VFU för sjuksköterskeprogrammet

VFU för sjuksköterskeprogrammet

I Sjuksköterskeprogrammet ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som kompletterar de teoretiska studierna. Då får du tillämpa dina teoretiska kunskaper och omsätta dem i praktiken. Syftet är att lära sig yrket praktiskt och förena teori med praktik för att kunna arbeta som sjuksköterska. VFU innebär att studierna är förlagda till en enhet inom Hälso- och sjukvården. VFU-platserna är förlagda inom hela Blekinge län. Ingen reseersättning betalas ut. För att du ska kunna studera sjuksköterskans hela arbetsområde omfattar ditt studieschema dagtid, kvällar och helger á 32 timmar per vecka. VFU-placeringar organiseras av våra VFU-samordnare och som student kan du inte själv ordna en plats.

VFU genomförs inom äldreomsorg, sjukhus, primärvård, psykiatri och hemsjukvård under terminerna ett, två, tre, fyra och sex under sammanlagt 33 veckor.

 

Behandling av personuppgifter i samband med VFU

Information om lagring av personuppgifter gällande VFU och KLIPP

Studenter berättar

För handledare

Reflektion

Reflektionen kan ses som kärnan i handledning och är grundläggande för studentens lärande och utveckling. Handledningen innefattar allt från att undervisa i en faktisk vårdsituation till att reflektera tillsammans med studenten. Det är med hjälp av reflektionen som studenten kan utveckla sin förståelse för hur teori och praktik hör samman samt utveckla sin självkännedom. Värdefullt för studenten är om reflektion kan ske efter varje pass. Detta behöver inte ta mer än 5-10 minuter och följande frågor kan vara till hjälp vid reflektionen: Vad har jag lärt mig idag? Vad har vi gjort bra idag? Vad kunde vi gjort bättre? Finns det några risker i/med vårt arbete idag? Vad har vi grundat besluten på idag? Hur har vi kommunicerat idag?

Reflektionen kan också ske med flera studenter och handledare. På några av de verksamhetsförlagda utbildningsplatserna finns också kliniska adjunkter från lärosätet som deltar i reflektionerna. Vid dessa tillfällen kan det vara bra att använda Gibbs´ (1988) reflektionsmodell. Modellen utgörs av sex steg eller stadier där det är tänkt att man systematiskt ska gå igenom steg för steg. Det första steget i processen är en beskrivning av en erfarenhet, en händelse som av någon orsak skapat tankar och känslor. Andra steget innebär att bringa klarhet, att konkret formulera tankar och känslor. Tredje steget ger hjälp att förstå sina känslor och tankar med frågorna: Vad var positivt/negativt? I det fjärde och femte steget analyseras det som hänt. Vad byggde jag mitt handlade på? Här finns tillfälle till ett konstruktivt kritiskt synsätt. I det sjätte steget formuleras slutligen en handlingsplan. Hur kan jag använda det jag lärt mig? Vad skulle jag göra om det hände igen? Finns det alternativ?

Grafiskt illustration över reflektions-process

Gibbs,G. (1988). Learning by doing: A guide to teaching and learning methods. Further Education Unit, Oxford Polytechnic, Oxford.

 

Att handleda studenter

Handledningen under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en utvecklande, spännande men också krävande uppgift. Många olika delar såsom planering, bedömning och kommunikation ingår i handledningen och den sker på olika nivåer beroende på vilken termin som studenten går.

 

Peer Learning som handledningsmodell

Peer Learning som pedagogisk modell BTH

VFU år 1

För att du tidigt ska få en bild av din kommande profession ingår två hospiteringsdagar redan i den första kursen, en dag på en mottagning och en dag på en vårdavdelning. Du följer då med en sjuksköterskestudent eller sjuksköterska under deras dag.

I termin 1 och termin 2 har du fyra veckors VFU/termin vilka du gör inom äldreomsorgen i Blekinge. Gör du din VFU i Ronneby eller Karlshamn har du tid för reflektionsträffar en gång per vecka tillsammans med dina kurskamrater och en klinisk adjunkt.

VFU år 2

Det andra året är VFU indelad i tre block somatisk vård, psykiatrisk vård och primärvård. Samtliga studenter roterar mellan blocken vilket innebär att du gör en av placeringarna i slutet av termin 3 och de två andra placeringarna i termin 4.

Somatisk vård

Inom somatisk vård är du på en vårdavdelning under sex veckor. Vissa avdelningar använder handledningsmodellen LUVA (Lärande Utvecklande Vårdavdelning) vilket innebär att ni är 6–8 studenter på samma avdelning. Studenterna går i par och har därmed möjlighet att kontinuerligt reflektera med varandra. På LUVA har du ingen personlig handledare utan den sjuksköterska som är ansvarig i arbetslaget för dagen är din bashandledare. Huvudhandledaren har ett samlat ansvar för samtliga studenter på avdelningen och är den som deltar i bedömningssamtalen och deltar i de reflektionsträffar som sker varje vecka tillsammans med en klinisk adjunkt.

Vid övriga avdelningar har du en sjuksköterska som handledare vilken är den som deltar i bedömningssamtalen.

Psykiatrisk vård

Psykiatrisk vård inleds med en teorivecka på BTH därefter har halva gruppen VFU i tre veckor på avdelning, mottagning eller mellanvården i länet för att sedan ha tre teoriveckor på BTH då den andra gruppen är på VFU.

Primärvård

Under din VFU i Primärvården är du under sex veckor antingen på en vårdcentral eller med sjuksköterska inom hemsjukvården som ansvarar för ordinärt eller särskilt boende.

VFU år 3

Ditt tredje år på utbildningen har du en längre VFU på 10 veckor i termin 6. Du väljer om du vill göra din VFU inom psykiatrisk vård, hemsjukvård eller somatisk vård. Under din VFU har du möjlighet att hospitera inom företrädesvis akutsjukvård.

Om du väljer somatisk vård är du på en vårdavdelning, vissa avdelningar använder handledningsmodellen LUVA (Lärande Utvecklande Vårdavdelning) vilket innebär att ni är 6–8 studenter på samma avdelning. Studenterna går i par och har därmed möjlighet att kontinuerligt reflektera med varandra. På LUVA har du ingen personlig handledare utan den sjuksköterska som är ansvarig i arbetslaget för dagen är din bashandledare. Huvudhandledaren har ett samlat ansvar för samtliga studenter på avdelningen och är den som deltar i bedömningssamtalen och deltar i de reflektionsträffar som sker varannan vecka tillsammans med en klinisk adjunkt.

Vid övriga avdelningar har du en sjuksköterska som handledare vilken är den som deltar i bedömningssamtalen.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×