Institutionen för fysisk planering, TIFP

Institutionen för fysisk planering, TIFP

The Swedish School of Planning

Institutionen för fysisk planering är en av sex institutioner vid fakulteten för teknikvetenskaper.

Fysisk planering handlar om användningen av marken, vattnet och den byggda miljön utifrån estetiska, sociala, ekologiska och samhällsekonomiska aspekter.

Vårt uppdrag är att verka för att forskning och utbildning av hög kvalitet bedrivs inom vårt verksamhetsområde och att främja institutionens samverkan med det omgivande samhället. Vi finns i landskapet Blekinge i sydöstra Sverige och har våra lokaler i moderniserade kasernbyggnader på Campus Karlskrona strax norr om Karlskronas centrum.

Prefekt: Peter Schlyter, peter.schlyter@bth.se

Proprefekt: Bertil Malmström, bertil.malmstrom@bth.se

Studierektor och institutionskoordinatorer, Annica Skytt,  annica.skytt@bth.se  

 

Nyheter


Välkomna till ett nytt läsår

Ny student? Läs mer här: Kom igång med dina studier

Examenshögtid 2023

 1 juni i Multisalen J-huset kl 10:00


Du missar väl inte att söka till höstens program,

sista ansökningsdag 17 april

Kandidatprogram i fysisk planering

Masterprogram i stadsplanering

Masterprogram i strategisk fysisk planering

——————————————————————————————————————————————————————————

 

Personal vid institutionen

Abarkan, Abdellah

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385355
 • E-post: abdellah.abarkan@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor
 • Rum: C423

Aldinge, Therese

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385323
 • E-post: therese.aldinge@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: C409

Altenby Larsen, Malin

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385305
 • E-post: malin.altenby.larsen@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: C509

Andersén, Jimmie

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385326
 • E-post: jimmie.andersen@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: C425B

Aspenström, Aron

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385328
 • E-post: aron.aspenstrom@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt

Bensköld, Manda

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385306
 • E-post: manda.benskold@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: C509

Blaga, Andreea

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385316
 • E-post: andreea.blaga@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: C430

Fredin, Sabrina

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385319
 • E-post: sabrina.fredin@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor
 • Rum: C426

Gimeno Sánchez, Andrea

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385318
 • E-post: andrea.gimeno.sanchez@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: C505

Hamdani, Jumana

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385328
 • E-post: jumana.hamdani@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: C405

Holmqvist, Johan

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • E-post: johan.holmqvist@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Adjungerad professor

Högström, Ebba

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385312
 • E-post: ebba.hogstrom@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor
 • Rum: C509

Karlsson, Patric

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385322
 • E-post: patric.karlsson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: C410

Klintenberg, Patrik

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385341
 • E-post: patrik.klintenberg@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor
 • Rum: C425A

Lah, Oliver

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • E-post: oliver.lah@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor adjungerad

Malmström, Bertil

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385303
 • E-post: bertil.malmstrom@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor adjungerad
 • Rum: C530

Nilsson, Ida

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385324
 • E-post: ida.nilsson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: C430

Nord, Catharina

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385307
 • E-post: catharina.nord@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor
 • Rum: C 508

Oginga Martins, Judith

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385314
 • E-post: judith.oginga.martins@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: C505

Rasaili, Tirtha

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385304
 • E-post: tirtha.rasaili@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: C430

Schartau, Katinka

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385308
 • E-post: katinka.schartau@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor
 • Rum: C409

Schlyter, Peter

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385321
 • E-post: peter.schlyter@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor/Prefekt
 • Rum: C523

Skytt, Annica

 • Institution/Enhet: Institutionen för fysisk planering
 • Telefon: 0455-385539
 • E-post: annica.skytt@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Studierektor
 • Rum: C525A

Programansvariga

Kandidatprogrammet i fysisk planering: Patric Karlsson

Masterprogrammet i stadsplanering: Bertil Malmström

Masterprogrammet i strategisk fysisk planering: Sabrina Fredin

Forskning

Forskningen är inriktad på att studera förändringar och mutationer som sker i samspelet mellan människorna och hennes deras sociala och fysiska miljöer. Forskningen är mångvetenskaplig med kompetens från flera olika områden.

Forskningen bedrivs inom fyra områden med ett gemensamt fokus på att undersöka planering för en hållbar stadsutveckling:

Inkluderande stadsplanering och urbana morfologier
Inom detta forskningsområde studeras stadens morfogenes, det vill säga hur stadens form och mönster har utvecklats över tiden. Genom detta morfologiska perspektiv går det att utröna olika principer och ramverk för hur staden växer fram med syftet att erhålla en mer hållbar bebyggd miljö. Forskarna förespråkar ett inkluderande och deltagande perspektiv på planering och design av staden.

Planeringsprocesser och maktrelationer
Forskningen undersöker processer för en hållbar utveckling och tillhörande maktrelationer och beslutsfattande samt gör en kritiska analyser av kommunala planeringsprocesser. Även samtida strategier, trender, markanvändning och fysisk planering som syftar till en utveckling av en hållbart byggd miljö studeras.

Rumsliga relationer och processer i planering och byggd miljö
Detta forskningsområde antar ett socio-materiellt perspektiv på hur subjektivitet, makt och rumsliga praktiker iscensätts och erfars i och genom planering och byggd miljö. Samband och ömsesidig påverkan mellan 1) visioner, idéer och intentioner, 2) materiella rum, och 3) upplevelser och erfarenheter undersöks. Fokus ligger på relationer, processer och beslutsanalys, i samtiden och historien.

Miljöplaneringsprocesser
Forskarna ser på den fysiska planeringen ur olika perspektiv, till exempel miljömässigt, juridiskt eller tekniskt. De studerar även planeringsprocessernas komplexitet ur ett socialt, rumsligt och rättsligt sammanhang. Ny teknik och framväxten av miljöhänsyn i storskaliga planeringsprojekt tas också upp.

Läs mer om vår forskning och våra projekt inom fysisk planering.

 

Utbildning

Studenter vid stadskarta

Utbildningen ges på grund- och avancerad nivå. Grundnivån, kandidatprogrammet, har en större bredd med vissa fördjupningar i särskilt kärnområdet för fysisk planering, det vill säga detalj- och översiktlig planering. Utbildningen på avancerad nivå ges i två masterprogram, ett med inriktning på stadsplanering och det andra med inriktning på strategisk fysisk planering på översiktlig och regional nivå. Det ges också ett internationellt magisterprogram i fysisk planering.

Internationalisering

Som student vid institutionen för fysisk planering har du möjlighet att förlägga en del av din utbildning utomlands. Du kan då få prova på att studera i en ny akademisk miljö, chans att läsa specifika kurser som inte ges vid BTH samt får nya perspektiv och infallsvinklar inom ditt ämnesområde. Dessutom är det ett bra sätt att skaffa dig internationell erfarenhet, förbättra dina språkkunskaper och öka förståelsen för andra länders kulturer och samhällen. Detta ses också ofta som en merit hos framtida arbetsgivare.

För mer information kontakta Malin Altenby Larsen,  malin.altenby.larsen@bth.se

Fakturering

Organisationsnummer:   202100 – 4011

Att skicka Svefaktura till Blekinge Tekniska Högskola

I och med införandet av lag 2018:1 277 kommer all offentlig verksamhet (statliga myndigheter, kommuner och landsting) endast ta emot e-fakturor från och med 1 april 2019. Med e-faktura menas fakturor som både utfärdas samt sänds och mottas i ett strukturerat elektroniskt format. Det räcker alltså inte med att skicka faktura i PDF-format via e-post.

Det finns flera sätt som vilka Blekinge Tekniska Högskola kan ta emot svefakturor.

1. Via PEPPOL 

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket.

 • Adress i PEPPOL: 0007: 2021004011
 • Vi tar emot Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura) samt Svefaktura 5A 2.0 (faktura och kreditnota).

2. Svefaktura med transportprofil Bas

Här är de tekniska uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till oss via transportprofil Bas, så kallad ebMS-länk.

 • E-fakturaformat: SFTI Svefaktura
 • Vår Partsidentitet: 2021004011 (vårt organisationsnummer)
 • Transportmetod: Protokoll – SFTI Transportprofil BAS
 • Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1185

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) eftersom den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

Vissa leverantörer väljer att själva bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI´s Transportprofil BAS 2.0. Denna mjukvara ska då skicka fakturorna till den mottagningsadress och partsidentitet som finns angivet ovan.

3. Svefaktura via vissa operatörer

Om ni idag använder någon av följande operatörer för att skicka e-fakturor kan ni låta dessa förmedla fakturor även till oss:

 • Inexchange
 • Pagero
 • Visma SPCS
 • Crediflow
 • Tieto
 • BGC (SEB, Handelsbanken; Swedbank, Danske bank)

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura. Ni kontaktar aktuell operatör och anmäler att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter.

4. Integration

Om ni som leverantör har stöd för att skicka e-fakturor direkt från er till oss som myndighet, och om det rör sig om en större volym e-fakturor (>100 årligen), kan det vara kostnadseffektivt att sätta upp en direktintegration för Svefaktura mellan er och Visma Proceedo. En sådan integration måste dock beställas av oss via Statens servicecenter. Kontakta i så fall fakturaenheten@bth.se.

5. Leverantörsportal

Är inget av ovanstående alternativ passande för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta i så fall fakturaenheten@bth.se så skickar vi er en inbjudan till leverantörsportalen (Visma Supplier Center).

Har ni några frågor, vänligen kontakta fakturaenheten@bth.se.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×