GIST – Gaining actionable Insights from Software Testing

GIST kommer att förse företag med verktyg för att stödja kritiska operativa och strategiska beslut. På samma sätt kommer GIST att gynna forskningen eftersom de validerade verktygen kan generaliseras och anpassas till andra områden. Den skiktade modulära arkitekturen i GIST stödjer återanvändning, förbättrar datatillgängligheten och ökar hastigheten för ytterligare framsteg inom mjukvaruanalys genom att möjliggöra oberoende bidrag på olika nivåer i GISTs arkitektur.

Projektinformation

Finansiär: KK-stiftelsenStatus: PågåendeForskningsområde: ProgramvaruteknikKontaktperson: Nauman Ali, nauman.ali@bth.seLänk till projektsidan: https://www.bth.se/forskning/forskningsomraden/programvaruteknik/Projektbudget: 5,5 mnkrProjektstart: 2023-10-01Projektslut: 2027-10-31Projektpartner: Ericsson, Axis Communication

Syfte

Inom mjukvaruutveckling har data och visuell ”analytics” föreslagits för att tolka stora mängder flerdimensionella data.
Inom mjukvarutestning är ansatsen dock inte undersökt väl. Dessutom är kostnaden för existerande ansatser för hög för praktisk användning på grund av följande begränsningar: (a) Täta kopplingar mellan analyserna och de underliggande datainsamlingsmekanismer och (b) behovet att interagera med och integrera olika datakällor för att samla in alla nödvändiga uppgifter.

I GIST utvecklar och utvärderar vi verktyg för att hantera dessa begränsningar. Med hjälp av designvetenskap identifierar och konsoliderar vi informationsbehoven hos nyckelintressenter och utvecklar analytiska lösningar för att möta dessa behov. Vi tar sedan fram en informationsmodell för att frikoppla de analytiska lösningarna från datakällorna och utvecklar en effektiv och återanvändbar datainsamlingsmekanism.

Genomförande

GIST kommer att förse företag med verktyg för att stödja kritiska operativa och strategiska beslut. På samma sätt kommer GIST att gynna forskningen eftersom de validerade verktygen kan generaliseras och anpassas till andra områden. Den skiktade modulära arkitekturen i GIST stödjer återanvändning, förbättrar datatillgängligheten och ökar hastigheten för ytterligare framsteg inom mjukvaruanalys genom att möjliggöra oberoende bidrag på olika nivåer i GISTs arkitektur.

Vårt team utgör en idealisk kombination för att framgångsrikt genomföra GIST. Våra företagspartners från Axis, Ericsson och TestScouts har en lång erfarenhet av mjukvarutestning. Deras domänkunskap och förtrogenhet med forskningssamarbeten gynnar projektet. På den akademiska sidan har vi en stor erfarenhet med industriella samarbeten, mjukvaruanalys, empirisk forskning och mjukvarutestning. Vi har även relevant erfarenhet av data warehousing och mjukvaruutveckling.
Medan GIST fokuserar på mjukvarutestning, kan lösningarna även generaliseras till andra kunskapsområden inom mjukvaruteknik. Det kommer därmed att skapa synergier med pågående lokala och nationella forskningsprojekt. Erfarenheterna från projektet kommer också att integreras kontinuerligt i vår undervisning och leda till examensarbeten om relaterade ämnen.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×