Institutionen för fysisk planering, TIFP

Institutionen för fysisk planering, TIFP

The Swedish School of Planning

Institutionen för fysisk planering är en av sex institutioner vid fakulteten för teknikvetenskaper.

Fysisk planering handlar om användningen av marken, vattnet och den byggda miljön utifrån estetiska, sociala, ekologiska och samhällsekonomiska aspekter.

Vårt uppdrag är att verka för att forskning och utbildning av hög kvalitet bedrivs inom vårt verksamhetsområde och att främja institutionens samverkan med det omgivande samhället. Vi finns i landskapet Blekinge i sydöstra Sverige och har våra lokaler i moderniserade kasernbyggnader på Campus Karlskrona strax norr om Karlskronas centrum.

Prefekt: Peter Schlyter

Proprefekt: Bertil Malmström

Studierektor: Birgitta Hallqvist

Institutionskoordinator och arbetsmiljöombud: Annica Skytt:  annica.skytt@bth.se

 

Nyheter

Ny fortbildningskurs undersöker stads- och
landsbygdsutveckling genom konstnärliga processer

Hur kan vi öka kunskapen om och utveckla nya metoder för att skapa hållbara gestaltade livsmiljöer för både stad och landsbygd? Det undersöker en ny fortbildningskurs som har tagits fram genom ett samarbete mellan  Blekinge Tekniska Högskola, Statens konstråd och Region Blekinge.
Kursen är en fortbildning på distans med två fysiska träffar och ges på 25% under en termin för att gå att kombinera med heltidsjobb. Kursen startar vårterminen 2022 och ger 7,5 högskolepoäng. Ansök senast 15 oktober 2021.

Länk till anmälan: Stads- och landsbygdsutveckling genom konstnärliga processer


 

Tre forskare vid BTH får, tillsammans med en forskare vid Umeå universitet, 24 miljoner för ett projekt som ska underlätta samverkan mellan olika aktörer i kommunen i att skapa ett mer åldersvänligt samhälle.

– En utgångspunkt är att äldreomsorg, fysisk planering och äldre själva har överlappande intressen i bostäder och omsorg. De har olika synpunkter och kunskaper och kommer på så sätt att bidra till ett åldersvänligt samhälle. Vi tror att det finns stor innovativ potential i detta samarbete, menar professor Catharina Nord, projektledare.

Forskarna får nu 24 miljoner från Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. De ska under sex år driva projektet som har som mål att ta fram ett verktyg som ska stöda, underlätta och strukturera samarbetet mellan de olika aktörerna – allt med syftet att skapa ett åldersvänligt samhälle – ett WHO-koncept för goda miljöer för äldre människor.

BTH-forskarna Catharina Nord, Ebba Högström och Mats Lundström från institutionen för fysisk planering, tillsammans med Katarina Andersson från Umeå universitet, kommer i höst att påbörja arbetet med att utforska hur äldreomsorgens tjänster hanteras och förstås i fysisk planering som en del av samhällsplaneringen, hur äldreomsorgen uppfattar hur deras aktiviteter påverkas av byggd miljö och hur äldres preferenser kan bidra till bättre kvalitet i omsorgstjänster och bostadsutbud.

Personal vid institutionen

Abarkan, Abdellah

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385355
 • E-post: abdellah.abarkan@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor
 • Rum: C423

Aldinge, Therese

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385323
 • E-post: therese.aldinge@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: C409

Andersén, Jimmie

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385326
 • E-post: jimmie.andersen@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: C425B

Berglund-Snodgrass, Lina

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385329
 • E-post: lina.berglund-snodgrass@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor
 • Rum: C510

Blaga, Andreea

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385316
 • E-post: andreea.blaga@bth.se
 • Tjänsteställe: Unknown
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: C430

Fredin, Sabrina

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385319
 • E-post: sabrina.fredin@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Lektor
 • Rum: C426

Gimeno Sánchez, Andrea

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385318
 • E-post: andrea.gimeno.sanchez@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: C505

Haglund, Ulla

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385387
 • E-post: ulla.haglund@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: C525B

Hallqvist, Birgitta

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385311
 • E-post: birgitta.hallqvist@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: C526

Högström, Ebba

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385312
 • E-post: ebba.hogstrom@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor
 • Rum: C509

Karlsson, Patric

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385322
 • E-post: patric.karlsson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: C410

Krsmanovic, Ksenija

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • E-post: ksenija.krsmanovic@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Doktorand

Lah, Oliver

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • E-post: oliver.lah@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona

Lei, Wen

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • E-post: wen.lei@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Forskarstudernade

Lundström, Mats Johan

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385302
 • E-post: matsjohan.lundstrom@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Lektor

Malmström, Bertil

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385303
 • E-post: bertil.malmstrom@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor adjungerad
 • Rum: C530

Maudsley, Ann

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385315
 • E-post: ann.maudsley@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Lektor
 • Rum: C429

Nilsson, Ida

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385324
 • E-post: ida.nilsson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: C430

Nord, Catharina

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385307
 • E-post: catharina.nord@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor
 • Rum: C 508

Oginga Martins, Judith

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385314
 • E-post: judith.oginga.martins@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: C505

Persson, Christer

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385306
 • E-post: christer.persson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor/docent
 • Rum: C425A

Sagot Better, Marcelo

Schartau, Katinka

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385308
 • E-post: katinka.schartau@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor
 • Rum: C409

Schlyter, Peter

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385321
 • E-post: peter.schlyter@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor/Prefekt
 • Rum: C523

Skytt, Annica

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385539
 • E-post: annica.skytt@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Institutionskoordinator
 • Rum: C525A

Weddige, Susanna

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385313
 • E-post: susanna.weddige@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: C429

Programansvariga

Kandidatprogrammet i fysisk planering: Patric Karlsson

Masterprogrammet i stadsplanering: Ebba Högström: ebba.hogstrom@bth.se

Masterprogrammet i strategisk fysisk planering: Sabrina Fredin

Nollintag HT21: Magisterprogrammet i fysisk planering: Jimmie Andersén

Forskning

Forskningen är inriktad på att studera förändringar och mutationer som sker i samspelet mellan människorna och hennes deras sociala och fysiska miljöer. Forskningen är mångvetenskaplig med kompetens från flera olika områden.

Forskningen bedrivs inom fyra områden med ett gemensamt fokus på att undersöka planering för en hållbar stadsutveckling:

Inkluderande stadsplanering och urbana morfologier
Inom detta forskningsområde studeras stadens morfogenes, det vill säga hur stadens form och mönster har utvecklats över tiden. Genom detta morfologiska perspektiv går det att utröna olika principer och ramverk för hur staden växer fram med syftet att erhålla en mer hållbar bebyggd miljö. Forskarna förespråkar ett inkluderande och deltagande perspektiv på planering och design av staden.

Planeringsprocesser och maktrelationer
Forskningen undersöker processer för en hållbar utveckling och tillhörande maktrelationer och beslutsfattande samt gör en kritiska analyser av kommunala planeringsprocesser. Även samtida strategier, trender, markanvändning och fysisk planering som syftar till en utveckling av en hållbart byggd miljö studeras.

Rumsliga relationer och processer i planering och byggd miljö
Detta forskningsområde antar ett socio-materiellt perspektiv på hur subjektivitet, makt och rumsliga praktiker iscensätts och erfars i och genom planering och byggd miljö. Samband och ömsesidig påverkan mellan 1) visioner, idéer och intentioner, 2) materiella rum, och 3) upplevelser och erfarenheter undersöks. Fokus ligger på relationer, processer och beslutsanalys, i samtiden och historien.

Miljöplaneringsprocesser
Forskarna ser på den fysiska planeringen ur olika perspektiv, till exempel miljömässigt, juridiskt eller tekniskt. De studerar även planeringsprocessernas komplexitet ur ett socialt, rumsligt och rättsligt sammanhang. Ny teknik och framväxten av miljöhänsyn i storskaliga planeringsprojekt tas också upp.

Läs mer om vår forskning och våra projekt: PLANERING OCH BYGGD MILJÖ

 

Utbildning

Studenter vid stadskarta

Utbildningen ges på grund- och avancerad nivå. Grundnivån, kandidatprogrammet, har en större bredd med vissa fördjupningar i särskilt kärnområdet för fysisk planering, det vill säga detalj- och översiktlig planering. Utbildningen på avancerad nivå ges i två masterprogram, ett med inriktning på stadsplanering och det andra med inriktning på strategisk fysisk planering på översiktlig och regional nivå. Det ges också ett internationellt magisterprogram i fysisk planering.

Internationalisering

Som student vid institutionen för fysisk planering har du möjlighet att förlägga en del av din utbildning utomlands. Du kan då få prova på att studera i en ny akademisk miljö, chans att läsa specifika kurser som inte ges vid BTH samt får nya perspektiv och infallsvinklar inom ditt ämnesområde. Dessutom är det ett bra sätt att skaffa dig internationell erfarenhet, förbättra dina språkkunskaper och öka förståelsen för andra länders kulturer och samhällen. Detta ses också ofta som en merit hos framtida arbetsgivare.

För mer information kontakta institutionens koordinator, Annica Skytt, telefon 0455-385539, e-post: annica.skytt@bth.se

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×