Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering

BTH arbetar för att uppnå en tydlig jämställdhetsintegrering i hela verksamheten.

​​​​​Alla lärosäten och ett flertal andra myndigheter har ett nationellt uppdrag från regeringen att arbeta med jämställdhetsintegrering i sin verksamhet. Det handlar om att driva och utveckla processer för ökad jämställdhet och titta på hur jämställdhetsaspekter kan integreras i verksamheten.

Jämställdhetsmål

BTH använder i sin process för verksamhetsplanering tre rubriker Utbildning, Forskning och Verksamhetens förutsättningar. Som ett led i att integrera jämställdhet i den ordinarie verksamheten har områden med utvecklingsbehov inom jämställdhet strukturerats in under rubrikerna.

Jämställdhetsmål har formulerats och indikatorer arbetats fram under respektive rubrik. Insatser för jämställdhet, planeras, dokumenteras och följs upp direkt i organisationens ordinarie planer, samt på ett övergripande plan i Jämställdhetsplanen.

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplanen (Jäp) beskriver årliga insatser för att nå mål inom prioriterade områden vad gäller jämställdhet som är fastställda i BTH:s handlingsplan.

Insatserna i Jäp bygger på föregående års arbete samt en gapanalys mellan önskat läge och utgångsläge. Samordnare för jämställdhet för dialog med representanter för verksamheten och studentkåren och sammanställer insatserna i planen som presenteras för Rådet för jämställdhet och lika villkor och därefter för ledningsgruppen. Rektor fattar beslut om planen.

För insatserna finns ansvariga sammankallande. Insatser följs upp löpande och erforderliga justeringar görs under året. Resultat av arbetet sammanställs och görs tillgängligt i årsredovisningen.

BTH:s jämställdhetsplan 2023

Inriktning för jämställdhetsarbetet

Universitet och högskolor har fått i uppdrag att ta fram en inriktning för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2023–2025. Lärosätena ska identifiera jämställdhetsproblem och inriktningen ska belysa hur ojämställdhet tar sig uttryck inom sektorns kärnverksamheter utbildning, forskning och samverkan, samt presentera mål och aktiviteter för perioden.

I BTH:s Inriktning för arbetet med jämställdhetsintegrering presenteras hur högskolan avser arbeta med att hantera identifierade ojämställdhetsproblem genom att definiera mål och aktiviteter. BTH:s vision, ”En bättre värld genom kunskap, kompetens och innovation inom digitalisering och hållbarhet,” utgör en utmärkt grund för att främja förverkligandet av målen i Sveriges jämställdhetspolitik och i EU:s Agenda 2030 och på så sätt bidra till jämställdhet både inom organisationen och i samhället.

Inriktning för jämställdhetsarbetet 2023 – 2025

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×