Klimatramverket

Klimatramverket

BTH har tillsammans med andra universitet och högskolor anslutit sig till klimatramverket. Klimatramverket har tillkommit på initiativ av universitet och högskolor med ambitionen att tydligt bidra till klimatomställningen i linje med samhällets nationella och internationella åtaganden. Till 2030 ska varje lärosäte som anslutit sig till Klimatramverket ha genomfört åtgärder så att man ligger i linje med 1,5-gradersmålet.

Åtagande

BTH har i och med klimatramverket åtagit sig att:

  • Fortsätta bidra till att samhället kan nå uppsatta mål genom utbildning, forskning och samverkan.
  • Minska vår egen klimatpåverkan i linje med samhällets åtaganden som de kommer till uttryck i nationella och internationella överenskommelser.
  • Sätta upp långtgående mål för klimatarbetet och också avsätta resurser så att vi kan nå dessa mål och göra uppföljningar.
  • Tydligt kommunicera vårt klimatarbete för att inspirera och sprida kunskap till andra aktörer och till samhällsmedborgare

Nyckelområden

Klimatramverket har pekat ut några specifika nyckelområden för lärosätenas klimatarbete. Nyckelområdena är kategoriserade i två grupper; dels områden som berör lärosätets utsläpp från egen verksamhet (direkt klimatpåverkan), dels områden som rör lärosätets kärnverksamhet (indirekt klimatpåverkan). Både direkt och indirekt klimatpåverkan kan vara både positiv och negativ.

Då varje lärosäte är unikt och har sina egna utmaningar och lösningar inom klimatområdet har BTH valt att fokusera på några specifika områden som utgångspunkter för det lärosätesspecifika klimatarbetet. Dessa är tjänsteresor, energianvändning, avfallshantering, utbildning, forskning, samverkan och nyttiggörande samt studentsamverkan.

Klimatstrategins mål och insatser integreras som en del av högskolans miljö och hållbarhetsmål och eftersom målsättningen med högskolans klimatstrategi är att bidra till minskad klimatpåverkan, är de indikatorer som används för att mäta effekterna i så stor utsträckning som möjligt kopplade till utsläpp mätt i koldioxidekvivalenter.

Pågående arbete

Ansvaret för nätverket är sedan 2021 hos SUHF:s expertgrupp för samverkan, där arbetet nu fortsätter i ett nätverk där alla lärosäten som är i medlemmar i SUHF finns med. En värdkonstellation, som koordineras av SLU, kommer att utveckla aktiviteter inom klimatnätverket.

Läs mer om det fortsatta arbetet inom klimatnätverket på SLU:s webbplats eller i SUHF:s exempelsamling till stöd för lärosätenas klimatarbete.

Lärosätenas klimatnätverk (slu.se)

Exempelsamling till stöd för lärosätenas klimatarbete (suhf.se)

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×