BTH löser samhällets utmaningar

BTH löser samhällets utmaningar

Som teknisk högskola har vi stora möjligheter att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vi gör det bland annat genom att bedriva forskning som gör verklig skillnad.

För att lyckas satsar BTH på nära samverkan med industri och samhälle och på hög kvalitet i allt vi gör. Forskningen koncentreras till områden där den har goda förutsättningar att komma till nytta i samhället. BTH har höga ambitioner – och inom några områden, som mjukvaruutveckling och strategisk hållbar utveckling, är vi redan i världsklass. Idag är en dryg tredjedel av BTH:s verksamhet forskning och vi har ambitionen att öka den andelen ytterligare.

Digitalisering och hållbarhet

BTH:s profil är digitalisering och hållbarhet, som hos oss stödjer och stödjs av vår forskning inom ämnen som datavetenskap, mjukvaruutveckling, signalbehandling, telekommunikation, maskinteknik, matematik, systemteknik, strategisk hållbar utveckling, industriell ekonomi, fysisk planering och hälsoteknik. I praktiken är många forskningsprojekt av tvärvetenskaplig karaktär och kan därför inte klassificeras inom ett specifikt ämne.

BTH:s forskning är stark inom områden av stor betydelse för industri och samhälle.

Mats Viberg, rektor

Forskning som ger kunskap

BTH:s forskning kommer till nytta på många sätt. Till exempel leder den till BTH:s forskning kommer till nytta på många sätt. Till exempel leder den till nya metoder, verktyg, produkter och tjänster hos våra partner, ofta med ökad hållbarhetsprestanda och effektivisering som följd, eller till att nya företag startas. Forskningen bidrar även till ny kunskap som leder till regler eller policyer och i förlängningen till politiska vägval. Men den största nyttan gör forskningen genom sitt bidrag till utbildningen.

BTH är ett lärosäte som präglas av närhet. Det är korta avstånd mellan forskare och studenter och mellan forskargrupper. Vi är stolta över de internationella samarbetena liksom över den lokala förankringen som båda hjälper oss till nyttiggörande av vår forskning. Omvärlden inspirerar oss och tillsammans med våra partner bidrar vi till de globala hållbarhetsmålen. Endast fantasin sätter gränser för vad som är möjligt.

Mats Viberg, rektor

P.S. Vill du även ha vårt tryckta forskningsmagasin? Hör då av dig till info@bth.se Magasinet finns även att ladda ner som pdf. D.S

Hållbar utveckling - men hur gör man?

Inom strategisk hållbar utveckling utvecklar vi metodik som hjälper företag och kommuner att bidra till samhällets hållbarhetsomställning på ett sätt som stärker den egna organisationens framgång. Här är några exempel på tillämpningsområden och samarbeten.

Möjliggörande mjukvara

Mjukvara möjliggör digitalisering, i praktiken. Mjukvara kopplar ihop olika energislag i ett kraftnät likaväl som funktionerna i bilen och bankärendena eller tjänsterna i 1177.

Tony Gorschek forskar inom programvaruteknik, och där tillhör BTH de bästa i världen.

Läs hela artikeln.

”Mitt jobb är att gå på djupet och hitta lösningar som kan tillämpas inom många områden.”

Tony Gorschek, forskare i programvaruteknik

Unik klinik för hälsoteknisk forskning

Vid BTH finns en unik forsknings- och utbildningsklinik som fungerar som en mötesplats för forskning, undervisning och hälsoteknisk produktutveckling. Kliniken är en öppen och dynamisk miljö som stimulerar till samarbete över gränser mellan akademi, industri, privat och offentlig vård och omsorg.

Säker på nätet

Allt större beräkningskraft och allt fler sammankopplade funktioner – massor av möjligheter men tyvärr också risker för illasinnade intrång.

Dragos Ilie forskar inom datavetenskap för att göra det svårare och dyrare att utföra cyberattacker.

Läs hela artikeln.

”Vi kan göra stor nytta för att förhindra intrång och sabotage i viktiga samhällsfunktioner, det är en viktig forskargärning.”

Dragos Ilie, forskare i datavetenskap och IT-säkerhet

Raka puckar med AI och Big Data

”Vi utvecklar framtidens system och algoritmer för AI och storskalig dataanalys. När vi samarbetar ser vi hur de kan tillämpas praktiskt.”

Håkan Grahn, professor i datavetenskap

I samarbete med Telenor har BTH utvecklat teknik som effektiviserar och förbättrar kundservicen. Artificiell intelligens sorterar supportbehov, frågor och förslag vilket ger kortare svarstid och ökad kvalitet.

Läs hela artikeln.

Forskarna som ser havet som en resurs

BTH har varit med om att ta fram Sveriges första nationella innovations- agenda för undervattensteknik och forskarna ser många användningsområden – även utanför det marina området.

Läs hela artikeln.

”BTH är världsledande inom marin teknik.”

Oskar Frånberg, forskare och föreståndare för Nationellt centrum för undervattensteknik

Virtuella applikationer där människa och maskin möts

Forskningen inom visuell och interaktiv datavetenskap förknippas ofta med spelteknik men det är bara en del av alla möjligheter som finns. Till exempel kan den användas när kirurgen övar på ett ingrepp, vid övning av katastrofinsatser eller för att använda vardagsföremål i 1500-talet.

Läs hela artikeln.

Digital produktutveckling för en hållbar framtid

Det enda vi har runt oss som inte är medvetet utvecklat är naturen – allt annat är utvecklat av människans hand. Professor Tobias Larsson forskar inom produktutveckling och leder profilen kring modelldriven produkt-tjänsteutveckling vid BTH.

Läs hela artikeln.

Forskningen inom maskinteknik vid BTH är unik inom värdedriven utveckling.

Tobias Larsson, professor i maskinteknik

Bättre resultat med komplex mätning

BTH utvecklar en stark forskargrupp inom industriell ekonomi och management. Målet är att bli ledande i Sverige och en viktig spelare även internationellt inom området effektivitet och produktivitetsanalys.

Läs hela artikeln.

”Att inte veta, eller tro sig veta orsaker utan underlag, är ofta en källa till bristande utveckling eller felaktig styrning i företag och offentliga verksamheter.”

Jonas Månsson, professor

Möjliggöraren i smart teknik

Signalbehandling är möjliggörare i smarta städer och självkörande fordon, utveckling av pacemakrar och hörapparater, automatisk bildförbättring, kartering av jordytan, väderprognoser och klimatmodeller. Även Venus höjdskillnader har kartlagts.

Läs hela artikeln.

”Från en ström av information tar vi bort brus och överflöd för att framhäva det önskvärda.”

Mats Pettersson och Mattias Dahl, professorer

Mats-pettersson          Mattias-Dahl

 

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×