Blixten 2 – Beslutstöd för trafikledare: approximativa och exakta optimerande metoder

Behoven av och potentialen i att införa en större omfattning av beräkningsfunktionalitet som stöd för proaktiv tågtrafikledning har blivit allt tydligare de senaste åren. Det finns ett fåtal system på marknaden som utlovar beräkningsfunktionalitet för att stödja optimerande, proaktiv styrning och planering i realtid vid olika typer av störningar. En sammanställning av aktuellt kunskapsläge visar dock dels att dessa system är utformade efter specifika kontexter, dels är erfarenheter av hur dessa fungerar i praktiken sällan publicerade.

Projektinformation

Finansiär: TrafikverketStatus: AvslutadForskningsområde: DatavetenskapKontaktperson: Johanna Törnqvist Krasemann, johanna.tornquist.krasemann@bth.seLänk till projektsidan: https://www.bth.se/forskning/forskningsomraden/datalogi-och-datorsystemteknik/blixten-ii/Projektbudget: 2,6 mnkrProjektstart: 2020-02-01Projektslut: 2022-04-30

Syfte

Projektet syftar till att utveckla, tillämpa och utvärdera koncept och metoder för effektiva beräkningsstöd i den operativa tågtrafikledningen. Fokus kommer vara på en vidareutveckling av den parallelliserade sökalgoritm som utvecklats i det KAJT-relaterade projektet TRANSFORM. Algoritmutvecklingen och utvärderingen kommer utgå från relevanta scenarier definierade i samråd med Trafikverket och fokusera på i huvudsak tre aspekter:

– Kvalitetsmått på föreslagna omplaneringsåtgärder

– Beräkningseffektivitet

– Stabilitet

Med kvalitetsmått avser vi definierade indikatorer som gemensamt illustrerar och kortfattat beskriver en lösnings förutsättningar och förväntade effekter. Med beräkningseffektivitet avser vi algoritmens prestanda över tid och med stabilitet avser vi hur algoritmens prestanda varierar beroende på typ och omfattning av störning. Tillämpningen och utvärderingen kommer att ske genom datorsimuleringar

Genomförande

Projektet har följande delmål:

– Att bevaka forskningsfronten inom angivet område och tillgängliggöra en sammanställning av aktuellt kunskapsläge.

– Att i samverkan med Trafikverket och projektet FR8Rail2 genomföra fallstudier som belyser mer praktiska aspekter kring framtida tillämpning av optimerande beräkningsstöd i den operativa driften av (svensk) tågtrafik.

– Att vidareutveckla de beräkningsmetoder som utvecklats i TRANSFORM-projektet och systematiskt utvärdera dessa experimentellt, som en del av ovan nämnda fallstudier.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×