Institutionen för industriell ekonomi, TIEK

Institutionen för industriell ekonomi

Institutionen för industriell ekonomi är en av sex institutioner vid fakulteten för teknikvetenskaper.

Vid institutionen bedriver vi utbildning inom huvudområdet industriell ekonomi. Vi erbjuder program på campus och distans. Programmen ger dig antingen en bred ekonomisk grundkompetens eller specialisering inom innovation och entreprenörskap.

Forskning bedrivs inom området teknik, innovation och entreprenörskap.

Har du några frågor så är du välkommen att kontakta Eva Lövstål, prefekt eller Monica Nilsson, institutionskoordinator. Vill du besöka oss så hittar du oss på plan 2 i hus J, Campus Karlskrona.

Forskning

 

Forskningen i industriell ekonomi på BTH fokuserar på samspelet mellan teknologi, innovation och näringslivsdynamik. I centrum står villkor för samt konsekvenser av teknologins affärsmässiga förverkligande. Detta omfattar teknikbaserade affärer, entreprenörskap, strategi och innovation i etablerade såväl som i nya och framväxande industrier och branscher. På BTH har forskningen två huvudsakliga inriktningar:

Innovation, teknik och management
Denna inriktning har företag, projekt eller projektorganisation som den naturliga utgångspunkten. Här är fokus på analyser av resursbaser, strategier och kompetens, och hur de samspelar med teknikutveckling och innovation. Inriktningen inbegriper forskning kring affärsmodeller, strategi, investeringsrisker samt sammansättning och utveckling av kompetens.

Industriell dynamik och teknologisk förändring
Inom denna inriktning fokuserar forskarna på analyser av marknads-, industri- och företagsdynamik och inverkan av policy. Området omfattar studier av entreprenörskap, framväxt av nya industrier och branscher, diffusion av innovationer och ny teknik, samt omvandlingsprocesser som skär över näringslivet i tid och rum, som till exempel digitalisering. En del av forskningen är att studera effektivitets- och produktivitetskonsekvenser av sådana förändringar.

Läs mer om vår forskning.

Working paper series
S-WoPec – Working Paper Series

 

Pågående projekt

 

Lokalt entreprenörskap och kriminalitet

Deltagare: Pontus Braunerhjelm, Martin Svensson and Viroj Jienwatcharamongkhol

Projektet tar sin utgångspunkt i den ökade brottslighet riktad mot näringslivet som t ex Svenskt Näringsliv men också Företagarna uppmärksammat. I projektet fokuseras på hur såväl upplevda lokala ordningsstörningar och brott som faktisk kriminalitet påverkar nyföretagandet, avveckling och omlokalisering av företag, företagstillväxt, planerade företagsstarter, mm. Unika data som polisen systematiskt samlat in för 58 kommuner i fyra län i södra Sverige 2000-2023 kombineras med främst SCBs registerdata på företag och individer.

Tidigare forskning på området är knapphändig och fokuserar på faktiskt begångna brott medan föreliggande projekt inkluderar upplevda störningar, trakasserier och hotbilder. Detta möjliggör analys av hur upplevd tillit och trygghet påverkar den lokala entreprenöriella dynamiken. Analysen kommer att genomföras på ytterst finfördelad regional nivå (DESO) eftersom social oro och störningar kan variera påtagligt t o m mellan kvarter. En förståelse av effekter och konsekvenser kräver följaktligen att analysen bryts ner på små lokala enheter, vilket polisens data möjliggör. Projektet syftar också till att identifiera s k ”tipping points”, dvs när omfattning på lokala störningar når en nivå som leder till att lokala företag avvecklas eller omlokaliseras. Att vända en sådan process är svårt och resurskrävande men tidiga indikationer förväntas öka möjligheterna. Enligt tidigare forskning riskerar en negativ utveckling dessutom att spridas till angränsade regioner.

Utbildning

Utbildningsprogram

Program på grundnivå

Civilingenjör, 300 hp

Civilingenjörsutbildningen i industriell ekonomi och management är fem år, men är uppdelad i två steg. Efter tre år får du en kandidatexamen i teknik, för att sedan börja med ditt masterprogram där du under de sista två åren specialiserar din kompetens. Om du vill justera din inriktning kan du under det tredje året söka ett annat masterprogram än det som är standard i det här civilingenjörsprogrammet.

Läs mer om innehållet på programmets hemsida.

Utbildningsprogram

Program på avancerad nivå

MBA, 60 hp

Vårt MBA-program ger dig som är ingenjör fler vägval och möjligheter. Du utvecklar din förmåga att integrera teknik med ekonomi i en ingenjörsmässig kontext och bygger på tidigare erfarenheter med färsk kunskap om strategi, finansiering, organisation och ledarskap.

Läs mer om innehållet på programmets hemsida.

Kurspaket

Grunderna i industriell ekonomi, 30 hp

Kurspaketet introducerar olika ämnesgrenar inom industriell ekonomi. På kursen Introduktion till industriell ekonomi utvecklar du en förståelse kring den del inom industriell ekonomi som fokuserar på företaget och dess värdeskapande processer. På kurserna Introduktion till mikro- och makroekonomi ligger fokus mer på industriella marknader samt deras förutsättningar och dynamik. I kursen Investeringsanalys behandlas speciellt kapitalmarknaden och företags investeringsbeslut. All undervisning är distansbaserad.

Läs mer på hemsidan.

Kurspaket

Specialiserade kurser inom industriell ekonomi och management, 30 hp

Kurspaketet erbjuder specialiserade kurser inom industriell ekonomi och management för dig som vill fördjupa och bredda dina kunskaper inom området. Samtliga kurser går på halvfart, vilket innebär att två kurser läses parallellt. Kurspaketet inleds med kurserna Produktstyrning samt Process- och projektstyrning. De kurserna utvecklar dina kunskaper om styrning och planering för att åstadkomma långsiktigt hållbara och lönsamma produkter och produktportföljer samt effektiva verksamhetsprocesser och projekt. Den tredje och fjärde kursen är både en fördjupning och breddning på de inledande kurserna. I kurserna tre och fyra utvecklar du kunskaper om strategi och ledarskap i framförallt teknik- och kunskapsintensiva företag och organisationer. Kurserna är på distans och ges på engelska.

Läs mer på hemsidan.

Personal vid institutionen

Andersson, Christian

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • E-post: christian.m.andersson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Affilierad forskare

Andersson, Martin

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • Telefon: 0455-385657
 • E-post: martin.andersson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor/Dekan
 • Rum: J2414

Bengtsson, Lars

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • E-post: lars.bengtsson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor

Bourelos, Evangelos

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • Telefon: 0455-385606
 • E-post: evangelos.bourelos@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor
 • Rum: J2404

Braunerhjelm, Pontus

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • E-post: pontus.braunerhjelm@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor

Brychko, Maryna

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • Telefon: 0455-385636
 • E-post: maryna.brychko@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor
 • Rum: J2418

Börrefors, Johanna

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • Telefon: 0455-385681
 • E-post: johanna.borrefors@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: J2413

Deiaco, Enrico

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • E-post: enrico.deiaco@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Affilierad forskare

Eklund, Johan

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • E-post: johan.eklund@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor
 • Rum: J2228

Ghanaati, Mohammadmehdi

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • Telefon: 0455-385623
 • E-post: mohammadmehdi.ghanaati@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Industridoktorand
 • Rum: J2417

Hosseini, Mojtaba

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • Telefon: 0455-385616
 • E-post: mojtaba.hosseini@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor
 • Rum: J2225

Jienwatcharamongkhol, Viroj

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • Telefon: 0455-385603
 • E-post: viroj.jienwatcharamongkhol@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor
 • Rum: J2403

Karlsson, Charlie

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • E-post: charlie.karlsson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor emeritus
 • Rum: J2405

Keskitalo, Mikael

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • Telefon: 0455-385639
 • E-post: mikael.keskitalo@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: J2223

Kittipittayakorn, Cholada

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • Telefon: 0455-385611
 • E-post: cholada.kittipittayakorn@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: J2420

Kusetogullari, Anna

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • Telefon: 0455-385609
 • E-post: anna.kusetogullari@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: J2422

Lappi, Emma

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • E-post: emma.lappi@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Forskare

Lövstål, Eva

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • Telefon: 0455-385604
 • E-post: eva.lovstal@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor/prefekt
 • Rum: J2222

Mattsson, Pontus

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • E-post: pontus.mattsson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Affilierad forskare

Månsson, Jonas

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • Telefon: 0455-385612
 • E-post: jonas.p.mansson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Professor
 • Rum: J2415

Nilsson, Monica

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • Telefon: 0455-385842
 • E-post: monica.h.nilsson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Institutionskoordinator
 • Rum: J2224 / J2532

Numminen, Emil

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • Telefon: 0455-385601
 • E-post: emil.numminen@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor
 • Rum: J2402

Olsson, Ola

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • E-post: ola.olsson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Industridoktorand

Pan Fagerlin, Wen

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • Telefon: 0455-385618
 • E-post: wen.pan.fagerlin@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor
 • Rum: J2227

Poček, Jasna

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • E-post: jasna.pocek@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Forskare

Quoreshi, Shahiduzzaman

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • Telefon: 0455-385638
 • E-post: shahiduzzaman.quoreshi@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Biträdande professor
 • Rum: J2409

Rasmussen, Kjartan

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • Telefon: 0455-385641
 • E-post: kjartan.rasmussen@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Doktorand
 • Rum: J2419

Rouchy, Philippe

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • Telefon: 0455-385379
 • E-post: philippe.rouchy@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor
 • Rum: J2411

Stenström, Amanda

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • E-post: amanda.stenstrom@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Industridoktorand

Stone, Trudy-Ann

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • Telefon: 0455-385624
 • E-post: trudy-ann.stone@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor
 • Rum: J2423

Svensson, Martin

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • Telefon: 0455-385354
 • E-post: martin.svensson@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor/Docent/Proprefekt
 • Rum: J2412

Sällberg, Henrik

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • Telefon: 0455-385613
 • E-post: henrik.sallberg@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor/docent
 • Rum: J2410

Söderqvist, Fredrik

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • E-post: fredrik.soderqvist@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Industridoktorand

Törnqvist Krasemann, Johanna

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • Telefon: 0455-385881
 • E-post: johanna.tornquist.krasemann@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetslektor/docent
 • Rum: K:NA J2226, K:HAMN 3-307
 • Tjänstledig: Tjänstledig

Uddin, M Reaz

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • E-post: mreaz.uddin@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Industridoktorand

Unnikrishnan, Anupama

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • Telefon: 0455-385605
 • E-post: anupama.unnikrishnan@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Universitetsadjunkt
 • Rum: J2416

Vakili, Wrya

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • Telefon: 0455-385615
 • E-post: wrya.vakili@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Lärarassistent
 • Rum: J2421

Wrenne, Anders

 • Institution/Enhet: Institutionen för industriell ekonomi
 • Telefon: 0455-385621
 • E-post: anders.wrenne@bth.se
 • Tjänsteställe: Karlskrona
 • Tjänst: Förste universitetsadjunkt/Studierektor
 • Rum: J2408