Breddad rekrytering och breddat deltagande

Breddad rekrytering och breddat deltagande

Här kan du läsa mer om BTH:s arbete med breddad rekrytering och breddad deltagande.

BTH ser att breddad rekrytering och breddat deltagande inkluderas i verksamheten. Syftet är att rekrytera presumtiva studenter från underrepresenterade grupper för att öka deras andel och för breddat deltagande görs insatser som utförs för att ta emot, introducera och stödja nya studenter i deras studier.

Breddad rekrytering

Arbetet för breddad rekrytering ska bestå av rekrytering som avser att jämna ut skillnader vilka relaterar till kön, ålder, social och internationell bakgrund.

Breddat deltagande

Breddat deltagande ska fokusera på att studenterna har möjlighet att kunna göra välgrundade beslut före och under studietiden samt vägen ut i arbetslivet.

BTH avser också att främja en god genomströmning i kurser och program genom att erbjuda god pedagogik och resurser för att skapa likvärdiga förutsättningar för alla studenter.

Studenter ska ges förutsättningar att på lika villkor delta i och genomföra sina studier.

Här kan du läsa mer om Studentstöd. 

Rådet för breddad rekrytering och breddat deltagande

Ett råd för breddad rekrytering och breddat deltagande är inrättat med uppgift att samordna och skapa förutsättningar för att förvalta och utveckla utifrån rekommendationerna ovan och de mål som BTH redan har förbundit sig till för att möjliggöra breddad rekrytering och breddat deltagande.

Rådet ska också verka för att BTH följer de åtaganden och direktiv som ges i högskoleförordningen och av utbildningsdepartementet samt att verksamheten har ett väl fungerande arbete inom området.

Arbetet i rådet sker genom ett systematiskt uppföljningsarbete bland annat genom studentenkäter och uppsatta mätbara mål.

Rådet träffas 3–4 gånger per år.

Handlingsplan

I denna handlingsplan konkretiseras strategi, övergripande mål, organisation och åtgärder som avser breddad rekrytering och breddat deltagande.

BTH:s mål och handlingsplan

Kontakt

Björn Leijonbielke
Chef för studerandeavdelningen
E-post: bjorn.leijonbielke@bth.se
Telefon: 0455-38 56 08

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×