BTH:s kvalitetssystem

Kvalitet i utbildning, forskning och verksamhetens förutsättningar

BTH:s kvalitetssystem är utformat i syfte att stödja medarbetares och studenters arbete med att utveckla BTH som forsknings- och utbildningsmiljö. Systemet ska säkerställa att BTH fullgör de krav och mål som anges i nationella regelverk och rekommendationer samt att högskolans egna kvalitetsmål uppnås.

Kvalitetssystemet omfattar områdena forskning, utbildning, och verksamhetens förutsättningar.

Högskolan gör kontinuerliga uppföljningar i syfte att identifiera behov av utveckling, kompetensförstärkning och förändring av infrastruktur. Varje uppföljning sker i ett-, två- eller tre-årscykler och består dels av att samla in underlag, och dels av en uppföljningsdialog mellan ansvariga och ledning vilket utmynnar i en ny eller uppdaterad handlingsplan

Högskolan genomför också regelbundna externa granskningar i tre- och sexårscykler. Syftet är att få en riktmärkning av verksamheten utifrån externa sakkunnigas perspektiv

 

BTH:s kvalitetssystem (pdf) Policy för kvalitetsarbetet(pdf) Kvalitetsrapport 2020/2021 (pdf)

 

Utbildning

QU-1 Uppföljning av kurser

QU-2a Uppföljning och utveckling av utbildningsprogram

QU-2b Uppföljning av allmänna studieplaner

QU-3 Uppföljning och revidering av individuella studieplaner

QU-4 Uppföljning av pedagogisk utveckling

QU-5 Uppföljning av studentinflytande

QU-6 Uppföljning och utveckling av utbildningsstöd

QU-7a Extern granskning: Utvärdering av utbildning

QU-7b Extern granskning: Utvärdering av utbildning på forskarnivå

Forskning

QF-1 Uppföljning av fakultetsmedelsfördelning

QF-2 Uppföljning av god forskningssed

QF-3 Uppföljning och utveckling av forskningsstöd

QF-4 Extern granskning: Utvärdering av forskningsområden

Verksamhetens förutsättningar

QV-1 Uppföljning och utveckling av komplett miljö

QV-2 Uppföljning av kompetensförsörjning

QV-3 Uppföljning av lokalförsörjning och gemensam infrastruktur

QV-4 Extern granskning – Tematisk utvärdering

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×