Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering

BTH arbetar för att uppnå en tydlig jämställdhetsintegrering i hela verksamheten.

​​​​​Alla lärosäten och ett flertal andra myndigheter har ett nationellt uppdrag från regeringen att arbeta med jämställdhetsintegrering i sin verksamhet. Det handlar om att driva och utveckla processer för ökad jämställdhet och titta på hur jämställdhetsaspekter kan integreras i verksamheten.

Jämställdhetsmål

BTH använder i sin process för verksamhetsplanering tre rubriker Utbildning, Forskning och Verksamhetens förutsättningar. Som ett led i att integrera jämställdhet i den ordinarie verksamheten har områden med utvecklingsbehov inom jämställdhet strukturerats in under rubrikerna.

Jämställdhetsmål har formulerats och indikatorer arbetats fram under respektive rubrik. Insatser för jämställdhet, planeras, dokumenteras och följs upp direkt i organisationens ordinarie planer, samt på ett övergripande plan i Jämställdhetsplanen.

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplanen (Jäp) beskriver årliga insatser för att nå mål inom prioriterade områden vad gäller jämställdhet som är fastställda i BTH:s handlingsplan.

Insatserna i Jäp bygger på föregående års arbete samt en gapanalys mellan önskat läge och utgångsläge. Samordnare för jämställdhet för dialog med representanter för verksamheten och studentkåren och sammanställer insatserna i planen som presenteras för Rådet för jämställdhet och lika villkor och därefter för ledningsgruppen. Rektor fattar beslut om planen.

För insatserna finns ansvariga sammankallande. Insatser följs upp löpande och erforderliga justeringar görs under året. Resultat av arbetet sammanställs och görs tillgängligt i årsredovisningen.

BTH:s jämställdhetsplan 2022

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×