Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet

Ansök

Anmäl dig via antagning.se

Skapa starka organisationer som bidrar till hållbar samhällsutveckling.

Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng och leder fram till en filosofie magisterexamen.

PÅ BTH

En utbildning i att förändra

Utbildningen i strategiskt ledarskap för hållbarhet är ettårig och har som mål att utbilda ledare som är kapabla att stödja hållbar utveckling av samhället på ett sätt som stärker deras egen organisation. Utbildningen är uppbyggd kring två teman – strategisk hållbar utveckling och ledarskap i komplexitet.

Strategisk hållbar utveckling

Här fördjupar du dig i hur du stödjer en omställning till global hållbarhet genom att skapa och genomföra ekonomiskt fördelaktig utveckling av produkter, system, organisationer och samhällen. Du lär dig om utmaningar och möjligheter inom hållbar utveckling, och om vetenskapligt och praktiskt validerad metodik för strategisk hållbar utveckling.

Ledarskap i komplexitet

Utbildningens andra tema fokuserar på hur du hanterar komplexitet med respekt, och möjliggör förändring på ett effektivt sätt. Du får utforska komplexiteten och dess problemställningar inom både social förändring och i ditt eget ledarskap. Du lär dig om vetenskapligt och praktiskt validerad metodik för ledarskap i komplexitet för att kunna leda komplicerade samarbeten som ger en attraktiv och hållbar framtid.

EFTER BTH

Ledare som förändrar – för framgång och hållbarhet

Efter utbildningen är du rustad att stärka den organisation du arbetar i och bidra till hållbar utveckling.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-90554
 • Period: 2020 vecka 36 till 2021 vecka 32
 • Nivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde: Strategiskt ledarskap för hållbarhet
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Anmäl dig via antagning.se
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Förkunskapskrav: Kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 högskolepoäng eller motsvarande, Engelska 6, samt minst sex månaders relevant yrkeslivserfarenhet, såsom arbete, praktikarbete, volontärarbete, förtroendeuppdrag, eller motsvarande, på heltid eller deltid, som visar på erfarenhet av hållbarhetsarbete.
Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.


METOD 3 Magisterprogrammet Strategiskt ledarskap för hållbarhet

Allmänt
Denna metod avser att bedöma sökandes motivation och förutsättningar för studier på programmet ”Strategiskt ledarskap för hållbarhet”.


Urvalsgrund
 • Högskolebetyg
 • Meritförteckning (Curriculum Vitae)
 • En uppsats som förklarar den sökandes intresse för programmet och ger information om hans eller hennes relevanta personliga eller yrkesmässiga erfarenheter (maximalt 2 500 ord)
 • 2 referensbrev (rekommendationer från två personer som känner till den sökandes förmåga och skicklighet)


Precisering av urvalsgrund
Rangordning av de sökande kommer att baseras på den relativa kvalificeringsnivån avseende:
 • Akademiskt resultat vid tidigare högskolestudier
 • Tidigare högskolestudiers relevans för vetenskapligt baserade studier på magisternivå i strategisk hållbar utveckling
 • Relevant yrkeslivserfarenhet
 • Visat intresse för strategiskt ledarskap för hållbarhet (t.ex. genom val av arbete, volontärarbete, andra samhällstjänster eller på annat sätt)


Högsta meritvärde

Maximalt 8 poäng ges, baserat på följande kriterier:
1. Akademiskt resultat vid tidigare högskolestudier:
 • 2 poäng: mycket bra resultat (dvs. ett betydande antal kurser med betyg väl över genomsnittet – t.ex. ’first class’ eller ’pass with distinction’)
 • 1 poäng: bra resultat (dvs. ett betydande antal kurser med betyg över genomsnittet – t.ex. ’second class upper division’ eller ’pass with credit’)
 • 0 poäng: svagt eller tillräckligt resultat (dvs. ett betydande antal kurser med betyg på genomsnittet eller under – t.ex. ’second class lower division’ eller ’pass’)

2. Tidigare högskolestudiers relevans:
 • 2 poäng: tidigare studier innehåller vetenskapliga grunder och forskningsmetodik inom både naturvetenskap/teknik och samhällsvetenskap, tillämpat för studier av hållbarhetsutmaningar och relaterade strategiska möjligheter för företag, kommuner och andra organisationer.
 • 1 poäng: tidigare studier innehåller vetenskapliga grunder och forskningsmetodik inom naturvetenskap/teknik eller samhällsvetenskap, tillämpat för studier av hållbarhetsutmaningar och relaterade strategiska möjligheter för företag, kommuner och andra organisationer.
 • 0 poäng: tidigare studier är svaga med avseende på vetenskapliga grunder och forskningsmetodik.

3. Relevant yrkeslivserfarenhet:
 • 2 poäng: motsvarande sammanlagt 3 eller fler års arbete eller volontärerfarenhet inom områden som bedöms relevanta för strategiskt ledarskap för hållbarhet av programmets antagningskommitté
 • 1 poäng: motsvarande sammanlagt 1-3 års arbete eller volontärerfarenhet inom områden som bedöms relevanta för strategiskt ledarskap för hållbarhet av programmets antagningskommitté
 • 0 poäng: motsvarande sammanlagt mindre än 1 års arbete eller volontärerfarenhet inom områden som bedöms relevanta för strategiskt ledarskap för hållbarhet av programmets antagningskommitté

4. Visat intresse för programmet Strategiskt ledarskap för hållbarhet:
 • 2 poäng: uttrycker ett starkt intresse för programmet och dess huvudområde och yrkeslivserfarenheter och personliga erfarenheter styrker tydligt detta.
 • 1 poäng: uttrycker intresse för programmet och dess huvudområde och yrkeslivserfarenheter och personliga erfarenheter styrker detta.
 • 0 poäng: uttrycker inget intresse för programmet och dess huvudområde och yrkeslivserfarenheter och personliga erfarenheter visar inte på något sådant intresse.


Arbetsmetod
Ansökningar som accepterats för granskning baserat på förkunskapskraven för programmet poängsätts enligt ovan av programmets antagningskommitté, bestående av programansvarig och ytterligare minst två lärare inom programmet. Rangordningen baseras på sammanlagd poäng.


Examen
Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå med benämningen
Filosofie magisterexamen.
Huvudområde: Strategiskt ledarskap för hållbarhet.

Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Master of Science (One Year).
Main field of study: Strategic Leadership towards Sustainability.


Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter genomfört program ska studenten:
 • kunna visa fördjupad kunskap om underliggande orsaker till samhällets hållbarhetsutmaningar,
 • kunna visa fördjupad kunskap om teori och metodik för strategisk hållbar utveckling,
 • kunna visa fördjupad kunskap om teori och metodik för ledarskap i komplexitet,
 • kunna visa fördjupad kunskap om forskning och forskningsmetodik för strategiskt ledarskap för hållbarhet.

Färdighet och förmåga
Efter genomfört program ska studenten:
 • kunna visa förmåga att självständigt identifiera och diskutera problem som är relevanta för strategiskt ledarskap för hållbarhet,
 • kunna visa förmåga att integrera och tillämpa programmets två centrala områden (strategisk hållbar utveckling och ledarskap i komplexitet) för forskning och utvecklingsarbete,
 • kunna visa förmåga att muntligt och skriftligt kommunicera och diskutera strategiskt ledarskap för hållbarhet till/med olika intressentgrupper,
 • kunna visa förmåga att engagera andra personer i förändringsarbete, främja och leda sådant arbete och reflektera över personligt ledarskap och utveckling.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomfört program ska studenten:
 • kunna visa förmåga att göra bedömningar av olika lösningar och strategiska planer för hur organisationer kan bidra till hållbar utveckling, med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • kunna visa förmåga att kunna visa förmåga att utvärdera och på ett kritiskt sätt relatera till olika teorier, begrepp, metoder och verktyg inom området strategiskt ledarskap för hållbarhet,
 • kritiskt reflektera över forskning om och för hållbarhet, inklusive beaktande av etiska aspekter och diskussion om vetenskapens roll i samhällets omställning till hållbarhet.


Jobbprofiler
Se programmets hemsida www.bth.se/msls för mer information.

Läs mer om antagning här

Kurser i detta program

Contact us

Programansvarig: Merlina Missimer

Studievägledning