Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet

Tillfället är stängt för anmälan

Välkomstbrev

Magisterprogrammet i strategiskt ledarskap för hållbarhet är en transformerande ettårig utbildning som syftar till att utbilda ledare som kan stödja hållbar utveckling av samhället på ett sätt som stärker deras egen organisation.

Denna utbildning kretsar kring två integrerade teman. Det första temat är strategisk hållbar utveckling, som handlar om hur man skapar och genomför ekonomiskt fördelaktig utveckling av produkter, system, organisationer och samhällen till stöd för en omställning till global hållbarhet. Du lär dig om samhällets hållbarhetsutmaningar och relaterade möjligheter, och om vetenskapligt och praktiskt validerad metodik för strategisk hållbar utveckling. Det andra temat  är ledarskap i komplexitet, som handlar om att hantera komplexitet med respekt och att underlätta förändring på ett effektivt sätt. Du lär dig att utforska innebörden och implikationerna av komplexitet för social förändring och för det egna ledarskapet. Du lär dig även om vetenskapligt och praktiskt validerad metodik för ledarskap i komplexitet, för att kunna leda samskapande av en attraktiv hållbar framtid.

Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng och leder fram till en filosofie magisterexamen.

Programmets hemsida

Programinnehåll

Magisterprogrammet i strategiskt ledarskap för hållbarhet är en ettårig utbildning som syftar till att utbilda chefer och förändringsledare som kan stödja hållbar utveckling av samhället på ett sätt som stärker deras egen organisation.

Centralt i utbildningen är två områden som integreras med varandra till stöd för strategiskt ledarskap för hållbarhet: dels metodik för strukturering och koordinering av kunskap, koncept, metoder och verktyg till stöd för planering och beslutsfattande för strategisk hållbar utveckling, samt dels metodik för ledarskap i komplexitet och speciellt för hur medarbetare kan engageras till förändringsarbete och för hur organisationer kan utvecklas till flexibla och adaptiva system som kan agera proaktivt och strategiskt för hållbar utveckling. Flera kompletterande teorier, koncept, metoder och verktyg liksom annan grundläggande kunskap inom hållbarhetsområdet ingår i utbildningen och struktureras i relation till de centrala områdena.

Magisterprogrammet i strategiskt ledarskap för hållbarhet (MSLS) har varit värd för fler än 700 studenter från fler än 85 länder, med en stor mångfald även beträffande ålder, kön, personligheter, utbildningsbakgrund och yrkesbakgrund. Denna tätt sammansvetsade gemenskap utgör ett ytterst engagerat, kompetent och ostoppbart globalt ”hållbarhetsvirus”, som ger mig stort hopp om en bättre värld. Jag är mycket stolt över att vara en del i samskapandet av denna ”urkraft” och jag välkomnar dig att ansluta dig till vår globala MSLS-familj.

Göran Broman

Professor Göran Broman, en av grundarna av programmet

Innehåll

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Period: 2019 vecka 36 till 2020 vecka 23
 • Nivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde: Strategiskt ledarskap för hållbarhet
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Förkunskapskrav: Kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 högskolepoäng eller motsvarande, Engelska 6, samt minst sex månaders relevant yrkeslivserfarenhet, såsom arbete, praktikarbete, volontärarbete, förtroendeuppdrag, eller motsvarande, på heltid eller deltid, som visar på erfarenhet av hållbarhetsarbete.
Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.


METOD 3 Magisterprogrammet Strategiskt ledarskap för hållbarhet

Allmänt
Denna metod avser att bedöma sökandes motivation och förutsättningar för studier på programmet ”Strategiskt ledarskap för hållbarhet”.


Urvalsgrund
 • Högskolebetyg
 • Meritförteckning (Curriculum Vitae)
 • En uppsats som förklarar den sökandes intresse för programmet och ger information om hans eller hennes relevanta personliga eller yrkesmässiga erfarenheter (maximalt 2 500 ord)
 • 2 referensbrev (rekommendationer från två personer som känner till den sökandes förmåga och skicklighet)


Precisering av urvalsgrund
Rangordning av de sökande kommer att baseras på den relativa kvalificeringsnivån avseende:
 • Akademiskt resultat vid tidigare högskolestudier
 • Tidigare högskolestudiers relevans för vetenskapligt baserade studier på magisternivå i strategisk hållbar utveckling
 • Relevant yrkeslivserfarenhet
 • Visat intresse för strategiskt ledarskap för hållbarhet (t.ex. genom val av arbete, volontärarbete, andra samhällstjänster eller på annat sätt)


Högsta meritvärde

Maximalt 8 poäng ges, baserat på följande kriterier:
1. Akademiskt resultat vid tidigare högskolestudier:
 • 2 poäng: mycket bra resultat (dvs. ett betydande antal kurser med betyg väl över genomsnittet – t.ex. ’first class’ eller ’pass with distinction’)
 • 1 poäng: bra resultat (dvs. ett betydande antal kurser med betyg över genomsnittet – t.ex. ’second class upper division’ eller ’pass with credit’)
 • 0 poäng: svagt eller tillräckligt resultat (dvs. ett betydande antal kurser med betyg på genomsnittet eller under – t.ex. ’second class lower division’ eller ’pass’)

2. Tidigare högskolestudiers relevans:
 • 2 poäng: tidigare studier innehåller vetenskapliga grunder och forskningsmetodik inom både naturvetenskap/teknik och samhällsvetenskap, tillämpat för studier av hållbarhetsutmaningar och relaterade strategiska möjligheter för företag, kommuner och andra organisationer.
 • 1 poäng: tidigare studier innehåller vetenskapliga grunder och forskningsmetodik inom naturvetenskap/teknik eller samhällsvetenskap, tillämpat för studier av hållbarhetsutmaningar och relaterade strategiska möjligheter för företag, kommuner och andra organisationer.
 • 0 poäng: tidigare studier är svaga med avseende på vetenskapliga grunder och forskningsmetodik.

3. Relevant yrkeslivserfarenhet:
 • 2 poäng: motsvarande sammanlagt 3 eller fler års arbete eller volontärerfarenhet inom områden som bedöms relevanta för strategiskt ledarskap för hållbarhet av programmets antagningskommitté
 • 1 poäng: motsvarande sammanlagt 1-3 års arbete eller volontärerfarenhet inom områden som bedöms relevanta för strategiskt ledarskap för hållbarhet av programmets antagningskommitté
 • 0 poäng: motsvarande sammanlagt mindre än 1 års arbete eller volontärerfarenhet inom områden som bedöms relevanta för strategiskt ledarskap för hållbarhet av programmets antagningskommitté

4. Visat intresse för programmet Strategiskt ledarskap för hållbarhet:
 • 2 poäng: uttrycker ett starkt intresse för programmet och dess huvudområde och yrkeslivserfarenheter och personliga erfarenheter styrker tydligt detta.
 • 1 poäng: uttrycker intresse för programmet och dess huvudområde och yrkeslivserfarenheter och personliga erfarenheter styrker detta.
 • 0 poäng: uttrycker inget intresse för programmet och dess huvudområde och yrkeslivserfarenheter och personliga erfarenheter visar inte på något sådant intresse.


Arbetsmetod
Ansökningar som accepterats för granskning baserat på förkunskapskraven för programmet poängsätts enligt ovan av programmets antagningskommitté, bestående av programansvarig och ytterligare minst två lärare inom programmet. Rangordningen baseras på sammanlagd poäng.


Examen
Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå med benämningen
Filosofie magisterexamen.
Huvudområde: Strategiskt ledarskap för hållbarhet.

Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Master of Science (One Year).
Main field of study: Strategic Leadership towards Sustainability.


Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter genomfört program ska studenten:
 • kunna visa fördjupad kunskap om underliggande orsaker till samhällets hållbarhetsutmaningar,
 • kunna visa fördjupad kunskap om teori och metodik för strategisk hållbar utveckling,
 • kunna visa fördjupad kunskap om teori och metodik för ledarskap i komplexitet,
 • kunna visa fördjupad kunskap om forskning och forskningsmetodik för strategiskt ledarskap för hållbarhet.

Färdighet och förmåga
Efter genomfört program ska studenten:
 • kunna visa förmåga att självständigt identifiera och diskutera problem som är relevanta för strategiskt ledarskap för hållbarhet,
 • kunna visa förmåga att integrera och tillämpa programmets två centrala områden (strategisk hållbar utveckling och ledarskap i komplexitet) för forskning och utvecklingsarbete,
 • kunna visa förmåga att muntligt och skriftligt kommunicera och diskutera strategiskt ledarskap för hållbarhet till/med olika intressentgrupper,
 • kunna visa förmåga att engagera andra personer i förändringsarbete, främja och leda sådant arbete och reflektera över personligt ledarskap och utveckling.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomfört program ska studenten:
 • kunna visa förmåga att göra bedömningar av olika lösningar och strategiska planer för hur organisationer kan bidra till hållbar utveckling, med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • kunna visa förmåga att kunna visa förmåga att utvärdera och på ett kritiskt sätt relatera till olika teorier, begrepp, metoder och verktyg inom området strategiskt ledarskap för hållbarhet,
 • kritiskt reflektera över forskning om och för hållbarhet, inklusive beaktande av etiska aspekter och diskussion om vetenskapens roll i samhällets omställning till hållbarhet.


Jobbprofiler
Se programmets hemsida www.bth.se/msls för mer information.

Läs mer om antagning här

Kurser i detta program

Kontakta oss

Programansvarig: Merlina Missimer

Studievägledning