Beslutande organ

Beslutande organ

Nedan hittar du en lista över samtliga beslutande organ vid Blekinge Tekniska Högskola.

Högskolestyrelse

Styrelsen är högskolans högsta beslutande instans. Styrelsen har inseende över alla BTH:s angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs.

Ledningsenheten

Enligt högskoleförordningen leds verksamheten av en styrelse och en rektor. För ledningen av verksamheten närmast under styrelsen ska varje högskola ha en rektor.

Dekangrupp

Dekangruppen är behandlande organ för frågor rörande BTH:s utbildningar på forskarnivå. 

I dekangruppen ingår högskolans dekaner, doktorandrepresentant, studentrepresentant och handläggare.

Utbildningsråd

Utbildningsrådet är beredande av bland annat utbildningsplaner och kvalitets- och utvecklingsfrågor rörande BTH:s utbildningar på grundnivå och avancerad nivå.

I utbildningsrådet ingår utbildningsledarna tillsammans med kvalitetssamordnare, studentrepresentanter och handläggare (med ansvar för utbildningsplaner) med vicerektor som ordförande.

Utbildningsutskott

Utbildningsutskottet är behandlande organ för processer rörande bl.a. utbildningsplaner, tillgodoräknande och kursutvärderingar samt arbetar för den strategiska utvecklingen av BTH:s utbildningar på grundnivå och avancerad nivå.

I utbildningsutskottet ingår dekanerna tillsammans med studentrepresentanter och handläggare med prorektor som ordförande.

Rekryteringskommitté

För beredning av läraranställningar som fordrar vetenskaplig, konstnärlig eller motsvarande yrkesmässig kompetens ska en rekryteringskommitté finnas vid högskolan. Den ska bestå av HR-chef, vicerektor för särskilda grundutbildningsfrågor, dekaner, en företrädare för lärarna och en studeranderepresentant. Gruppen utser inom sig ordförande.

Rekryteringskommittén ska utökas med prefekt och en vetenskapligt kompetent lärare från berörd institution då rekryteringskommittén ska besluta i anställnings- och befordringsärenden enligt nedan.

Rekryteringskommittén ska besluta i följande frågor:

  • bestämma ämnesområde för en anställning som lärare och ange den behörighet som krävs.
  • utse sakkunniga i samband med anställning som professor, adjungerad professor, biträdande professor, universitetslektor, biträdande universitetslektor, förste universitetsadjunkt, universitetsadjunkt, adjungerad universitetslektor/universitetsadjunkt, och lärare inom konstnärlig verksamhet.
  • avge förslag till rektor om anställning av professor, adjungerad professor, gästprofessor, senior professor, biträdande professor, universitetslektor, biträdande universitetslektor, postdoktor, förste universitetsadjunkt, universitetsadjunkt, adjungerad universitetslektor/ universitetsadjunkt, gästlektor/gästadjunkt och lärare inom konstnärlig verksamhet.
  • avge förslag till rektor om befordran av biträdande professor till professor, universitetslektor till professor, universitetslektor till biträdande professor, universitetsadjunkt till förste universitetsadjunkt respektive av universitetsadjunkt till universitetslektor och i samband med detta utse sakkunniga.
  • föreslå rektor att avbryta påbörjad rekrytering av professor, biträdande professor, universitetslektor, biträdande universitetslektor, postdoktor, förste universitetsadjunkt, universitetsadjunkt och lärare inom konstnärlig verksamhet.
  • anta oavlönade docenter och i samband med detta utse sakkunniga.

Rekryteringskommittén ansvarar även för att utse hedersdoktorer.

Disciplinnämnd

Ärenden om disciplinära åtgärder mot studenter ska enligt 10 kap. 3§ högskoleförordningen (1993:100) handläggas av en disciplinnämnd som ska finnas vid varje högskola.

Disciplinnämnden skall bestå av rektor som ordförande, en lagfaren ledamot som skall vara eller ha varit ordinarie domare och en företrädare för lärarna vid högskolan. Studenterna vid högskolan har rätt att vara representerade i nämnden med två ledamöter

Personalansvarsnämnd

Personalansvarsnämndens sammansättning och uppgifter regleras i myndighetsförordningen.

Vid BTH består nämnden av rektor tillika ordförande, två ledamöter vilka ska inneha tillsvidareanställning vid BTH samt en personalföreträdare för vardera OFR och SACO.

Arbetsmiljökommitté

Arbetsmiljökommittén är ett organ för samverkan i arbetsmiljöfrågor mellan arbetstagare, arbetsgivare och studenter.

Kommittén består av högskoledirektören, tillika ordförande, intendenten, representant från personalavdelningen, huvudarbetsmiljöombudet och ytterligare två arbetsmiljöombud samt två företrädare för studenterna, tillika arbetsmiljöombud för studenterna. Kommittén kan till sig adjungera ytterligare ledamöter.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×