Webbprogrammering distans

Anmälan öppnar 2020-03-15

Med förståelse för helheten har du långsiktiga möjligheter inom webbutveckling och kan alltid byta verktyg att arbeta med. På BTH finns både helheten och verktygen.

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng och leder fram till en högskoleexamen i programvaruteknik, inriktning webbprogrammering.

På BTH

Grundläggande programmering och avancerad kod

Du börjar med programmering i Python parallellt med olika typer av webbprogrammering, och efterhand skriver du alltmer avancerad kod för olika typer av applikationer och webbtjänster. Du sätter dig in i hur webbaserade ramverk fungerar, både på klient- och serversidan, samtidigt som du lär dig om öppen källkod och utvecklingsverktyg.

Helhetsperspektiv ger förståelse och möjlighet till förnyelse

Som webbprogrammerare behöver du förstå behoven hos dem som ska använda det du tar fram, vilket du får en god inblick i genom projekt i samarbete med företag där du får leda projekt på ett realistiskt vis.

En viktig egenskap i din framtida yrkesroll är också en förståelse för olika tekniker och dess funktion tillsammans, eftersom det gör det enklare att ta till sig nya arbetssätt, verktyg och tekniker i takt med utvecklingen. Därför har hela utbildningen ett genomgående fokus på att du ser samverkan mellan olika plattformar och system som du arbetar med.

 

Distans ger närhet till verkligheten

Utbildningen samkörs med den treåriga campusvarianten och du läser flera av dina kurser tillsammans med studenter som går utbildningen på campus, så studentkollegor finns både på där och på distans. På så sätt blir du van vid utvecklingsmiljöer för team som jobbar på distans, vilket sedan är vanligt i branschen.

I det avslutande examensarbetet testar du dina kunskaper, antagligen hos ett företag eller organisation.

Du kan sedan gå ett tredje år på campus för att få en treårig filosofie kandidatexamen i programvaruteknik med inriktning på webbprogrammering.

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng och leder fram till en högskoleexamen i programvaruteknik, inriktning webbprogrammering.

Vill du läsa denna utbildning på plats på campus, finns en motsvarande utbildning om 180 poäng.

Efter BTH

Förmåga att följa med i förändring ger goda arbetsmöjligheter

Utbildningen syftar till att göra dig kompetent att alltid kunna ta dit till den senaste tekniken inom webbutveckling, webbprogrammering och programmering, vilket gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Eftersom vi gör mer och mer av våra dagliga sysslor digitalt via webben blir också arbetsmarknaden större och större.

Efter examen kan du bland annat arbeta som konsult, programmerare, testare, projekt- eller teamledare eller chef inom webb- och programutvecklingsbranschen.

Tidigare student berättar

Vill du lära dig den senaste teknologin och hållbar utveckling? Här får vi arbeta med metoder som förbereder för arbetslivet och ger oss de verktyg som behövs för att bli eftertraktad på arbetsmarknaden. För mig som distansstudent så är jag inte närvarande fysiskt – men med IRC, forum och Gitter så känner jag att man kommer närmare och känner sig mer delaktig.

Peder

Programinnehåll

En webbprogrammerare behöver vara lättrörlig i sina teknikval och ha bra insikt i hur dessa påverkar arbetsinsats och resultat. Utbildningen ger en gedigen grund i traditionell programvaruutveckling och en specialisering inom utveckling i webbmiljö – det vill säga grundläggande webbplatser, avancerade webbapplikationer över nätet, lagring och tjänster i molnet samt mobiler och läsplattor. Enkla webbplatser blandas med avancerade ramverk för webbutveckling och mobila lösningar. Av de 120 poängen består 40 poäng av webbteknologier och 30 poäng av test, användbarhet och verktyg.

Visa mer...

Du börjar med programmering i Python parallellt med webbprogrammering i HTML, CSS, JavaScript, PHP och databaser med SQL i Unixmiljö. Efterhand skriver du kod för alltmer avancerade webbplatser, webbtjänster och mobila webbapplikationer. Du sätter dig in i hur webbaserade ramverk fungerar, både på klient- och serversidan, samtidigt som du får kännedom om öppen källkod och utvecklingsverktyg.

Utbildningen har fokus på öppen källkod samt Unix- och Linuxbaserade servermiljöer, vilket styr valen av de tekniker och programmeringsverktyg som du jobbar med. En viktig del av utbildningen är kunskap i hur teknikerna fungerar och hänger ihop, så att du kan lära dig nya verktyg i takt med att gamla utvecklas och byts ut.

Utbildningen kan delas in i fyra huvuddelar:

Webbprogrammering – Här får du en fördjupad kunskap inom området. Detta blir din specialitet och omfattar teknikområden som HTML, CSS, JavaScript, PHP och SQL med databaser och Unix samt öppen källkod och fria verktyg.

Programmering – Här får du en ordentlig grund i klassisk programmering via olika programmeringsparadigmer, aktuella programspråk, design och modellering, algoritmer och datastrukturer.

Övrig datavetenskap/programvaruteknik – Du läser olika kurser i datakommunikation, testmetodiker, databasmodellering, operativsystem och grunder i statistik och databearbetning. Du får en bra bas att stå på och en bra bredd på kunskaperna inom datavetenskap och programvaruteknik.

Examensarbete – Avslutningsvis gör du ett examensarbete där du får möjligheten att göra en djupdykning i ett område du är intresserad av. Här kan du hitta och förstärka en egen nisch och profil på din utbildning. Examensarbetet genomför du förslagsvis hos ett företag.

Arbetena finns främst inom webb- och programutvecklingsbranschen. Din specialitet som webbprogrammerare lämpar sig för renodlade webbutvecklingsföretag eller som konsult inom webbutveckling. Inom programmeringsbranschen bjuds det på en varierande arbetsmiljö med bland annat internationella möjligheter. Kanske blir din titel programmerare, testare, projektledare, teamledare eller chef.

Första året på utbildningen ägnas åt grundläggande kunskaper i webbprogrammering, programmering, problemlösning och modellering.

Andra året inleds med ett individuellt projekt där studenten får använda sina hittills tillgodogjorda kunskaper. På detta följer kurser i fördjupningsområden inom programvaruteknik och datavetenskap, såsom operativsystem och avancerade webbapplikationer. Årskursen avslutas med ett programvaruutvecklingsprojekt i grupper om 3–6 personer.

Utbildningen bedrivs huvudsakligen på svenska men föreläsningar och kurser på engelska kan förekomma. Litteraturen är i huvudsak på engelska. Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner och seminarier. Praktiska moment genomförs som övningar, laborationer eller praktikfall. Det förekommer att kurser eller moment genomförs som projekt med givna tidsramar.

Utvärderingar och programråd utvecklar utbildningen

Vi utvecklar hela tiden våra utbildningar och programmet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Liknande utbildningar

Studieort

Undervisningsspråk

Nivå

Studietakt

Programstart

Visa endast

Högskolepoäng

0 HP 300 HP

Programfördelning

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-87021
 • Period: 2020 vecka 36 till 2022 vecka 22
 • Nivå: Grundnivå
 • Huvudområde: Programvaruteknik
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Anmälan öppnar 2020-03-15
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b alt 3c.
Urval

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A8/8.

Läs mer om antagning här

Examen

Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå:
Högskoleexamen med inriktning mot Programvaruteknik med specialisering Webbprogrammering
Motsvarande benämning på engelska är:
Higher Education Diploma in Software Engineering with emphasis in Web Programming
Du kan gå ett tredje år på campus för att få en treårig filosofie kandidatexamen i programvaruteknik, inriktning webbprogrammering.Lärandemål

Utöver de nationella målen för examen ska för utbildningen gälla följande mål.
Kunskap och förståelse

Efter genomförd utbildning ska studenten:
• visa god kunskap om produktion av programvara av hög kvalitet för såväl administrativa som tekniska tillämpningsområden med fokus på webb- och internetteknologier,
• visa god kunskap om metoder för att utveckla, testa, driftsätta och kvalitetssäkra programvara inbegripet hur dessa tillämpas,
• visa god kännedom om organisatoriska aspekter som påverkar programvarukonstruktion.
Färdighet och förmåga

Efter genomförd utbildning ska studenten:
• visa förmåga att självständigt söka, samla och värdera information samt tillägna sig nya färdigheter i det snabbt föränderliga teknikområdet som utbildningen omfattar,
• visa god förmåga att praktiskt tillämpa teknologier för analys, design, konstruktion, test och kvalitetssäkran av programvara,
• visa god förmåga att identifiera, formulera och arbeta med programvarutekniska problemställningar, samt redogöra för, argumentera kring och diskutera egna idéer och lösningar, muntligt såväl som skriftligt.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomförd utbildning ska studenten:
• visa god förmåga att hantera etiska frågeställningar relevanta för programvaruutveckling och tillämpningen av teknik inom området som utbildningen omfattar.

Jobbprofiler

Dina jobb finns främst inom webb- och programutvecklingsbranschen. Variationen på bolag är stor, det finns allt från små, medelstora till stora internationella företag, du kan jobba som anställd, egen företagare, frilansare eller på ett konsultbolag där du blir uthyrd till slutkunden. Det finns alltså ett stort utbud av möjliga arbetsplatser och behovet av duktiga webbprogrammerare ökar. På de internationella företagen brukar det ofta finnas möjlighet till att jobba perioder i andra länder. Duktiga webbprogrammerare eftersöks också över gränserna så du hamnar i en internationell arbetsmarknad.

Kurser i detta program

Contact us

Programansvarig: Mikael Roos

Studievägledning