BTH:s kvalitetssystem

Kvalitetssystem

BTH:s kvalitetssystem är utformat i syfte att stödja medarbetares och studenters arbete med att utveckla BTH som forsknings- och utbildningsmiljö. Systemet ska säkerställa att BTH fullgör de krav och mål som anges i nationella regelverk och rekommendationer samt att högskolans egna kvalitetsmål uppnås.

Uppbyggnad och struktur

Högskolan gör kontinuerliga uppföljningar i syfte att identifiera behov av utveckling, kompetensförstärkning och förändring av infrastruktur. Varje uppföljning sker i ett-, två- eller tre-årscykler och består dels av att samla in underlag, och dels av en uppföljningsdialog mellan ansvariga och ledning vilket utmynnar i en ny eller uppdaterad handlingsplan.

Högskolan genomför regelbundna externa granskningar i tre- och sexårscykler. Syftet är att få en riktmärkning av verksamheten utifrån externa sakkunnigas perspektiv. På samma sätt som vid den kontinuerliga uppföljningen sker en nära dialog mellan ledning, medarbetare och studenter, samt även granskare för att fånga upp synpunkter och åtgärdsförslag för effektiv implementering. Även vid externa granskningar upprättas en handlingsplan.

Kvalitet i utbildning, forskning och verksamhetens förutsättningar

Utbildning

QU-1 Uppföljning av kurser

QU-2a Uppföljning av utbildningsprogram

QU-2b Uppföljning av allmänna studieplaner

QU-3 Uppföljning av individuella studieplaner

QU-4 Uppföljning av pedagogisk utveckling

QU-5 Uppföljning av studentinflytande

QU-6 Uppföljning av utbildningsstöd

QU-7a Extern granskning: Utvärdering av utbildning

QU-7b Extern granskning: Utvärdering av utbildning på forskarnivå

Forskning

QF-1 Uppföljning av forskningens utveckling och förnyelse

QF-2 Uppföljning av god forskningssed

QF-3 Uppföljning av forskningsstöd

QF-4 Extern granskning: Utvärdering av forskningsområden

Verksamhetens förutsättningar

QV-1 Uppföljning av akademiska miljöer

QV-2 Uppföljning av kompetensförsörjning

QV-3 Uppföljning av lokalförsörjning och gemensam infrastruktur

QV-4 Extern granskning – Tematisk utvärdering