Technical Artist i spel

180 HP

Välj studiestart :
 • Studietid: 2021 vecka 34 till 2024 vecka 22
 • Ort: Karlskrona
 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-87038
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Utbildningsplan: Ladda ner

Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Technical Artist i spel

Slå ihop grafik och programmering i en utbildningskorsning som spelbranschen frågar efter. Med dubbel kompetens lyfter du spel till nya nivåer i en karriär inom både teknik och design.

Bli länken mellan olika yrkesroller – eller en helt ny

Efter examen kan du arbeta både som bland annat grafiker och programmerare, men också fungera som den viktiga länken mellan de båda. Som Technical artist har du kompetensen som för samman programmerare och grafiker och du kan samtidigt bidra inom båda områdena. Du säkerställer att grafik går att implementera i ett spel – utan att offra den artistiska visionen.

Unik utbildning ger unik kompetens

Efter examen har du många valmöjligheter och du kan börja din karriär på flera sätt och gå många olika håll. Du kan till exempel arbeta med spelutveckling, med visualisering, reklam eller inom annan grafik- och mjukvaruproduktion. Utbildningen är den enda i sitt slag i Sverige med denna examen, vilket gör dig starkt eftertraktad när du lämnar BTH.

Kurser och innehåll

Detta är en av få utbildningar i landet som erbjuder kurser i både programmering och grafik. Vi lär oss hela processen från koncept till färdig produkt. Man får en väldigt bred kunskap som öppnar upp för många möjligheter efter examen.

Paulina
Student, Technical Artist i spel 

Vill du veta mer om programmet?

Studentprojekt

Exempel på spelprojekt.

Exempel på spelprojekt – first person shooter.

Exempel på spel som studenter gjort – en sammanställning av många olika projekt.

Här studerar du

På Campus Gräsvik hittar du utbildningar inom teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi samt hälsa och vård. 

Campus Gräsvik ligger precis vid vattnet, här finns till och med en badbrygga 50 meter från föreläsningssalarna. Från det moderna bibliotekets studieplatser har du utsikt över havet och utanför finns motionsslingor som tar dig genom skogspartier och längs stranden. 

 

Flygbild över Campus Gräsvik

Urval

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A8/8.

Läs mer om antagning här

Examen

Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå:
Filosofie kandidatexamen
Huvudområde: Utveckling av digitala spel
Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Bachelor of Science
Main field of study: Digital Game Development

Lärandemål
Kunskap och förståelse

Efter genomförd utbildning ska studenten:

 • visa grundläggande förståelse för 3D-modellering, 3D-grafik, spelprogrammering och verktygsutveckling
 • visa förståelse för problemen med att koppla 3D-modellering och implementation av 3D-grafikprogrammering
 • visa förståelse för hela processen inom spelutveckling och alla större moment som finns inom denna
 • visa kunskap om vilka andra roller som finns i ett spelutvecklingsprojekt samt hur kunskapsutbytet mellan dem sker och kan utvecklas
 • vara orienterad om aktuella forskningsfrågor inom området för utveckling av digitala spel
 • kunna redogöra för olika forskningsmetoder, insamling och analys av data.


Färdighet och förmåga

Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • kunna realisera och implementera verktyg och metoder för koppling mellan 3D-modellering och implementation av 3Dgrafikprogrammering
 • självständigt kunna söka kunskap och på egen hand tillägna sig färdigheter inom det snabbt föränderliga området spelutveckling
 • självständigt kunna identifiera, formulera och lösa problem inom huvudområdet utveckling av digitala spel
 • ha god förmåga att utveckla en programvara genom att, i grupp, aktivt delta i planerandet, organiserandet och genomförandet av ett sådant projekt
 • kunna beskriva en arbetsprocess för andra både visuellt, muntligt och skriftligt
 • visa förmåga att kunna genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • forskningsunderbyggt kunna redogöra för state-of-the-art tekniker inom ett specifikt spelområde
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning.


Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • kunna resonera kring förvärvade grafik- och teknikkunskaper och hur de gynnar rollen som yrkesverksam spelutvecklare
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens
 • ha insikt om spelutvecklingens påverkan på samhället
 • visa förmåga att för arbetet inom huvudområdet göra relevanta bedömningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • kunna förhålla sig till vetenskapliga begrepp
 • kunna värdera och jämföra den vetenskapliga utvecklingen inom utveckling av digitala spel i allmänhet, i synnerhet spelprogrammering och 3D-modellering.


Jobbprofiler

Student med examen från programmet kan bl.a. arbeta som grafiker eller programmerare inom följande branscher: Spelutveckling, reklam, visualisering, utbildning eller annan mjukvaruproduktion.

Frågor?

Programansvarig:

Martin Lillqvist

martin.lillqvist@bth.se

Kvinna med headset

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

0455-38 53 00

Utbildningar inom området

Liknande utbildningar

Studieort

Undervisningsspråk

Nivå

Programstart

Visa endast

Studietakt