BTH löser samhällets utmaningar

BTH LÖSER SAMHÄLLETS UTMANINGAR

Som teknisk högskola har vi en förväntan på oss att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vi gör det genom att bedriva forskning som gör verklig skillnad.

För att lyckas satsar BTH på hög kvalitet i allt vi gör, och på nära samverkan med industri och samhälle. Forskningen koncentreras till några riktigt starka områden och där den har goda förutsättningar att komma till nytta i samhället. BTH har höga ambitioner – och inom några områden, som mjukvaruutveckling och strategisk hållbar utveckling, är vi redan i världsklass.

Ett fokus – flera spår

Forskningen vid BTH studerar samhällets digitalisering på olika sätt. Ett spår har sin grund i matematik och dess tillämpning inom ingenjörsämnen som datavetenskap och mjukvaruutveckling, maskinteknik, elektroteknik och vidare inom samhällsbyggnad och hälsoteknik. Ett annat spår har sin grund i samhällsvetenskap och management, med tillämpning inom ekonomi och entreprenörskap, hållbar utveckling och stadsplanering. Många forskningsprojekt är av tvärvetenskaplig karaktär och kan därför inte enkelt klassificeras inom ett övergripande område.

Forskning som ger kunskap

BTH:s forskning kommer till nytta på många sätt. Till exempel leder den till nya metoder och produkter hos våra partner, ofta med ökad hållbarhet och effektivisering som följd, eller till att nya företag startas. Forskningen bidrar även till ny kunskap som leder till regler eller policyer och i förlängningen till politiska vägval. Men den största nyttan gör forskningen genom sitt bidrag till utbildningen.

BTH är ett litet lärosäte som präglas av närhet. Det är korta avstånd mellan forskare och studenter och mellan forskar- grupper. Vi är stolta över de internationella samarbetena men också över den lokala förankringen som hjälper oss att snabbare komma till nyttiggörande. Omvärlden inspirerar oss och tillsammans med våra partner bidrar vi till de globala hållbarhetsmålen. Endast fantasin sätter gränser för vad som är möjligt.

Mats Viberg, rektor

BTH:s forskning är koncentrerad till områden där den kan få verklig styrka och där den har goda förutsättningar att komma till nytta.

Mats Viberg, rektor

HÅLLBAR UTVECKLING - MEN HUR GÖR MAN?

Inom strategisk hållbar utveckling utvecklar vi metodik som hjälper företag och kommuner att bidra till samhällets hållbarhetsomställning på ett sätt som stärker den egna organisationens framgång. Här är några exempel på tillämpningsområden och samarbeten.

Möjliggörande mjukvara

Mjukvara möjliggör digitalisering, i praktiken. Mjukvara kopplar ihop olika energislag i ett kraftnät likaväl som funktionerna i bilen och bankärendena eller tjänsterna i 1177.

Tony Gorschek forskar inom programvaruteknik, och där tillhör BTH de bästa i världen.

Läs hela artikeln.

”Mitt jobb är att gå på djupet och hitta lösningar som kan tillämpas inom många områden.”

Tony Gorschek, forskare i programvaruteknik

UNIK KLINIK FÖR HÄLSOTEKNISK FORSKNING

Vid BTH finns en unik forsknings- och utbildningsklinik som fungerar som en mötesplats för forskning, undervisning och hälsoteknisk produktutveckling. Kliniken är en öppen och dynamisk miljö som stimulerar till samarbete över gränser mellan akademi, industri, privat och offentlig vård och omsorg.

Säker på nätet

Allt större beräkningskraft och allt fler sammankopplade funktioner – massor av möjligheter men tyvärr också risker för illasinnade intrång.

Dragos Ilie forskar inom datavetenskap för att göra det svårare och dyrare att utföra cyberattacker.

Läs hela artikeln.

”Vi kan göra stor nytta för att förhindra intrång och sabotage i viktiga samhällsfunktioner, det är en viktig forskargärning.”

Dragos Ilie, forskare i datavetenskap och IT-säkerhet

Raka puckar med AI och Big Data

”Vi utvecklar framtidens system och algoritmer för AI och storskalig dataanalys. När vi samarbetar ser vi hur de kan tillämpas praktiskt.”

Håkan Grahn, professor i datavetenskap

I samarbete med Telenor har BTH utvecklat teknik som effektiviserar och förbättrar kundservicen. Artificiell intelligens sorterar supportbehov, frågor och förslag vilket ger kortare svarstid och ökad kvalitet.

Läs hela artikeln.

Forskarna som ser havet som en resurs

BTH har varit med om att ta fram Sveriges första nationella innovations- agenda för undervattensteknik och forskarna ser många användningsområden – även utanför det marina området.

Läs hela artikeln.

”BTH är världsledande inom marin teknik.”

Oskar Frånberg, forskare och föreståndare för Nationellt centrum för undervattensteknik

Virtuella applikationer där människa och maskin möts

Forskningen inom visuell och interaktiv datavetenskap förknippas ofta med spel- teknik men det är bara en del av alla möjligheter som finns. Till exempel kan den användas när kirurgen övar på ett ingrepp, vid övning av katastrofinsatser eller för att använda vardagsföremål i 1500-talet.

Läs hela artikeln.

Digital produktutveckling för en hållbar framtid

Det enda vi har runt oss som inte är medvetet utvecklat är naturen – allt annat är utvecklat av människans hand. Professor Tobias Larsson forskar inom produktutveckling och leder profilen kring modelldriven produkt-tjänsteutveckling vid BTH.

Läs hela artikeln.

Forskningen inom maskinteknik vid BTH är unik inom värdedriven utveckling.

Tobias Larsson, professor i maskinteknik