Hedersdoktorer

Hedersdoktorer vid BTH

Nedan presenteras de personer som utnämnts till hedersdoktor vid BTH samt en kort bakgrund till deras utnämning.

Helena Olá

Helena Olá promoverades till hedersdoktor vid Blekinge Tekniska Högskola 2021.

”Helena Olá utses till hedersdoktor för sitt engagemang och stöd i uppbyggnaden av BTH:s spjutspetsforskning inom programvaruteknik och datavetenskap. Helenas, och genom henne Ericssons, engagemang att aktivt lyfta industrins behov och bidra med en konstruktiv framtidsvision har starkt bidragit till de framgångar som BTH har haft under det senaste decenniet, speciellt inom programvaruteknik.

Helena har som tekniker, och i sin roll som Head of Development Unit på Ericsson, varit en stabil kraft för att etablera ett långsiktigt och ömsesidigt fördelaktigt samarbete mellan Ericsson och BTH. Hon har även varit direkt aktiv genom att konstruktivt samarbeta med att sätta forskningsagendor och genom innovativt utmanande uppmuntra till nytänkande.”

Martin Wallin

Martin Wallin promoverades till hedersdoktor vid Blekinge Tekniska Högskola 2021.

”Martin Wallin utses till hedersdoktor för sina insatser och sitt engagemang för att industri och akademi ska samarbeta inom forskningen i industriell storskalig mjukvaruutveckling, programvaruteknik, datavetenskap och mjukvaruintensiva produkter och tjänster. Samarbetet leder till mer industrirelevant forskning av hög kvalitet och med nya perspektiv, vilket även får positiva effekter på företagens mjukvaruutveckling.

Martin har sedan millennieskiftet arbetat för, och säkerställt, att Ericsson deltar i samarbeten med BTH i en mängd olika forskningsinitiativ. Han var även drivande i etableringen av Ericsson Space på BTH – ett labb som fungerar som en mötesplats för studenter, forskare och företag där ny mjukvaruteknik skapas.”

Mikael Blomqvist

Mikael Blomqvist promoverades till hedersdoktor vid Blekinge Tekniska Högskola 2019.

[ur motiveringen]
”Mikael Blomqvist är en obotligt nyfiken optimist som inte är rädd för att experimentera eller testa ny teknik. Han har en förmåga att se vad som ska komma, och man kan säga att de flesta företag han har startat har varit lite före sin tid. År 1990 startade han företaget Roxtec, vars specialitet är flexibla lösningar för kabelgenomföringar. Med Roxtec bröt han ny mark, skapade nya marknader och företaget blev snart världsledande. BTH och Roxtec samarbetar idag inom både forskning och utbildning.

En annan av Mikaels hjärtefrågor är utbildning och kompetensförsörjning. Han har ett stort engagemang och en god förståelse för BTH:s roll för regionens överlevnad och tillväxt. Han har, via sin tidigare roll som ledamot i BTH:s styrelse, bidragit till högskolans utveckling.”

Lars Angelin

Lars Angelin promoverades till hedersdoktor vid Blekinge Tekniska Högskola 2017.

[ur motiveringen]
”Lars Angelin utses till hedersdoktor för sina insatser och passionerade engagemang för det industriakademiska samarbetet, speciellt inom forskningen i programvaruteknik. Lars har aktivt arbetat för korsbefruktningen mellan industri och akademi, vilken ger nya perspektiv och effekter på såväl företagens mjukvaruutveckling som på akademins forskning och därmed även skapar samhällsnytta.

Lars har sedan millennieskiftet arbetat för, och säkerställt, att industrin och då speciellt Ericsson, deltar i samarbeten med BTH i en mängd olika forskningsinitiativ omfattande industridoktorander, forskningsprojekt, uppdragsforskning, mobilitet av personal och traditionella doktorandsamarbeten till nytta för såväl Ericsson som för BTH.”

Göran Johnsson

Göran Johnsson promoverades till hedersdoktor vid Blekinge Tekniska Högskola 2016.

[ur motiveringen]
”Göran Johnsson har haft en nära relation med BTH under en lång period. Redan i slutet av 80-talet, då Göran Johnsson var verksam vid Volvo, satt han med i ett regionalt FoU-råd tillsammans med dåvarande rektor Per Eriksson och Ulf G Lindén, den senare även hedersdoktor vid högskolan.

Han var under perioden 2009–2012 ledamot av det externa råd som fanns vid sektionen för ingenjörsvetenskap vid BTH. Rådet bestod av svenska och internationella representanter från näringsliv och offentlig sektor. Syftet med rådet var att ge värdefull input till utbildningarna inom området ingenjörsvetenskap.

Göran Johnsson har även varit aktiv i att hitta samarbetsprojekt mellan BTH och IUC Olofström, till exempel ett antal projekt inom vattenskärning, mätning och verktygsframtagning. Under åren 2010–2014 var Göran Johnsson ordförande i styrgruppen för vattenskärningslabbet i Ronneby, som till en början drevs av BTH.”

Jeanette Blomberg

Jeanette Blomberg promoverades till hedersdoktor vid Blekinge Tekniska Högskola 2011.

[ur motiveringen]
”Jeanette Blomberg har en nära relation med högskolan. Hennes forskning är inriktad mot området tillämpad IT och innovation, där hon arbetat med många olika utvecklingsprojekt. Detta, i kombination med ett stort kontaktnät inom området, ger henne mycket goda förutsättningar för att bidra till BTH:s fortsatta utveckling. Jeanette Blomberg arbetar med frågor som har en stor strategisk betydelse för BTH och som anknyter till verksamheten vid flera sektioner och enheter. Speciellt intressant är hennes arbete med innovation, tjänsteforskning, ”lean production” och bredare sett, om sociala aspekter på teknik och dess praktiska användning.”

Kalluri Chenchi Reddy

Kalluri Chenchi Reddy promoverades till hedersdoktor vid Blekinge Tekniska Högskola 2010.

[ur motiveringen]
”Professor K.C. Reddy, Indien, promoveras till hedersdoktor vid Blekinge Tekniska Högskola. K.C. Reddy har det övergripande ansvaret för all högre utbildning i den indiska delstaten Andhra Pradesh, och han har mycket påtagligt bidragit till att möjliggöra de samarbeten BTH i dag har med olika universitet i Andhra Pradesh. Samarbetet gäller främst inom utbildningssektorn, men även andra BTH-projekt drar stor nytta av kontakterna med K.C. Reddy och hans nätverk. K.C. Reddys arbete har varit och fortsätter att vara mycket värdefullt, och det har lagt en god grund för de framgångsrika relationer BTH i dag har i Indien och särskilt i Andhra Pradesh.”

Gösta Blücher

Gösta Blücher promoverades till hedersdoktor vid Blekinge Tekniska Högskola 2010.

[ur motiveringen]
”Gösta Blücher, arkitekt och före detta generaldirektör vid Boverket, promoveras till hedersdoktor i samband med den akademiska högtiden.  Utnämningen sker mot bakgrund av hans mångåriga arbete med att stödja och utveckla den planeringsinriktade utbildningen och forskningen vid BTH. Blüchers insatser har haft en avgörande betydelse för BTH:s starka position när det gäller utbildningen av planerare. Gösta Blücher har sedan BTH:s grundande spelat en viktig roll för utvecklingen av forskning och utbildningar inom fysisk planering och regional utveckling. Som ny generaldirektör för Boverket tog han initiativ till en utbildning av planerare vid den då nystartade högskolan i Blekinge.”

Martin Walfisz

Martin Walfisz promoverades till hedersdoktor vid Blekinge Tekniska Högskola 2009.

[ur motiveringen]
”Martin Walfisz, grundare och tidigare vd för dataspelsföretaget Massive Entertainment, promoveras till hedersdoktor vid Blekinge Tekniska Högskola.
Med sitt kreativa och framgångsrika entreprenörskap inom en ny IT-industri tillhör han den första generationens studenter som inspirerade BTH att bli internationellt ledande inom programvaruteknik. ”

Natalia Juristo

Natalia Juristo promoverades till hedersdoktor vid Blekinge Tekniska Högskola 2009.

[ur motiveringen]
”Natalia Juristo, professor i programvaruteknik vid  Universidad Politécnica de Madrid i Spanien, promoveras till hedersdoktor vid Blekinge Tekniska Högskola. Hon har varit en mycket viktig person för BTH. Det var på hennes initiativ som BTH bjöds in som deltagare i det EU-finansierade programmet European Master in Software Engineering. För BTH har vårt deltagande gett oss ovärderliga kunskaper som vi också spridit internt på högskolan. Det har även lett till att BTH stärkt sin position på området både i och utanför Europa.”

Ashok Jhunjhunwala

Ashok Jhunjhunwala promoverades till hedersdoktor vid Blekinge Tekniska Högskola 2008.

[ur motiveringen]
”Ashok Jhunjhunwala är professor i elektroteknik vid Indian Institute of Technology Madras (IIT-M) i Chennai, Indien, sedan 1990. Där är han också forskningsledare för TeNeT (Telecommunications and Computer Networks) Group som är internationellt berömd för sin forskning och sitt utvecklingsarbete om IT och hållbar landsbygdsutveckling i Indien.
Idag samarbetar BTH med TeNeT Group i ett treårigt FoU-projekt som finansieras av Vetenskapsrådet och Sida. Jhunjhunwala företräder en tvärvetenskaplig forskargrupp som förenar spets inom tillämpad IT med uttalade ambitioner inom hållbar tillväxt och pragmatisk entreprenörsanda.”

Andreas Faludi

Andreas Faludi promoverades till hedersdoktor vid Blekinge Tekniska Högskola 2008.

[ur motiveringen]
”Andreas Faludi har sedan 2005 en professur i Spatial Policy Systems vid tekniska universitetet i Delft, Holland. Sedan två år tillbaka är han också gästprofessor vid BTH och spelar här en viktig roll som lärare och handledare vid det internationella masterprogrammet European Spatial Planning. Det är till stor del Faludis insatser som gjort att programmet utvecklats till det mest framgångsrika inom området i Europa.”

Göran Carstedt

Göran Carstedt promoverades till hedersdoktor vid Blekinge Tekniska Högskola 2007.

[ur motiveringen]
”I BTH:s motivering till sitt val av hedersdoktor, framhålls att Göran Carstedt i sitt arbete för ett hållbart samhälle sammanför stringent logik och naturvetenskap med en enastående förståelse och känsla för människors inre behov och motivation. Han har blivit en världsledande expert på ledarskap och organisationers lärande och förändring med sin grundsyn att ett meningsfullt syfte är oöverträffat som drivkraft för kreativitet, arbetsglädje och samverkan. Denna kombination utgör själen i BTH:s framgångsrika masterprogram i Strategiskt ledarskap för hållbarhet. Göran Carstedt har varit en mycket värdefull rådgivare vid utvecklingen av detta program, och han medverkar flera dagar varje år som en mycket uppskattad gästlärare.
Carstedts internationella nätverk av mycket inflytelserika personer är av stort värde för BTH, och han är en betydelsefull ambassadör för BTH och dess hållbarhetsprofil.”

Leif Johansson

Leif Johansson promoverades till hedersdoktor vid Blekinge Tekniska Högskola 2006.

[ur motiveringen]
”Leif Johansson, koncernchef för Volvo sedan 1997 och en av svensk industris mest betydande personer, promoveras till hedersdoktor vid BTH. Leif Johansson medverkar vid BTH som gästföreläsare och diskussionspartner i utbildning och forskning inom strategiskt ledarskap för hållbarhet och hållbar produktutveckling. Han har också gett sitt uttalade stöd till BTH:s ambitioner att ta en ledande roll i att systematiskt sätta den förändringskraft som finns i utbildning och forskning i tjänst för hållbar utveckling av näringsliv och samhälle.”

Jay David Bolter

Jay David Bolter promoverades till hedersdoktor vid Blekinge Tekniska Högskola 2004.

[ur motiveringen]
”Jay David Bolter är professor i nya medier och en av världens mest välkända forskare på området. Han verkar vid School of Literature, Communication, and Culture vid Georgia Institute of Technology i Atlanta, USA.
Till BTH kom professor Bolter för första gången år 2000 för att delta i ett symposium. Sedan dess har han varit viktig i utvecklingen av programmet Litteratur, kultur och digitala medier på högskolan och hans insatser är av avgörande betydelse för BTH:s forskning inom nya medier. Bolter har också medverkat till att Georgia Institute of Technology blivit BTH:s systeruniversitet, och han har blivit något av en ambassadör för högskolan. Bolter har bidragit till att BTH:s satsning inom området blivit känd både nationellt och internationellt.”

Nils Rydbeck

Nils Rydbeck promoverades till hedersdoktor vid Blekinge Tekniska Högskola 2000.

[ur motiveringen]
”Nils Rydbeck har genom sin stora idérikedom och sitt engagemang gjort enastående forsknings- och utvecklingsinsatser för mobil telefoni och för kommunikation över korta avstånd. Han är en förgrundsgestalt inom Ericsson med en mycket stor betydelse för forskarsamhället och för många andra människor, inte enbart inom företaget. Han har engagerat sig för Blekinge Tekniska Högskola och där främst för forskargruppen i signalbehandling genom råd och dåd under många år. Insatserna omfattar även området programvaruteknik, både vid högskolan och genom etablering av Ericssonverksamhet i Blekinge.
Nils Rydbeck har sammantaget gjort ovärderliga insatser för Blekinge Tekniska Högskola och för regionen Blekinge.”

Ulf G. Lindén

Ulf G. Lindén promoverades till hedersdoktor vid Blekinge Tekniska Högskola 2000.

[ur motiveringen]
”Ulf G Lindén har verkat som vice ordförande för såväl Blekinge forskningsstiftelse som Högskolans industriella och vetenskapliga råd samt som ordförande i investmentbolaget Blekingen AB. Framsynt insåg han Högskolans stora betydelse som motor för Blekinges utveckling och särskilt betydelsen av att kvalificerade forskargrupper etableras och samarbetar med näringslivet inom forskning, utveckling och utbildning. Han blev en av de drivande krafterna till flera för Högskolan och Blekinge strategiska och framgångsrika etableringar av forskargrupper och företag. Karlskronasonen Ulf G Lindén har sammantaget gjort ovärderliga insatser för Blekinge Tekniska Högskola och för regionen Blekinge.”

Roland Andersson

Roland Andersson promoverades till hedersdoktor vid Blekinge Tekniska Högskola 1999.

Roland Andersson var under 18 år socialdemokratiskt kommunalråd i Ronneby och kom att spela en viktig roll i skapandet av både Blekinge Tekniska Högskola och Soft Center.

Stig Hagström

Stig Hagström promoverades till hedersdoktor vid Blekinge Tekniska Högskola 1999.

Stig Hagström, svensk fysiker och tidigare universitetskansler som var verksam vid Stanforduniversitetet i Kalifornien, studerade vid Uppsala universitet och blev filosofie kandidat 1957, filosofie magister 1958, filosofie licentiat i fysik och kemi 1961 och filosofie doktor i fysik 1964. Hagström var från 1983 ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, vars preses han var 1993 till 1996, och blev 1992 ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien. Han var hedersdoktor vid Linköpings universitet och Blekinge Tekniska Högskola.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×