Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

BTH arbetar för att på olika sätt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Här kan du läsa mer om detta arbete.

Högskolans uppdrag är att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Den ska stimulera engagemang i samhällsfrågor och sprida kunskap genom utbildning, forskning och innovation. Verksamheten ska bedrivas resurseffektivt och miljömedvetet. I miljöarbetet ska BTH arbeta på ett systematiskt sätt i ett miljöledningssystem som omfattar hela högskolans verksamhet.

Miljöpolicy vid Blekinge Tekniska Högskola

Blekinge Tekniska Högskola (BTH) har visionen och uppdraget att verka för en hållbar samhällsutveckling genom högre utbildning, forskning och innovation på ett sätt så att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

BTH ska därför genom ett systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete:

 • skapa förutsättningar för att alla studenter ska ha relevant kompetens om hållbar
  samhällsutveckling när de lämnar högskolan
 • uppmuntra att forskning och samverkan bidrar till hållbar samhällsutveckling
 • främja en ständigt effektivare och en mer hållbar resursanvändning i den dagliga verksamheten
 • främja att hållbarhet är en naturlig del i BTH:s verksamhetsutveckling
 • säkerställa att personalen har god kunskap om högskolans miljö- och hållbarhetsmål.

Miljö- och hållbarhetsarbetet preciseras närmare i högskolans Miljö- och hållbarhetsmål, som beslutas av rektor. Uppföljning av policyn ska göras årligen.

BTH:s Miljöledningssystem

Syftet med BTH:s miljöledningssystem är att arbeta med åtgärder för hållbar utveckling på ett systematiskt och strategiskt sätt vilket innebär att verksamheten ska bidra till samhällets omställning till hållbarhet som stärker den egna organisationen.

Systemet ska säkerställa att BTH fullgör de krav och mål som anges i nationella regelverk och rekommendationer samt att högskolans egna miljö- och hållbarhetsmål uppnås.

Målet för BTH:s miljöledningssystem är att skapa ett systematiskt miljöarbete för att fortlöpande förbättra mätbara resultat och öka de positiva effekterna av högskolans åtgärder. På så sätt kan BTH bidra till Agenda 2030 och de svenska miljömålen.

Miljöledningssystemet är utformat i syfte att systematiskt arbeta med åtgärder inom samtliga dimensioner av hållbar utveckling: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Miljöledningssystemet omfattar hela BTH:s verksamhet: utbildning, forskning och verksamhetens förutsättningar.

Miljöledningssystemets styrande dokument är miljöpolicyn, miljöutredningen och miljö- och hållbarhetsmålen. Uppdragen inom miljöledningssystemet redovisas och följs upp i miljöredovisningen och årsredovisningen.

Klimatramverk för svenska lärosäten

BTH har tillsammans med andra universitet och högskolor anslutit sig till klimatramverket.

Klimatramverket har tillkommit på initiativ av universitet och högskolor med ambitionen att tydligt bidra till klimatomställningen i linje med samhällets nationella och internationella åtaganden. Till 2030 ska varje lärosäte som anslutit sig till Klimatramverket ha genomfört
åtgärder så att man ligger i linje med 1,5-gradersmålet.

BTH har i och med klimatramverket åtagit sig att:

 • Fortsätta bidra till att samhället kan nå uppsatta mål genom utbildning, forskning och samverkan.
 • Minska vår egen klimatpåverkan i linje med samhällets åtaganden som de kommer till uttryck i nationella och internationella överenskommelser.
 • Sätta upp långtgående mål för klimatarbetet och också avsätta resurser så att vi kan nå dessa mål och göra uppföljningar.
 • Tydligt kommunicera vårt klimatarbete för att inspirera och sprida kunskap till andra aktörer och till samhällsmedborgare

Organisation & Kontakt

Organisation

Arbetet med hållbar utveckling genomsyrar alla delar av BTH:s arbete. För att implementera perspektivet hållbar utveckling i högskolans verksamhet finns det antal funktioner. Det övergripande ansvaret för att perspektivet hållbar utveckling beaktas i högskolans verksamhet har rektor.

För att implementera perspektivet hållbar utveckling och koordinera BTH:s hållbarhetsmål har högskolan utsett en hållbarhetssamordnare för utbildning. Hållbarhetssamordnaren för utbildning

• koordinerar och följer upp arbetet med att uppfylla målen för hållbarhet i utbildning,
• rapporterar internt till ledningen,
• bidrar till kommunikation av BTH:s utveckling av perspektivet hållbarhet i utbildning intern och externt, och
• koordinerar utbildning av perspektivet hållbarhet i utbildning internt.

Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få mer information kring högskolans arbete kring hållbar utveckling.

Har du frågor kring högskolans miljöledningssystem eller strategiska arbete med hållbar utveckling är du välkommen att kontakta oss på info@bth.se

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×