Om myndigheten

Om myndigheten

Som statlig högskola har Blekinge Tekniska Högskola, BTH, tre huvuduppgifter: att bedriva utbildning, forskning och att samverka med det omgivande samhället.

Högskolan ska dessutom verka för att forskningsresultat kommer till nytta.

Högskolans högsta beslutande instans är styrelsen. Chef för myndigheten är rektor som har det övergripande ansvaret för den dagliga ledningen av högskolan.

Som självständig myndighet styrs BTH av tillämpliga lagar och förordningar, årliga regleringsbrev samt de interna riktlinjer som styrelse och rektor beslutar om.

Regleringsbrevet styr vilken uppgift en statlig myndighet har och vilka medel som står till högskolans förfogande.

Interna styrdokument beslutade av styrelse och rektor beskriver hur högskolan är organiserad, fattar beslut och bedriver verksamheten inom sitt uppdrag.

Regleringsbrev

Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende Blekinge Tekniska Högskola

Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende universitet och högskolor

Fakta och siffror

Siffror om utbildning

 • Cirka 7000 studenter (motsv. cirka 3 000 helårsstudenter)
 • 23 utbildningar på grundnivå
 • 11 utbildningar är på avancerad nivå
 • 40 procent av studenterna är kvinnor
 • Drygt 600 är internationella studenter
 • Knappt två tredjedelar av BTH:s verksamhet är utbildning på grundnivå och avancerad nivå

 

Siffror om forskning

 • 41 professorer
 • Cirka 110 doktorander
 • 9 forskningsområden
 • Utbildning på forskarnivå inom 11 ämnen
 • Drygt en tredjedel av BTH:s verksamhet är forskning och forskarutbildning

Siffrorna är hämtade från BTH:s årsredovisning 2023.