Samarbeta med BTH

Samarbeta med BTH

BTH har en tydlig profilering – det är samhällets digitalisering och hållbarhet som står i fokus. Vi har en stark förankring i en växande, innovativ region och vår verksamhet attraherar studenter, forskare, företag och organisationer och bidrar till nya investeringar i regionen.

Vi vill verka för samarbeten som är ömsesidigt utvecklande för våra utbildningar och för arbetslivet. Samarbeten kan omfatta olika projekt – och examensarbeten, gästföreläsningar, praktikplatser, stipendier, mentorskap, med mera. BTH vill också arbeta med aktiviteter som ger studenter träning i innovationsprojekt och entreprenörskapsverksamhet.

När BTH samarbetar med det omgivande samhället kan vi tillsammans bidra till att lösa samhällets utmaningar. Samverkan med företag och offentliga aktörer är därför en av högskolans viktigaste uppgifter. Det ökar studenternas arbetslivsanknytning under studietiden och gör dem mer efterfrågade på arbetsmarknaden.

BTH:s nära samarbete med näringsliv och samhälle genomsyrar både utbildning och forskning på såväl regional, nationell och internationell nivå.

Är du företagare eller arbetsgivare och är nyfiken på att ta emot studenter för student- eller examensarbeten? Här finns mer information om samarbete med våra studenter.

Perspektivet samverkan inom utbildning

Samverkan är tillsammans med forskningsanknytning, hållbar utveckling, internationalisering och jämställdhet ett centralt perspektiv i BTH:s alla utbildningar. Följande definition gäller för perspektivet samverkan inom utbildning vid BTH.

Legal förankring: I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verka för att den kunskap och kompetens som finns vid högskolan kommer samhället till nytta (HL 1992:1434 1 kap 2§).

Definition: Samverkan innebär en interaktiv process som skapar ömsesidig nytta både för lärosäte och samverkanspartners och som är integrerad i lärosätets kärnverksamhet.

Syfte: Vid BTH bidrar samverkan med näringsliv och andra delar av omgivande samhälle till ökad relevans, attraktivitet och kvalitet inom utbildning och forskning, samt möjliggör ett effektivt nyttiggörande av lärosätets kunskapstillgångar.

Realisering: Samverkan inom utbildning kan förslagsvis realiseras genom studentprojekt med förankring i externa parters konkreta frågeställningar, examensarbeten baserade på externa uppdrag och poänggivande studentpraktik (till exempel VFU). Representanter från externa parter kan med fördel involveras i handledning av examensarbeten, i gästföreläsningar, som mentorer, som externa representanter i programutskott, eller som timanställda gästlärare.

 

Forskning med stark koppling till näringslivet

BTH är ett forskande lärosäte där forskningen är tillämpad, det vill säga, den söker efter ny kunskap med en bestämd tillämpning i sikte. Forskningen sker i samverkan med näringsliv och samhälle och alltid med ett tydligt fokus – att forskningsresultaten ska bidra till lösningar på samhällets utmaningar.

Läs mer på sidan Samverkan med näringsliv och samhälle

Välkommen att kontakta BTH

Andreas Larsson, vicerektor och ansvarig för samverkan
E-post: andreas.larsson@bth.se
Telefon: 0455-38 55 55