Teknovetenskapliga studier

Teknovetenskapliga studier

Teknovetenskapliga studier har fokus på forskning, utbildning och utveckling i avancerad samverkan.

Forskningsområdets övergripande syfte är att utveckla komplexa förståelser och praktiker av informations- och kommunikationsteknik inklusive medieteknik som verklighetsproducerande teknik och som del i dominerande samhällsförändringar. En stark medvetenhet om lokala kontexters betydelse har drivit forskningen mot utveckling även av innovationssystem.

Forskare och doktorander knutna till Teknovetenskapliga studier är aktiva inom huvudsakligen fyra profilområden, nämligen

  • Design för Digitala Medier
  • IT och utveckling / ICT4D
  • Feministisk teknovetenskap
  • Innovationssystem och utveckling

Forskningens regionala betydelse placerar sig framför allt inom deltagandet och samarbetet inom NetPorts profil Nya medier. Forskningen och grundutbildningen är starkt sammanflätade och bidrar till företagsetableringar av studenter inom medieteknik inte minst inom spelutveckling. FoU-projektet X-ovation har inneburit innovativt utvecklingsarbete inom Karlshamns kommun samt positiv attraktionskraft för samarbete till gagn för den regionala utvecklingen. Våra internationella doktorander bidrar på ett direkt sätt att lösa sina hemländers akuta problem som digitala läroresurser till gymnasieskolor på landsbygden, digitala system för att hantera svåra sjukdomar och andra system för vital infrastruktur i samhället.