Högskoleförberedande utbildningar

Högskoleförberedande utbildningar

Funderar du på att plugga på högskola? Har du inte tillräcklig behörighet för det du vill plugga? Här hittar du högskoleförberedande kurser och kurspaket som hjälper dig hitta formen för akademiska studier överlag, lyfter din behörighet eller som förbereder dig för studier inom ett visst område och kanske också hjälper dig välja inriktning.

TEKNISKT BASÅR – ETT ÅR, MÅNGA MÖJLIGHETER

Vill du plugga teknik men saknar behörighet? Då kan Tekniskt basår vara lösningen!

Förutom att ge behörighet till ingenjörsutbildningar så får kommer du in i arbetssättet på högskola och får en flygande start när du sedan läser vidare – dessutom får du platsgaranti på något av våra ingenjörsprogram.

Högskoleförberedande kurspaket

Introduktion till högskolestudier, 15 hp

Ett kurspaket som på generell nivå förbereder dig för studier på högskola eller universitet. Paketet omfattar totalt 15 högskolepoäng och ges på distans och halvfart.

Läs mer om Introduktion till högskolestudier

Kurser inom Smart industri, 7,5 + 7,5 hp

Två kurser som ger dig en introduktion och inblick i den fjärde industriella revolutionens smarta industri och digitala omställning.

Läs mer om Kurser inom Smart industri

Introduktion till högskolestudier, 15 hp

Ett kurspaket som på generell nivå förbereder dig för studier på högskola eller universitet. Paketet omfattar totalt 15 högskolepoäng och ges på distans och halvfart.

Förbered dig för de ökade krav som högskolestudier innebär

Högre utbildning ställer högre krav och det här paketet är utformat för att introducera dig till begrepp och metoder som hjälper dig möta de kraven. Du tränar ditt skrivande, din förmåga att hitta och värdera information, och din studieteknik.

Hållbarhet och digitalisering – fokus som följer utvecklingen

Högre utbildning handlar idag ofta om att möta samhällsutmaningar och att bidra till hållbar utveckling – ofta genom digitalisering. Därför är de ämnena en naturlig del av kurspaketet och du får också arbeta med sådana frågor i ett projektarbete.

Halvfart och distans ger möjligheter

Studierna går på distans och halvfart med ett par frivilliga träffar på våra campus i Karlskrona och Karlshamn. Kurspaketet ger också ett utmärkt tillfälle att ytterligare stärka dina färdigheter i det svenska språket, särskilt om det inte är ditt förstaspråk.

Kurser som ingår

Introduktion till högre utbildning 7,5 hp

Kursen innehåller praktiska övningar i studieteknik, språkfärdighet och en introduktion till vetenskapsmetodik.

Du tränar din språkfärdighet i varierade läs- och skrivuppgifter och inom studieteknik lär du dig tekniker för att sortera och strukturera information.

Du får en introduktion till vanliga begrepp och metoder inom akademi, forskning och utveckling och tränar din förmåga att värdera fakta och argument.

Introduktion till hållbar utveckling 7,5 hp

Kursen ger en inblick i begreppet hållbar utveckling och du arbetar tillsammans med andra mot en förståelse för dess innebörd.

Du diskuterar några av de hållbarhetsproblem vi har idag och framtidens utmaningar och lösningar. Kursen ger även grunderna i tillämpad informationskompetens. Du övar på att söka och värdera information och skapar en enkel källhänvisning inom ett eget arbete i hållbar utveckling, där du sätter dig in i en fråga inom ämnet.

Kursen ges via inspelade föreläsningar kombinerat med diskussionsforum, dialoger i realtid, och ett handlett eget arbete.

Undrar du över något?

Kontakta gärna våra studievägledare eller Pedher Johansson, som är ansvarig för kurspaketet Introduktion till högskolestudier.

Klicka här för kontakta Studievägledningen via telefon, mejl eller webbmöte.

Kurser inom Smart industri

Två kurser som ger dig en introduktion och inblick i den fjärde industriella revolutionens smarta industri och digitala omställning. 

Ny teknik, nya hållbarhetskrav – ny industri

Teknikens utveckling spelar en central roll för svensk industri och dess konkurrenskraft på en global och hållbarhetsdriven marknad. Det säljs i allt högre utsträckning helhetslösningar istället för enbart varor, vilket både ökar innehållet av tjänster i industriella varor och förändrar hela affärsmodeller och värdekedjor.

Bättre och snabbare med mindre resurser

Den fjärde industriella revolutionen möjliggör en industriell produktion som är mer automatiserad, digitaliserad och uppkopplad. I en smart fabrik kommunicerar maskiner, komponenter och människor med varandra och flöden och processer analyseras och styras automatiskt. Individuella kundanpassningar och produktutveckling görs snabbare, billigare och utan krav på stora volymer. Resursförbrukningen kan minskas radikalt och industriföretagen kan med digitalisering accelerera omställningen till en hållbar industriell produktion som är digitalt uppkopplad, flexibel, resurseffektiv, miljövänlig och ger förutsättningar för en attraktiv arbetsplats.

En revolution inom många områden

Digitaliseringen av industrin inkluderar en rad olika teknikområden och tillämpningsområden, exempelvis:

  • nya tillverkningsmetoder som är anpassade till en digitaliserad utveckling, som additiv tillverkning (3D print), som ökar anpassningsbarhet i produktion utan merarbete
  • digitala tvillingar för att i realtid upptäcka eller förutsäga avvikelser under produktion, och förutspå driftstopp och problem i produkter på marknaden
  • uppkopplade sensorer (IoT) som underlättar prediktivt underhåll och minskar risken för oplanerade produktionsstopp
  • artificiell intelligens (AI) där stora datamängder analyseras som underlag för automatiserat beslutsfattande angående optimala produktionsprocesser
  • visualiseringslösningar inom virtuell och förstärkt verklighet (AR/VR) som möjliggör för operatörer att vistas mer ute i produktionsanläggningen istället för manöverrummet
  • kollaborativa robotar som gör att människor kan arbeta sida vid sida med industrirobotarna utan extra skyddsåtgärder eller stängsel

Smart industri:
människa/maskin-samarbete inom industri 4.0, 7,5 hp

Få en övergripande förståelse för behovet av
förnyelse inom industrin och omställningen till produktion som är allt mer automatiserad,
digitaliserad och uppkopplad.

I den smarta industrin kommunicerar maskiner, komponenter och människor med varandra, och kursen
ger deltagarna möjlighet att förstå såväl utmaningar som möjligheter med framväxande teknologier som digitala tvillingar, kollaborativa robotar och cyberfysiska system, samt förstärkt och virtuell verklighet.

Kursen fokuserar på interaktion mellan människa och maskin, där teknikers och ingenjörers bedömning och beslutsfattande förstärks genom samarbete med maskiner, robotar och annan teknologi inom smart industri.

Anmälan Smart industri: människa/maskin-samarbete inom industri

Smart industri:
automation och artificiell intelligens inom industri 4.0, 7,5 hp

Få en övergripande förståelse för industrins behov
av förnyelse och omställning till en industriproduktion som i allt högre grad är automatiserad, digitaliserad
och uppkopplad.

I den smarta industrin kan processer och flöden effektiviseras och optimeras automatiskt genom analys av stora datamängder från uppkopplade sensorer. Kursen ger dig möjlighet att förstå både utmaningarna och möjligheterna med framväxande teknologier som artificiell intelligens, maskininlärning, storskalig dataanalys, sakernas internet, och cybersäkerhet.

Kursen fokuserar på hur ny teknologi kan tillämpas för automatisk diagnos, beslutsfattande och styrning som effektiviserar produktionsprocessen.

Anmälan Smart industri: automation och artificiell intelligens inom industri

Distans och kvartsfart – med möjlighet till heltidsstudier

Kurserna ges på distans, kvartsfart och över hela vårterminen. Det kommer att hållas ett antal frivilliga träffar på våra campus i Karlskrona och Karlshamn och på företag. Du kan läsa kurserna enskilt eller tillsammans och de är lämpliga att kombinera med något av följande kurspaket:

Undrar du över något?

Kontakta gärna våra studievägledare eller Tobias Larsson, som är ansvarig för kurspaketen Smart industri.

Klicka här för kontakta Studievägledningen via telefon, mejl eller webbmöte.

Kurserna inom Smart industri är resultatet av ett nära samarbete mellan industriföretagen i regionen och BTH. Vår gemensamma ambition har varit att skapa kurser med tydlig företagsnärvaro och stark industriell relevans.
Niklas Walderton
Platschef, AAK