Institutionen för fysisk planering, TIFP

Institutionen för fysisk planering

The Swedish School of Planning

Institutionen för fysisk planering är en av sex institutioner vid fakulteten för teknikvetenskaper.

Fysisk planering handlar om användningen av marken, vattnet och den byggda miljön utifrån estetiska, sociala, ekologiska och samhällsekonomiska aspekter.

Vårt uppdrag är att verka för att forskning och utbildning av hög kvalitet bedrivs inom vårt verksamhetsområde och att främja institutionens samverkan med det omgivande samhället. Vi finns i landskapet Blekinge i sydöstra Sverige och har våra lokaler i moderniserade kasernbyggnader på Campus Karlskrona strax norr om Karlskronas centrum.

Prefekt: Peter Schlyter, peter.schlyter@bth.se

Proprefekt: Sabrina Fredin, sabrina.fredin@bth.se

Studierektor och institutionskoordinatorer, Annica Skytt,  annica.skytt@bth.se

 

Nyheter

PhD student Andrea Gimenos article about zines as sources for planning history has been ’highly commended’ by the International Planning History Society, which biannually awards the best articles published in Planning Perspectives.
You can see the announcement here: https://planninghistory.org/

 

Personal vid institutionen

Abarkan, Abdellah

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385355
 • E-post: abdellah.abarkan@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor
 • Rum: C423

Aldinge, Therese

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385323
 • E-post: therese.aldinge@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: C409

Altenby Larsen, Malin

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385305
 • E-post: malin.altenby.larsen@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: C509

Andersén, Jimmie

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385326
 • E-post: jimmie.andersen@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: C425B

Aspenström, Aron

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • E-post: aron.aspenstrom@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: C429

Bensköld, Manda

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385306
 • E-post: manda.benskold@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: C508

Blaga, Andreea

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • E-post: andreea.blaga@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: C430

Fredin, Sabrina

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385319
 • E-post: sabrina.fredin@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor
 • Rum: C426

Gimeno Sánchez, Andrea

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385318
 • E-post: andrea.gimeno.sanchez@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: C430

Hallberg, Jonas

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385311
 • E-post: jonas.hallberg@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: C529

Hamdani, Jumana

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385328
 • E-post: jumana.hamdani@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: C405

Holmqvist, Johan

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • E-post: johan.holmqvist@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor adjungerad

Karlsson, Patric

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385322
 • E-post: patric.karlsson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: C410

Klintenberg, Patrik

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385341
 • E-post: patrik.klintenberg@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor
 • Rum: C425A

Lah, Oliver

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • E-post: oliver.lah@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor adjungerad

Malmström, Bertil

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385303
 • E-post: bertil.malmstrom@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor adjungerad
 • Rum: C530

Nilsson, Ida

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385324
 • E-post: ida.nilsson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: C509

Oginga Martins, Judith

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385314
 • E-post: judith.oginga.martins@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: C430

Rasaili, Tirtha

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385304
 • E-post: tirtha.rasaili@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: C505

Schartau, Katinka

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385308
 • E-post: katinka.schartau@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor
 • Rum: C409

Schlyter, Peter

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385321
 • E-post: peter.schlyter@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor/Prefekt
 • Rum: C523

Skytt, Annica

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385539
 • E-post: annica.skytt@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Studierektor
 • Rum: C525A

Programansvariga

Kandidatprogrammet i fysisk planering: Patric Karlsson

Masterprogrammet i stadsplanering: Bertil Malmström

Masterprogrammet i strategisk fysisk planering: Sabrina Fredin

Forskning

Forskningen är inriktad på att studera förändringar och mutationer som sker i samspelet mellan människorna och hennes deras sociala och fysiska miljöer. Forskningen är mångvetenskaplig med kompetens från flera olika områden.

Forskningen bedrivs inom fyra områden med ett gemensamt fokus på att undersöka planering för en hållbar stadsutveckling:

Inkluderande stadsplanering och urbana morfologier
Inom detta forskningsområde studeras stadens morfogenes, det vill säga hur stadens form och mönster har utvecklats över tiden. Genom detta morfologiska perspektiv går det att utröna olika principer och ramverk för hur staden växer fram med syftet att erhålla en mer hållbar bebyggd miljö. Forskarna förespråkar ett inkluderande och deltagande perspektiv på planering och design av staden.

Planeringsprocesser och maktrelationer
Forskningen undersöker processer för en hållbar utveckling och tillhörande maktrelationer och beslutsfattande samt gör en kritiska analyser av kommunala planeringsprocesser. Även samtida strategier, trender, markanvändning och fysisk planering som syftar till en utveckling av en hållbart byggd miljö studeras.

Rumsliga relationer och processer i planering och byggd miljö
Detta forskningsområde antar ett socio-materiellt perspektiv på hur subjektivitet, makt och rumsliga praktiker iscensätts och erfars i och genom planering och byggd miljö. Samband och ömsesidig påverkan mellan 1) visioner, idéer och intentioner, 2) materiella rum, och 3) upplevelser och erfarenheter undersöks. Fokus ligger på relationer, processer och beslutsanalys, i samtiden och historien.

Miljöplaneringsprocesser
Forskarna ser på den fysiska planeringen ur olika perspektiv, till exempel miljömässigt, juridiskt eller tekniskt. De studerar även planeringsprocessernas komplexitet ur ett socialt, rumsligt och rättsligt sammanhang. Ny teknik och framväxten av miljöhänsyn i storskaliga planeringsprojekt tas också upp.

Läs mer om vår forskning och våra projekt inom fysisk planering.

 

Utbildning

Studenter vid stadskarta

Utbildningen ges på grund- och avancerad nivå. Grundnivån, kandidatprogrammet, har en större bredd med vissa fördjupningar i särskilt kärnområdet för fysisk planering, det vill säga detalj- och översiktlig planering. Utbildningen på avancerad nivå ges i två masterprogram, ett med inriktning på stadsplanering och det andra med inriktning på strategisk fysisk planering på översiktlig och regional nivå. Det ges också ett internationellt magisterprogram i fysisk planering.

Internationalisering

Som student vid institutionen för fysisk planering har du möjlighet att förlägga en del av din utbildning utomlands. Du kan då få prova på att studera i en ny akademisk miljö, chans att läsa specifika kurser som inte ges vid BTH samt får nya perspektiv och infallsvinklar inom ditt ämnesområde. Dessutom är det ett bra sätt att skaffa dig internationell erfarenhet, förbättra dina språkkunskaper och öka förståelsen för andra länders kulturer och samhällen. Detta ses också ofta som en merit hos framtida arbetsgivare.

För mer information kontakta Manda Bensköld  manda.benskold@bth.se  eller Malin Altenby Larsen,  malin.altenby.larsen@bth.se