Vision och strategi

Vision och strategi

BTH:s styrelse har antagit en ny vision och strategi för BTH för perioden 2021–2025.

Nedan beskrivs de olika delarna i vår vision och strategi kortfattat, men även dokumentet i sin helhet finns tillgängligt.

BTH:s vision:

En bättre värld genom kunskap, kompetens och innovation inom digitalisering och hållbarhet.

BTH är en kunskapsdriven organisation med fokus på nytta och tillämpning, och som sådan är vi en drivkraft i omställningen till ett hållbart och mer digitalt samhälle.

Vårt DNA

Blekinge Tekniska Högskola har ett nationellt uppdrag att bidra med kunskap, kompetens och innovation, och vår verksamhet präglas i hög grad av internationalisering. BTH bedriver utbildning och forskning inom områden där samhället har stora behov. Vi drivs av tillämpning och samverkan och genom våra nationella och internationella samarbeten bidrar vi till att utveckla Blekinge som kunskaps- och tillväxtregion.

[…]

Vår profil är digitalisering och hållbarhet


Vi arbetar för digitalisering genom att: 

  • Utveckla och förmedla kunskap om tekniker, processer och metoder som möjliggör ett digitalt samhälle.
  • Utveckla och förmedla kunskap om hur digitalisering och dess konsekvenser kan bidra till ett bättre och hållbart samhälle.
  • Utveckla vår verksamhet och våra stödprocesser med hjälp av nya digitala tekniker och därtill hörande arbetssätt.

Vi arbetar för hållbarhet genom att: 

  • Ge studenterna kunskap om och förståelse för hur de kan bidra till hållbar utveckling i sina kommande professioner samt förutsättningar att utveckla värderingsförmåga och förhållningssätt till hållbar utveckling.
  • Ha hög samhällsrelevans i vår forskning, och därmed utveckla kunskap och kompetens till stöd för hållbar utveckling.
  • Vara ett föredöme i vår egen drift, med höga ambitioner gällande exempelvis energianvändning, inköp, resande, och en arbetsmiljö för personal och studenter som präglas av tillit, mening och mångfald.​

 

Vision och strategi

Vill du ta del av dokumentet BTH:s vision och strategi 2021-2025 i sin helhet så hittar du det här.

Målbilder och strategiska vägval

Nedan presenteras våra målbilder och strategiska vägval inom utbildning, forskning och forskarutbildning samt inom verksamhetens förutsättningar.

Utbildning

BTH erbjuder professionsinriktade utbildningar inom utbildningsområdena teknik och hälsa. Utbildningarna är av hög kvalitet, är studentcentrerade och forskningsanknutna, och vänder sig till såväl nationella som internationella studenter. Med en examen från BTH skapar studenterna förutsättningar för samhällets utveckling inom digitalisering och hållbarhet. Med sina specifika ämneskunskaper i kombination med generiska förmågor tillgodoser de arbetsgivarnas nuvarande ​och framtida kompetensbehov

Forskning och forskarutbildning

BTH bedriver forskning med fokus på digitalisering och hållbarhet. Det finns en stark koppling mellan forskning, utbildning och högskolans samverkan med företag, myndigheter och andra samhällsaktörer. Målet är att lösa samhällets utmaningar, och de tre uppdragen är varandras förutsättningar för detta.

​Verksamhetens förutsättningar​​

För att BTH på bästa sätt ska kunna genomföra grundutbildning, forskarutbildning och forskning av hög kvalitet krävs medarbetare med rätt kompetens, relevanta stödfunktioner inom olika områden, en anpassning av infrastrukturen och en god arbetsmiljö med ett gott arbetsklimat. Verksamhetens behov och de krav som ställs på högskolan som en välskött och ekonomiskt effektiv myndighet ska styra våra prioriteringar.