Forskningsdata

Forskningsdata

Den svenska regeringen har som mål att genomföra öppen tillgång till forskningsdata senast 2026. Denna målsättning överensstämmer med EU: s Horizon 2020 och flera andra progressiva forskningsfinansieringsmandat. Regeringen har utsett Vetenskapsrådet (VR) att samordna det fortsatta arbetet med öppen tillgång till forskningsdata. Tillsammans med Svensk Nationell datatjänst (SND) och Riksarkivet samt andra relevanta myndigheter kommer VR att stödja utvecklingen av arkivering och långsiktigt bevarande av forskningsdata vid svenska universitet och högskolor.

Riktlinjer för hantering av forskningsdata vid BTH

Enligt SUHF ska ”Svenska lärosäten verka för att främja tillgängliggörande av forskningsresultat och forskningsdata”. I enlighet med detta fastställdes och beslutades under 2023 riktlinjer för hantering av forskningsdata vid BTH, som stödjer korrekt hantering, lagring, bevarande och delning av forskningsdata. DAU-gruppen vid BTH (se nedan) kommer löpande att stödja arbetet med forskningsdata vid högskolan.

 

 

BTH Data Access Unit (DAU)

Ett viktigt steg på vägen för att öka tillgången till forskningsdata är implementeringen av Data Access Units (DAUs) hos de lokala universiteten. DAU kan stödja den lokala forskaren med datahanteringsplaner, information om forskningsfinansiärernas policies angående forskningsdata, regeringskrav, frågor om rättighetshantering, lagringsutrymmen, kunskaper om metadata och support med verktyg för dokumentation etc. En DAU fungerar också som en nod för information och kompetensöverföring gentemot Svensk Nationell Datatjänst (SND) och Vetenskapsrådet (VR). Forskningsdata utgör en stor offentlig investering som många gånger skulle kunna utnyttjas av andra forskare än de som ursprungligen skapade dataresursen. Men detta är bara möjligt om data är väl dokumenterade och förberedda för återanvändning.

Kontakt

Resurser

Datahanteringsplaner

DMPonline

https://snd.gu.se/sv/datahantering/data-i-forskningsprocessen/datahanteringsplan (SNDs information om datahanteringsplaner. Här finns även en checklista).

https://mantra.ed.ac.uk/ (MANTRA online course).

https://medarbetare.ki.se/riktlinjer-for-forskningsdokumentation-och-datahantering (Riktlinjer för forskningsdokumentation och datahantering, Karolinska Institutet).

Att organisera data

https://mantra.ed.ac.uk/ (MANTRA online course).

https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/format/organising (UK Data Service “Organising data”).

Filformat

https://snd.gu.se/sv/datahantering/guider  (SNDs guider för dokument och digital text samt för databaser och kalkylprogram).

https://mantra.ed.ac.uk/ (MANTRA online course).

http://www.avropa.se/globalassets/open-it-standards.pdf  (Kammarkollegiet (2016) Open IT-Standards, Kammarkollegiet, 7 mars, Dnr 96-38-2014).

https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/format/file-formats (UK Data Service ”File formats and software”.)

Sitter vi på en datasophög – Vad är ett beständigt dataformat? – Björn Lundell, Professor i datavetenskap, Högskolan i Skövde. Ladda ner pdf: Lundell

Dokumentation och metadata

https://mantra.ed.ac.uk/ (MANTRA online course).

https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/document (UK Data Service “Document your data”).

Bevarande och lagring

https://mantra.ed.ac.uk/ (MANTRA online course).

https://snd.gu.se/sv/hantera-data/fardigstalla-tillgangliggora (SNDs information “Färdigställa och göra tillgängliga”).

https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/store (UK Data Service ”Store your data”).

Rättigheter, Juridik och etik

https://snd.gu.se/sv/datahantering/juridiska-regelverk-f%C3%B6r-forskning (SNDS information om juridiska regelverk för forskning).  https://mantra.ed.ac.uk/ (MANTRA online course).

https://ukdataservice.ac.uk/learning-hub/research-data-management/#ethical-issues (UK Data Service “Ethical issues”).

https://ukdataservice.ac.uk/learning-hub/research-data-management/#rights-in-data (UK Data Service ”Rights in data”).

Vem äger forskningsdata? – Kristina Ullgren, jurist Göteborgs universitet. Ladda ner ppt: Ullgren

Licenser och att dela data

https://mantra.ed.ac.uk/ (MANTRA online course).

https://snd.gu.se/sv/forskarsupport/datahantering/tillgngliggra-data (SNDs information “Färdigställa och göra tillgängliga”).