Miljöledningssystem

BTH:s miljöledningssystem

BTH:s miljöledningssystem utgör en struktur och samlar de mål, ansvar och rutiner som behövs för ett systematiskt hållbarhetsarbete. Miljöledningssystemet är en del i den årliga bedömning som görs av strategiska insatser som ska samlas till BTH:s handlingsplan för det kommande året.

Syfte och mål

Syftet med BTH:s miljöledningssystem är att arbeta med åtgärder för hållbar utveckling på ett systematiskt och strategiskt sätt vilket innebär att verksamheten ska bidra till samhällets omställning till hållbarhet som stärker den egna organisationen.

Systemet ska säkerställa att BTH fullgör de krav och mål som anges i nationella regelverk och rekommendationer samt att högskolans egna miljö- och hållbarhetsmål uppnås.

Målet för BTH:s miljöledningssystem är att skapa ett systematiskt hållbarhetsarbete för att fortlöpande förbättra mätbara resultat och öka de positiva effekterna av högskolans åtgärder. På så sätt kan BTH bidra till Agenda 2030 och de svenska miljömålen.

Miljöledningssystemet är utformat i syfte att systematiskt arbeta med åtgärder inom samtliga dimensioner av hållbar utveckling: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Miljöledningssystemet omfattar hela BTH:s verksamhet: utbildning, forskning och verksamhetens förutsättningar.

Organisation och ansvar

De dokument och/eller processer som styr miljöledningssystemets organisation och ansvar består av policy för hållbar utveckling, miljöutredningen och miljö- och hållbarhetsmålen, samt relaterade rutiner.

Policy för hållbar utveckling beslutas av högskolestyrelsen som fastställer den övergripande inriktningen på högskolans systematiska miljö- och hållbarhetsarbete.

Styrdokument inom BTH:s miljöledningssystem beslutas av rektor. Det operativa ansvaret för högskolans miljöledningssystem är delegerat till högskolans hålbarhetssamordnare och operativt ansvar för sociala aspekter av hållbar utveckling är delegerat till samordnare för det systematiska arbetsmiljöarbetet och för jämställdhetsintegreringen.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×