Technical artist i spel

Anmälan öppnar 2020-03-15

Bli den kombination som spelbranschen och andra mediebranscher behöver. Slå ihop grafik och programmering i en korsning som i Sverige bara finns på BTH.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en filosofie kandidatexamen i utveckling av digitala spel.

På BTH

Skapar en kombination i kompetens som baserats på behov

I framtidens spel och upplevelser behöver branschen kombinera programmering och grafik på ett effektivt sätt. För att göra det behöver de kombinerad kompetens inom både 3D-grafik och de olika programmeringsspråk som används i spelkonstruktionen.

Utbildningen möter de behoven genom att lägga lika stor vikt vid traditionell programmering som vid det visuella arbetet.

Teknisk bredd i projektform

Utbildningen innehåller både grundläggande och avancerade kurser inom sina bägge fält, och under kurserna får du möjlighet att lära dig de praktiska och teoretiska momenten med fokus på de tekniska aspekterna.

Du lär dig programmering, spelutveckling, skissteknik, modellering, karaktärsanimation, och både 2D- och 3D-grafik. Under utbildningen jobbar du i små och stora projekt där du skapar spel, i ett antal kursmoment tillsammans med studenter från andra spelutbildningar på BTH.

Efter BTH

En länk mellan olika yrkesroller – eller en helt ny

Efter examen kan du arbeta både som bland annat grafiker och programmerare, men också fungera som den viktiga länken mellan de båda. Som technical artist har du kompetensen som för samman programmerare och grafiker och du kan samtidigt bidra inom båda områdena.

Du kan till exempel arbeta med spelutveckling, visualisering, reklam eller inom annan grafik- och mjukvaruproduktion. Utbildningen är den enda i sitt slag i Sverige med denna examen, vilket gör dig starkt eftertraktad när du lämnar BTH.

Presentation

Studentprojekt

Exempel på spelprojekt (utan ljud) (2 min).

Exempel på spelprojekt – first person shooter (2 min).

Exempel på spel som studenter gjort – en sammanställning av många olika projekt (5 min).

Programinnehåll

I rollen som technical artist fungerar du som länken mellan grafik och programmering. Du kan exempelvis säkerställa att grafik går att implementera i ett spel utan att offra den artistiska visionen, samtidigt som de tekniska gränserna för plattformen inte överskrids. För att kunna göra detta behöver du både vara skicklig i användning av både 3D-grafikprogramvara och behärska olika programmeringsspråk som används i spelskapande.

Visa mer...

Utbildningen börjar med att du lär dig grunderna i både i programmering och grafik, såväl 2D-grafik som 3D-grafik. Med stort fokus på de tekniska aspekterna lär du dig de praktiska och teoretiska momenten, och under utbildningens gång byggs detta på med mer avancerade kurser, till exempel 3D-programmering, animationstekniker, plugin-verktyg samt att du får göra ett specialanpassat nivåverktyg för en egengjord spelmotor.

Undervisningen blandar traditionella föreläsningar, akademiskt skrivande, och laborationer med handledare och lärare i speciellt avsedda datorsalar. Du arbetar också i projektform med andra studenter för att ta fram både prototyper och spel, där du får övning i att hitta kreativa lösningar på tekniska utmaningar och begränsningar. Vissa projekt genomför du med studenter från andra utbildningar, vilket ger en möjlighet att både arbeta självständigt och som en del av ett team.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete som knyter samman och fördjupar de kunskaper och färdigheter du tillägnat dig under utbildningen.

Efter utbildningen kommer du att ha en stark teoretisk och praktisk kunskapsbas som du inte bara kan tillämpa i rollen som technical artist utan även inom andra områden i spelindustrin, så som grafiker eller programmerare. Andra tänkbara branscher kan vara inom reklam, visualisering, eller annan mjukvaruproduktion. Programmets karaktär gör dig attraktiv, men ditt eget intresse och motivation spelar en betydande roll och är avgörande för val av bransch. Oavsett vilket intresse du har så ger utbildningen en bred och gedigen grund inför ditt kommande yrkesliv.

Utvärderingar och programråd utvecklar utbildningen

Vi utvecklar hela tiden våra utbildningar och programmet utvärderas kontinuerligt genom de enskilda kursernas kursvärderingar som genomförs efter avslutad kurs med återkoppling till studenterna. Kursvärderingarna redovisas och diskuteras av kurs- och programansvariga, varefter förändringar i programmet kan bli aktuella.

Programmet är kopplat till ett programråd som behandlar frågor rörande kvalitets- och utvecklingsfrågor. I programrådet eller i olika utskott till programrådet är externa ledamöter, studentrepresentanter samt alumni knutna för diskussioner om programmets utveckling, kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

Liknande utbildningar

Studieort

Undervisningsspråk

Nivå

Studietakt

Programstart

Visa endast

Högskolepoäng

0 HP 300 HP

Programfördelning

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Anmälningskod: BTH-87019
 • Period: 2020 vecka 35 till 2023 vecka 22
 • Nivå: Grundnivå
 • Huvudområde: Utveckling av digitala spel
 • Utbildningsplan: Ladda ner
 • Anmälan: Anmälan öppnar 2020-03-15
 • Välkomstbrev: Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.
 • Ort: Karlskrona
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c.
Urval

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A8/8.

Läs mer om antagning härExamen

Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå:
Filosofie kandidatexamen
Huvudområde: Utveckling av digitala spel
Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Bachelor of Science
Main field of study: Digital Game Development

Lärandemål
Kunskap och förståelse

Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa grundläggande förståelse för 3D-modellering, 3D-grafik, spelprogrammering och verktygsutveckling
 • visa förståelse för problemen med att koppla 3D-modellering och implementation av 3D-grafikprogrammering
 • visa förståelse för hela processen inom spelutveckling och alla större moment som finns inom denna
 • visa kunskap om vilka andra roller som finns i ett spelutvecklingsprojekt samt hur kunskapsutbytet mellan dem sker och kan utvecklas
 • vara orienterad om aktuella forskningsfrågor inom området för utveckling av digitala spel
 • kunna redogöra för olika forskningsmetoder, insamling och analys av data.


Färdighet och förmåga

Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • kunna realisera och implementera verktyg och metoder för koppling mellan 3D-modellering och implementation av 3Dgrafikprogrammering
 • självständigt kunna söka kunskap och på egen hand tillägna sig färdigheter inom det snabbt föränderliga området spelutveckling
 • självständigt kunna identifiera, formulera och lösa problem inom huvudområdet utveckling av digitala spel
 • ha god förmåga att utveckla en programvara genom att, i grupp, aktivt delta i planerandet, organiserandet och genomförandet av ett sådant projekt
 • kunna beskriva en arbetsprocess för andra både visuellt, muntligt och skriftligt
 • visa förmåga att kunna genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • forskningsunderbyggt kunna redogöra för state-of-the-art tekniker inom ett specifikt spelområde
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning.


Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • kunna resonera kring förvärvade grafik- och teknikkunskaper och hur de gynnar rollen som yrkesverksam spelutvecklare
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens
 • ha insikt om spelutvecklingens påverkan på samhället
 • visa förmåga att för arbetet inom huvudområdet göra relevanta bedömningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • kunna förhålla sig till vetenskapliga begrepp
 • kunna värdera och jämföra den vetenskapliga utvecklingen inom utveckling av digitala spel i allmänhet, i synnerhet spelprogrammering och 3D-modellering.


Jobbprofiler

Student med examen från programmet kan bl.a. arbeta som grafiker eller programmerare inom följande branscher: Spelutveckling, reklam, visualisering, utbildning eller annan mjukvaruproduktion.

Kurser i detta program

Contact us

Programansvarig: Erik Wadstein

Programansvarig: Martin Lillqvist

Studievägledning