Disciplinnämnd

Disciplinnämnd

Ärenden om disciplinära åtgärder mot studenter ska enligt 10 kap. 3§ högskoleförordningen (1993:100) handläggas av en disciplinnämnd som ska finnas vid varje högskola.

Disciplinnämnden skall bestå av rektor som ordförande, en lagfaren ledamot som skall vara eller ha varit ordinarie domare och en företrädare för lärarna vid högskolan. Studenterna vid högskolan har rätt att vara representerade i nämnden med två ledamöter

Ledamöter i disciplinnämnden vid BTH

Ordförande
Mats Viberg, rektor

Lagfaren ledamot
Rådman Per-Anders Toresten, ord. ledamot
Rådman Lise-Lotte Bäckström, ersättare

Lärarrepresentant
Andreas Arnesson, ord. ledamot
Michael Unterkalmsteiner, ersättare

Studeranderepresentanter
Theodor Wallér, ord. ledamot
Rasmus Andersen, ord. ledamot

Föredragande/sekreterare
Ulrika Nilsson, ordinarie
Per-Olof Gunnarsson, ersättare

Disciplinförseelser

I 10 kap högskoleförordningen (HF) finns bestämmelser om disciplinära åtgärder för studenter.

Disciplinnämnden har till uppgift att hantera ärenden där följande typer av förseelser har begåtts:

1.      med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda när en studieprestation ska bedömas (fusk),

2.      stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan,

3.      stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom Högskolan eller,

4.      utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för trakasserier.

Grundad misstanke om att någon av dessa förseelser föreligger ska skyndsamt anmälas till rektor.

Handläggningsordning

När en anmälan om misstänkt disciplinförseelse gjorts ska rektor låta utreda ärendet. Rektor har uppdragit åt högskolans ledningskansli att göra utredningen. Ett första steg i utredningen är att studenten underrättas om misstanken och ges möjlighet att redogöra för sin inställning till vad som framkommit i anmälan. Beroende på vilka uppgifter studenten lämnar under förhöret kan dessa skickas till anmälaren för kompletterande yttrande.

När ärendet är tillräckligt utrett föredras det för rektor som beslutar om åtgärd. Rektor kan härmed besluta att ärendet lämnas utan vidare åtgärd, föranleder varning av rektor eller att det hänskjuts till disciplinnämnden för prövning.

Om ärendet lämnas utan vidare åtgärd alternativt föranleder varning

Studenten meddelas beslutet.

Om rektor beslutar att utdela varning kan studenten begära att beslutet ska underställas disciplinnämnden för prövning. Studenten ska underrättas om denna rättighet (10 kap 9-10 § HF).
Om ärendet hänskjuts till disciplinnämnden ska nämnden ge den student som berörs av ärendet tillfälle att inför nämnden uttala sig i saken. Om rektor anser det vara av vikt för ärendets avgörande kallas även andra personer som kan lämna upplysningar i ärendet. Studenten har rätt att närvara när andra uttalar sig inför nämnden, om inte särskilda skäl talar mot det (10 kap 11 § HF).

Om ett ärende hänskjuts till disciplinnämnden, får rektor efter samråd med den lagfarna ledamoten med omedelbar verkan interimistiskt avstänga studenten från verksamheten vid högskolan (10 kap 14 § HF). Ett beslut om interimistisk avstängning ska gälla till dess ärendet har prövats av disciplinnämnden, dock längst under en månad.

Vid beslut om disciplinär åtgärd

Ett beslut om avstängning ska genast tillämpas, om annat inte föreskrivs i beslutet (10 kap 12 § HF). Beslutet delges berörd lärare, institution eller motsvarande. Om beslutet avser avstängning meddelas Högskolans IT-avdelning, bibliotek, avdelningen för utbildningsstöd, studerandeavdelningen samt Centrala studiestödsnämnden (CSN), (enl. 10 kap 13 § HF).

I samband med att studenten delges beslut om varning eller avstängning ska hon/han informeras om rätten att överklaga beslutet samt hur ett överklagande går till.

Vad händer med examinationen...

…om en student fälls i disciplinnämnden?

Det är viktigt att känna till att disciplinnämnden eller rektor inte kan bestämma om en tentamen/uppsats ska godkännas eller underkännas, när en student misstänks för att ha försökt vilseleda med sin kunskap; disciplinnämndens prövning omfattar inte denna fråga. Läraren utsedd som examinator för kursen avgör detta. Det normala bör vara att bedömningen av examinationen uppskjuts tills frågan om studenten har fuskat är avgjord. Då kan läraren ta ställning i examinationsfrågan. Examinator har dock ingen skyldighet att examinera den aktuella tentamen eller uppsatsen om studenten gjort sig skyldig till fusk (Jareborg). Examinator behöver inte heller avvakta ett disciplinärt beslut om man bedömer att studentens prestation inte uppfyller kraven för godkänt betyg.

Ett betygsbeslut kan omprövas vid konstaterat fusk. Om fusk däremot inte har kunnat styrkas bör normalt examination ske.

…om en student frias i disciplinnämnden?

Om fusk inte kan bevisas bör examination normalt ske. I undantagsfall kan det vara motiverat att vägra att examinera ett prov, trots att det inte har kunnat styrkas att studenten handlat med avsikt att vilseleda om sina kunskaper. Otillåtna hjälpmedel kan ha använts utan att kraven för disciplinära åtgärder i 10 kap. 1 § HF är uppfyllda. Så kan vara fallet om studenten använt otillåtet hjälpmedel utan att ha förstått att det inte var tillåtet. I sådant fall kan det vara rimligt att en bedömning av tentamen inte sker.

Överklagande

Studenten kan överklaga ett beslut om avstängning och varning av disciplinnämnden hos Förvaltningsrätten.

Överklagandet ska vara skriftligt och i skrivelsen ska anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Överklagandet ska ställas till Förvaltningsrätten i Växjö, men skickas eller lämnas till registrator vid Blekinge Tekniska Högskola. Överklagandet ska ha kommit in till högskolan inom tre veckor från den dag studenten fick del av beslutet. Om studenten varit närvarande vid sammanträdet och då meddelats beslutet räknas tiden från den dagen. I annat fall skickas beslutet till studenten med mottagningsbevis, då tiden för beslutet räknas från den dagen försändelsen hämtas ut.

En skrivelse med överklagande och övriga handlingar i ärendet överlämnas av högskolan till Förvaltningsrätten i Växjö utan dröjsmål.