarukonstruktion.


Färdighet och förmåga

Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa god förmåga att självständigt söka, samla och värdera information samt tillägna sig nya färdigheter i det snabbt föränderliga teknikområdet som utbildningen omfattar,
 • visa god förmåga att välja och praktiskt tillämpa teknologier för analys, design, konstruktion, test och kvalitetssäkring av programvara,
 • visa mycket god förmåga att enskilt och i grupp identifiera, formulera och lösa programvarutekniska problemställningar, samt redogöra för, argumentera kring och presentera egna idéer och lösningar, muntligt såväl som skriftligt till såväl yrkespersoner som på ett populärvetenskapligt sätt.


Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa god förmåga att göra bedömningar av de samhälleliga och etiska faktorer som är relevanta för programvaruutveckling och tillämpningen av teknik inom området som utbildningen omfattar.Jobbprofiler

Dina jobb finns främst inom webb- och programutvecklingsbranschen. Variationen på bolag är stor, det finns allt från små, medelstora till stora internationella företag, du kan jobba som anställd, egen företagare, frilansare eller på ett konsultbolag där du blir uthyrd till slutkunden.
Det finns alltså ett stort utbud av möjliga arbetsplatser och behovet av duktiga webbprogrammerare ökar. På de internationella företagen brukar det ofta finnas möjlighet till att jobba perioder i andra länder. Duktiga webbprogrammerare eftersöks också över gränserna så du hamnar i en internationell arbetsmarknad.

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Mikael Roos

Studievägledning