Samarbeta med BTH

Samarbeta med BTH

BTH har en tydlig profilering – det är samhällets digitalisering och hållbarhet som står i fokus. Vi har en stark förankring i en växande, innovativ region och vår verksamhet attraherar studenter, forskare, företag och organisationer och bidrar till nya investeringar i regionen.

Vi vill verka för samarbeten som är ömsesidigt utvecklande för våra utbildningar och för arbetslivet. Samarbeten kan omfatta olika projekt – och examensarbeten, gästföreläsningar, praktikplatser, stipendier, mentorskap, med mera. BTH vill också arbeta med aktiviteter som ger studenter träning i innovationsprojekt och entreprenörskapsverksamhet.

När BTH samarbetar med det omgivande samhället kan vi tillsammans bidra till att lösa samhällets utmaningar. Samverkan med företag och offentliga aktörer är därför en av högskolans viktigaste uppgifter. Det ökar studenternas arbetslivsanknytning under studietiden och gör dem mer efterfrågade på arbetsmarknaden.

BTH:s nära samarbete med näringsliv och samhälle genomsyrar både utbildning och forskning på såväl regional, nationell och internationell nivå.

Är du företagare eller arbetsgivare och är nyfiken på att ta emot studenter för student- eller examensarbeten? Här finns mer information om samarbete med våra studenter.

Perspektivet samverkan inom utbildning

Samverkan är tillsammans med forskningsanknytning, hållbar utveckling, internationalisering och jämställdhet ett centralt perspektiv i BTH:s alla utbildningar. Följande definition gäller för perspektivet samverkan inom utbildning vid BTH.

Legal förankring: I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verka för att den kunskap och kompetens som finns vid högskolan kommer samhället till nytta (HL 1992:1434 1 kap 2§).

Definition: Samverkan innebär en interaktiv process som skapar ömsesidig nytta både för lärosäte och samverkanspartners och som är integrerad i lärosätets kärnverksamhet.

Syfte: Vid BTH bidrar samverkan med näringsliv och andra delar av omgivande samhälle till ökad relevans, attraktivitet och kvalitet inom utbildning och forskning, samt möjliggör ett effektivt nyttiggörande av lärosätets kunskapstillgångar.

Realisering: Samverkan inom utbildning kan förslagsvis realiseras genom studentprojekt med förankring i externa parters konkreta frågeställningar, examensarbeten baserade på externa uppdrag och poänggivande studentpraktik (till exempel VFU). Representanter från externa parter kan med fördel involveras i handledning av examensarbeten, i gästföreläsningar, som mentorer, som externa representanter i programutskott, eller som timanställda gästlärare.

 

Forskning med stark koppling till näringslivet

BTH är ett forskande lärosäte där forskningen är tillämpad, det vill säga, den söker efter ny kunskap med en bestämd tillämpning i sikte. Forskningen sker i samverkan med näringsliv och samhälle och alltid med ett tydligt fokus – att forskningsresultaten ska bidra till lösningar på samhällets utmaningar.

Den praktiska innovationsverksamheten vid BTH bedrivs i stor utsträckning inom respektive institution då det är högskolans medvetna strategi att identifiera och vidareutveckla potentiella idéer så nära behoven och expertisen som möjligt.

BTH är med i Innovationskontor Syd (IKS) tillsammans med ett antal andra lärosäten. IKS erbjuder stöd till studenter och forskare att förädla idéer som kan utvecklas till produkter och tjänster.

Vill du läsa mer om vilka samarbetspartner högskolan har? Här finns mer information om våra långsiktiga strategiska samarbeten.

Är du företagare eller arbetsgivare och är nyfiken på att samarbeta med forskare vid BTH? Här finns mer information hur du kan samverka med våra forskare.

Samarbete med näringsliv och samhälle

 • För att skapa effektiva system för analys av stora datamängder samarbetar vi med Ericsson, Telenor och Sony Mobile Communications.
 • Vi jobbar för införande av modelldrivna beslutsstödssystem för digital produktutveckling samt strategiskt hållbarhetstänkande i företagens innovationsprocesser. Detta gör vi i samarbete med flera ledande företag såsom Volvo Cars, Volvo CE, Dynapac, GKN Aerospace, TetraPak, Holje Automotive och Roxtec.
 • För att stödja svenska företag när det gäller utlokalisering av mjukvaru­utveckling bedriver vi forskning i nära samarbete med industrin. Resultaten har tagits fram tillsammans med Ericsson, DXC Technologies, Telenor och Spotify.
 • Vi bedriver, tillsammans med Socialdepartementet, Region Blekinge och Karlskrona kommun, forskning om hälsa, vård och omsorg för den ökande andelen äldre personer i befolkningen.
 • För att utveckla nya system för visuell interaktion mellan människa och datorer samarbetar vi med Axis Communications, Ericsson, Tobii Pro och WIP.
 • BTH bedriver radarforskning tillsammans med Saab och FOI speciellt inom fjärranalys för detektering.
 • Vi jobbar för strategiskt ledarskap och förändringsarbete för hållbarhet tillsammans med ägare och ledare i företag som Lindéngruppen, Polarbrödsgruppen, Soyagruppen, Bertegruppen, Sisyfosgruppen, Northvolt, SPP Storebrand, Gullspång Invest, Girindus Invest, m.fl., som ingår i företagsnätverket StegVis (www.stegvis.org).
 • När det gäller undervattensteknik samarbetar BTH med NKT, Saab, Kustbevakningen och Försvarsmakten.
 • Vi samarbetar med polismyndigheten inom frågor rörande analyser av brottsmönster och brottsbekämpning.
 • Telenor är vår samarbetspartner inom flera områden till exempel i gemensamma forskningsprojekt och vad gäller kompetens­höjning.
 • Vi samarbetar med Netport i Karlshamn i frågor kring elektrifiering av vägar och möjligheten till privat finansiering av infrastruktur.
 • Vi tror på en hållbarhetsomställning av transport­- och energi­system. Vi samarbetar med företag, kommuner, regionförbund med flera gällande detta.
 • Forskning om entreprenörskap, näringslivsdynamik och mjukvarans roll i näringslivet är viktig för oss. Vi samarbetar med Entreprenörskapsforum och Swedsoft kring detta.
 • BTH samarbetar med Malmö och Lunds universitet kring utveckling av kunskaper om nordisk ”testbed planning” med fokus på planering och experiment inom smart mobilitet.
 • BTH har samarbete med Affärsverken och Ericsson i ett forskningsprojekt med fokus på säkra moln- och energitjänster.

Samverkan mellan idrott, högskola och näringsliv

Idrottsföreningar, hälsoaktörer samt företag har olika behov och idéer. Dessa slussas genom BTH:s idrottsakademi vidare till elever i form av UF-företag, eller till studenter i form av student- och examensarbeten. De kan också gå direkt till verksamma företag som arbetar för idrotts- och hälsotekniska lösningar.

Du som är elev på gymnasiet och funderar på att starta ett UF-företag, eller du som är student på BTH och vill utveckla dig inom en globalt växande marknad, kan arbeta med teknisk innovation inom idrott och hälsa genom ett studentarbete, eller i form av ett examensarbete.

Kontakta martin.soderberg@bth.se för mer information om hur du som elev eller student kan arbeta med idrott och hälsoteknik.

Välkommen att kontakta BTH

Andreas Larsson, vicerektor och ansvarig för samverkan
E-post: andreas.larsson@bth.se
Telefon: 0455-38 55 55

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×