Events

Kalender

Bartosz Jachimczyks disputation i tillämpad signalbehandling

Tid: 3 maj 2019 13:15-16:00
Plats: J1650, Campus Gräsvik, Karlskrona

Välkommen till Bartosz Jachimczyks disputation i ämnet tillämpad signalbehandling vid Blekinge Tekniska Högskola.

Avhandlingens titel: ”Real-time Location Systems for indoor applications: the methodological customization approach”

Sal: J1650, Campus Gräsvik, Karlskrona

Avhandling och abstrakt är tillgängligt här.

Föreläsning inom BTH idrottsakademi

Tid: 6 maj 2019 19:00-21:00
Plats: Multisalen, Campus Gräsvik, Karlskrona

Per Andersson föreläser om idrottsmedicin.

Föreläsningen är gratis och ingen föranmälan behövs!

Sveriges innovationsriksdag, 7-9 maj, i Karlshamn och Karlskrona

Tid: 7 maj 2019-9 maj 2019 (heldag)

Förkonferens 7 maj, Karlshamn
Sveriges Innovationsriksdag 8–9 maj, Karlskrona

Sveriges Innovationsriksdag är den svenska branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks årskonferens. Innovationsriksdagen har de senaste åren utgått från utmaningar som cirkulär ekonomi, digital transformation och innovations- och konkurrenskraft. Temat för Sveriges Innovationsriksdag 2019 är Smart Society och arrangeras i Blekinge.

Plats: Net Port Science Park, Karlshamn. Brinova Arena Karlskrona.

Här kan du läsa mer och anmäla dig.

Magnus Wilsons licentiatseminarium i programvaruteknik

Tid: 7 maj 2019 09:00-12:00
Plats: J1640, Campus Gräsvik, Karlskrona

Välkommen till Magnus Wilsons licentiatseminarium i programvaruteknik vid Blekinge Tekniska Högskola.

Avhandlingens titel: Towards Effective and Efficient Business Model change: Opportunities and challenges for software-intensive product development companies

Plats: J1640, Campus Gräsvik, Karlskrona

Licentiatuppsatsen och abstrakt är tillgänglig här.

Att skilja vetenskap från trams – en eftermiddag med Emma Frans om sant och falskt och hur man får bättre koll

Tid: 14 maj 2019 14:00-15:30
Plats: Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona

Öppen föreläsning med Emma Frans som är doktor i medicinsk epidemiologi. Hon är forskare vid Karolinska Institutet och tidigare vid University of Oxford, därtill vetenskapsskribent i Svenska Dagbladet och har kallats för en av de roligaste svenskarna på Twitter. 2017 fick hon Stora Journalistpriset i kategorin Årets röst för att strax därefter utses till Årets folkbildare av föreningen Vetenskap och Folkbildning.

Emma Frans står bakom twitterkontot Alternativa flashar där hon lyfter fram viktiga och positiva nyheter, inte sällan på vetenskapsområdet, som försvinner i mediebruset. Hon har många års erfarenhet av att utföra och granska vetenskapliga studier och undervisar i vetenskaplig metodik.

Ingen föranmälan behövs!

Sal: Multisalen, Campus Gräsvik

Välkommen!

Daniel Lännströms licentiatseminarium i matematik

Tid: 15 maj 2019 10:00-12:00
Plats: BTH Campus Gräsvik, Karlskrona

Välkommen till Daniel Lännströms licentiatseminarium i ämnet matematik med tillämpningar  vid Blekinge Tekniska Högskola

Avhandlingens titel: The structure of epsilon-strongly graded rings with applications to Leavitt path algebras and Cuntz-Pimsner rings

Plats: G340, Campus Gräsvik, Karlskrona

Licentiatuppsatsen och abstrakt är tillgängliga här

Öppna föreläsningar av hedersdoktor och nya professorer

Tid: 16 maj 2019 (heldag)
Plats: J1630, Campus Gräsvik, Karlskrona

Välkommen till BTH:s installationsföreläsningar som genomförs i samaband med den akademiska högtiden 2019.

Sal: J1630, Campus Gräsvik, Karlskrona

Alla föreläsningar är öppna för allmänheten. Ingen föranmälan behövs!

 

Föreläsning av årets hedersdoktor

Kl. 10-11

Entreprenörskap förändrar världen

Hedersdoktorn kommer att ge sin bild hur det är att verka med Blekinge som bas ut i världen som serieentreprenör. Han kommer även berätta om vad det är som driver honom att bygga företag och sitt engagemang i samhället.

 

Installationsföreläsningar av nya professorer 

Kl 11-12

Professor Mattias Dahl
Ämne systemteknik Tid:
45 minuter + frågor

Tekniska system och artificiell intelligens i samhällets tjänst

IT-utvecklingen har bidragit till många nya avancerade möjligheter att kartlägga och på ett tidigt stadium upptäcka, påverka och förändra samhällsföreteelser av olika slag. Analyser av olika slag spelar en avgörande roll i framtiden, inte minst vid övergången till ett mer hållbart samhälle och liv. Det finns många nya möjligheter där de självlärande tekniska systemen (sk. artificiell intelligens) kan bidra till att finna nya modeller för svårförutsägbara komplexa mönster, samspel och kedjereaktioner av händelser till följd av mänsklig aktivitet. I denna föreläsning kommer vi att få ta del av några exempel från BTH:s tillämpade tekniska forskningsverksamhet inom ämnet systemteknik.

Kl 13-16

Institutionen för fysisk planering installerar fem nya professorer under det gemensamma temat ”Planering för hållbar utveckling”. Introduktion av professor Abdellah Abarkan prefekt på institutionen för fysisk planering.

Professor Catharina Nord
Ämne: Fysisk planering
Tid:30 minuter

Social hållbarhet i fysisk planering efter apartheid. Erfarenheter från Namibia.   

Den här föreläsningen presenterar apartheids stadsplanering och ”sociala ingenjörskonst” i södra Afrika. Vad hände efter demokratiseringen och hur ser bostadsförsörjningen för ekonomiskt svagare grupper ut idag? Föreläsningen har fokus på äldre och äldres urbana livsmiljöer.

Professor Peter Schlyter
Ämne: Fysisk planering
Tid: 30 minuter

Systemperspektiv på planering för hållbarhet och miljö

Miljöfrågorna har i hög grad gått från ett fokus på ev existensen av ett miljöproblem och direkta orsakssammanhang bakom problemet mot en situation där i dag samhällets komplexitet och ett problem i sig när det gäller att både förstå, mildra eller lösa miljö-, hållbarhets- och klimatpolitiska problem. En förbättrad systemsyn kan bidra till konfliktreduktion, bättre problemförståelse och planering.

Konstnärlig professor Bertil Malmström
Ämne: Fysisk planering
Tid: 30 minuter

Planerar vi för framtiden?

De samhällsproblem som behöver planeras blir allt mer komplexa: bostadsbrist, otrygga och ojämlika städer, klimatorsakade problem, resiliens, 5G och regional samordning. Men lagstiftningen är från 1980-talet. Och kraven från politiken är att förenkla, alltså att planera snabbare och mindre. Hur hänger det ihop – behöver vi inte snarare planera mer och i längre och smartare processer. Vad kommer att krävas av framtidens stads- och samhällsplanering?

Adjungerad professor Per Haupt
Ämne: Fysisk planering med inriktning mot arkitektur och stadsplanering
Tid: 30 minuter

Stadsform och hållbar utveckling

I Sverige, liksom i många andra länder, har det skett en förtunning av den bebyggda miljön under det senaste seklet. De senaste årtiondena har den täta staden allt oftare lyfts som svaret på många av samhällsbyggandets utmaningar. I en tätare stad ökar underlag för kollektivtrafik, handel och service och värdefull odlingsmark och natur kan sparas. Samtidigt kan kvaliteter i livsmiljön påverkas negativt, exempelvis genom minskat dagsljus, högre tryck på grönytor och svårigheter att hantera klimatförändringar. Per Haupt fokuserar i sin installationsföreläsning på behovet av ökad förståelse

för sambanden mellan å ena sidan stadsform och täthet och å andra sidan effekter på olika skalor, från lokala kvaliteter till regional och nationell hushållning med resurser. För att kunna göra väl underbyggda avvägningar i vår strävan efter hållbar urbanisering krävs en informerad och kunskapsunderbyggd diskussion om glesa och täta städers för- och nackdelar.

Adjungerad professor Stellan Fryxell
Ämne: Fysisk Planering med inriktning mot arkitektur och gestaltning
Tid: 30 minuter

Staden, hållbarhet och klimatet – en undervärderad ”bygglåda”.

FÖR LITE, FÖR LÅNGSAMT – trots insatser så minskar våra klimatutsläpp långt ifrån tillräckligt för att Sverige ska bli klimatneutralt till år 2045. Sedan mitten av 1950-talet har städer i Europa expanderat geografiskt med i genomsnitt 78%, medan befolkningen bara ökat med 33%. Räknat i personkilometer är vägtransporter i Sverige cirka 8 – 9 gånger större än spårtransporter. Trafikverket skriver i förslaget till Nationell transportplan 2018 – 2029 att ”det inrikes godstransport-arbetet förväntas öka med 74% från 2012 till 2040. Städer och tätorter byggs med för stort nyttjande av mark, infrastrukturförsörjning och transportarbete. Stadens betydelse som ”bygglåda” för klimatet är starkt undervärderad.

 

Slutplädering, sammanfattning och möjlighet att ställa frågor.

Creative Coast Festival - Karlshamn

Tid: 18 maj 2019-19 maj 2019 (heldag)
Plats: Campus Karlshamn, Karlshamn

Creative Coast Festival pågår under två dagar på Campus Karlshamn.

Evenemanget är gratis och öppet för alla.
För program, talare, och mer information, besök gärna hemsidan.

Avslutningsceremoni för studenter på program

Tid: 4 juni 2019 09:00-15:00
Plats: BTH Campus Gräsvik, Karlskrona

Välkommen till avslutningsceremoni vid BTH tisdagen den 4 juni!

Nedan ser du vilken tid som gäller för respektive program:

 

Klockan 09:00
International Software Engineering
Software engineering
IT-säkerhet
Spelprogrammering
Technical artist i spel
Webbprogrammering

Klockan 11:00
Sjuksköterskeprogrammet

Klockan 13:00 eller kl 15:00
(exakt tid meddelas när anmälningstiden har gått ut – det kan bli en eller två ceremonier)
Civilingenjör i datorsäkerhet
Civilingenjör i spel- och programvaruteknik
Civilingenjör i maskinteknik
Civilingenjör i industriell ekonomi
Högskoleingenjör i maskinteknik
Produktutveckling

Avslutningsceremoni för studenter på program

Tid: 5 juni 2019 09:00-15:00
Plats: Campus Gräsvik, Karlskrona

Välkommen till avslutningsceremoni vid BTH onsdagen den 5 juni!

Nedan ser du tiderna för respektive program:

Klockan 09:00 eller kl 11:00
(Tid meddelas när anmälningstiden har gått ut, beroende på om det blir en eller två ceremonier)

Fysisk planering
Masterprogram i stadsplanering
Masterprogram i strategisk fysisk planering
Magisterprogram i fysisk planering

Klockan 13:00 eller kl 15:00
(Tid meddelas när anmälningstiden har gått ut, beroende på om det blir en eller två ceremonier)

Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet
Master of science programme in computer science
Masterprogram i software engineering
MBA-programmet
Master of science programme in electrical engineering with emphasis on telecommunication systems
Master of science programme in mechanical engineering with emphasis on structural mechanics
Bachelor qualification plan in mechanical engineering (3+1 collaboration)

1 2