Jämställdhet och lika villkor

Jämställdhet och lika villkor

På BTH pågår ständigt utvecklingen av jämställda arbets- och lärandemiljöer med lika villkor, och vår målsättning är att du som student ska ha kunskap om hur vi tillsammans kan främja den utvecklingen.

Själva arbetet märker du redan under introduktionsveckan, då vi genomför en inledande workshop om god lärandemiljö. Sedan fortsätter arbetet med olika aktiviteter under hela läsåret. Vi höjer medvetenheten och fyller på med kunskap – både i kurser och program, men också på en övergripande nivå. I löpande utvärderingar följer vi också upp hur du och andra studenter upplever villkor och jämställdhet på BTH, och använder sedan det som grund för hur vi tar arbetet vidare.

Vi vill också gärna att alla våra studenter tar till sig kunskap och rekommenderar självstudiekursen Lyckas med dina studier, genom goda relationer för jämställdhet och lika villkor, som ger dig kunskaper om hur individer och grupper kan bidra till att skapa en god miljö för lärande och arbete.

Läs mer om kursen ’Lyckas med dina studier, genom goda relationer för jämställdhet och lika villkor!’.

"Det är bara din kunskap som spelar roll."

Josefin läser till civilingenjör i maskinteknik och menar att Jämställdhet är något bra, inte bara för att det är rätt, utan också för att det ger effekter.
– Man visar ju om och om igen att grupper med olika personer, med olika bakgrund, ger bättre resultat, säger hon. Utvecklingen är också på flera sätt positiv och Josefin nämner som exempel anonyma tentor där det bara visas en kod – inte ditt namn. Då är det bara kunskapen som spelar roll.

Med ansvar, respekt och nyfikenhet blir BTH, du och din utbildning bättre

Här på BTH utbildar vi, forskar vi, och vi antar samhällsutmaningar. Vi är med och skapar framtiden och välkomnar nya tankar, människor och sätt att se på världen – och vi förväntar oss det samma av dig som student.

BTH skapar rum för lärande, utveckling, kreativitet och nytänkande arbete. För det behövs en miljö som utmanar och stimulerar, men som samtidigt ger trygghet och gemenskap. I det vi kallar vår lärandemiljö, vilket omfattar livet på campus, studiebesök, studierelaterade samarbeten och relationer människor emellan, digitala som analoga, så…

…är alla lika mycket värda som människor, och det är något du och alla här respekterar. Varje dag och i allt vi gör.

…bemöter vi varandra med respekt och hänsyn.

…ansvarar du för vad du säger, vad du gör, och hur du tolkar andra – och är nyfiken och lyhörd för vilken effekt det får för människor omkring dig.

…lämnar vi alltid lokalerna som vi vill hitta dem. Vi är många här och hur vi hanterar omgivningen är avgörande för om miljön blir inspirerande eller irriterande.

…är lärandemiljön under ständig utveckling och som student deltar du aktivt för att göra den bättre. En god miljö för lärande ger goda förutsättningar, och goda förutsättningar ger en god utbildning och goda möjligheter för såväl dig som andra studenter.

Organisation kring jämställdhet och lika villkor

I arbetet med att skapa och upprätthålla ett BTH som är jämställt och har lika villkor, spelar varje persons insats roll och vi välkomnar insatser och initiativ från såväl studenter och medarbetare som andra intressenter. Högskolor och Universitet i Sverige har fått i uppdrag att arbeta fram en jämställdhetsplan och att integrera jämställdhet i sin verksamhet. Läs mer om det arbetet under OM BTH.” Arbetet med lika villkor styrs bland annat av Högskoleförordningen, Arbetsmiljölagen och Diskrimineringslagen.

Om du har idéer eller frågor är du välkommen att vända dig till Camilla Rüdén, cru@bth.se. Camilla är samordnare för jämställdhet och ansvarig för att övergripande organisera och utveckla det systematiska arbetet för att utveckla jämställdhet på BTH eller Ester Nilsson, eni@bth.se, samordnare för arbetsmiljö.

Camilla leder Rådet för jämställdhet och lika villkor. I rådet ingår rektor, högskoledirektör och representanter från utbildning, forskning, administration och studeranderepresentant, samt samordnare för arbetsmiljö och riktat pedagogiskt stöd. Rådet har som syfte att övergripande koordinera och vara en del i det systematiska arbetet med att utveckla och följa upp  jämställdhet och lika villkor utifrån styrdokument och lagar.

BTH arbetar för ett samhälle med jämställdhet och lika villkor inom hela verksamheten.

  • utbildning
  • forskning
  • den interna organisationen

Som ett led i att motverka sexuella trakasserier ingår BTH också i en nationell prevalensstudie, Motverka gensubaserad utsatthet inom akademien.

https://ki.se/genusprogrammet

Om diskriminering förekommer

BTH är och ska vara en trygg, utvecklande och positiv miljö. Vi arbetar hela tiden för att främja jämställdhet, lika villkor och en god lärandemiljö, och all förekomst av diskriminering, trakasserier och kränkningar är helt oacceptabel. Precis som enligt svensk lag. Om du själv upplever eller ser någon annan bli utsatt för något – kontakta omedelbart en lärare eller Studentstöd; Sven-Erik Arpåker, kurator i Karlshamn eller Anna Holmgren, samtalsterapeut i Karlskrona.

Studentinitiativ

WOX – Network of female engineers

Studenten Nathalie Nilsson startade nätverket WOX på BTH med målsättningen att öka trivseln för skolans kvinnliga ingenjörsstudenter och att inspirera fler unga tjejer till tekniska utbildningar. Namnet kommer från Greta Woxén som var Sveriges första civilingenjör.
Det är i dagsläget många fler män som söker till ingenjörsutbildningar. En tanke med nätverket är att kvinnorna ska hitta varandra så att de kan bolla idéer, tankar och svårigheter med varandra. Men också så att de känner sig mindre ensammma. Inom närverket tipsar studenterna också varandra om events och delar med sig av inspiration. WOX arrangerar också själva nätverksträffar och luchföreläsningar.

Mer information och kontakt till nätverket återfinns på WOX Facebooksida

Genusgruppen  – fysisk planering

Genusgruppen består av studenter på Fysisk planering som diskuterar mångfald och jämställdhet. Det finns Genusgrupper på många av arkitekturskolorna runt om i Sverige, och BTH Fysisk Planering vill inte vara sämre! Planering är ett maktverktyg som det är viktigt att vara medveten om och förhålla sig normkritiskt till. Genusgruppen finns för att förbättra representationen på utbildningen för studenter, lärare och i litteraturen.

Gruppen har bland annat anordnat en bokcirkel, filmvisning, en feministisk fredag med föreläsningar samt haft kontakt med kursansvariga för att förändra litteraturen. Förhoppningen är även att öka den egna kunskapen och medvetenheten genom att ha ett forum där medlemmarna kan diskutera fritt. Att bredda genusperspektivet och även inkludera mångfald är något som eftersträvas!

Mer information och kontakt till nätverket återfinns på Genusgruppens Facebooksida

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×