LIGTH2SUSTAINABLE – Kompetenscenter för pressnings- och formningsteknologi

Det övergripande målet med det föreslagna kompetenscentret är att säkerställa kompetens i Sverige för att utveckla och producera hållbara lättviktslösningar. På så sätt maximeras förädlingsgraden inom landet i stället för att i huvudsak exportera råmaterial vilket i sin tur skapar en större tillväxt för svensk industri.

Projektinformation

Finansiär: VinnovaStatus: AvslutadForskningsområde: MaskinteknikKontaktperson: Tobias Larsson, tobias.larsson@bth.seLänk till projektsidan: https://www.productdevelopment.se/?p=12369Projektbudget: 1,83 mnkrProjektstart: 2021-11-17Projektslut: 2022-12-31Projektpartner: Volvo Cars, RISE, Luleå Tekniska Universitet, Piteå Science Park, Techtank, Papershell AB

Syfte

Teknisk utveckling och globalisering förändrar ständigt förutsättningarna för industrier världen över. Den senaste utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknik har förkortat geografiska avstånd och öppnat nya marknader, vilket resulterat i uppdelning av produktionsprocesser i allt mindre beståndsdelar för att utnyttja konkurrensfördelarna på olika platser.

Produktionen idag och i framtiden kommer att fortsätta att ske inom i stort sett sammanlänkade globala värdekedjor, vilket resulterar i hårdare global industriell konkurrens. Svenska industrier har hittills klarat sig bra i konkurrensen och för att fortsätta vara en global aktör i framtiden måste svenska industrier ytterligare stärka sin konkurrenskraft inom innovativa och resurseffektiva produktionstekniker och hållbar produktion. Det är därför strategiskt att vidareutveckla testbädden LIGHTest till ett kompetenscentrum som inkluderar hållbarhetsaspekter för hela produktlivscykeln, från vaggan till graven, samt att nätverkandet även främjar resurseffektiva och resilienta värdekedjor.

Ett verktyg för att accelerera forskning och förtäta samverkan i värdekedjan är utveckling av digitaliserade testbäddar. Företag, i form av ledningsfunktioner och forskningsutförare, skall kunna delta i fysiska experiment på distans i realtid med tillgång till både visuell information samt process- och materialdata.

Genomförande

Det övergripande målet med det föreslagna kompetenscentret är att säkerställa kompetens i Sverige för att utveckla och producera hållbara lättviktslösningar. På så sätt maximeras förädlingsgraden inom landet i stället för att i huvudsak exportera råmaterial vilket i sin tur skapar en större tillväxt för svensk industri. Som delsteg på vägen kommer kompetenscentret att leda till:

  • Utveckling av hållbar produktion genom att inkludera hela värdekedjan
  • Bred palett av material: metaller, kompositer och polymerer
  • Förmåga att realisera industri 4.0
  • Digitaliserade testbäddar
  • Utökat nätverkande och samverkan mellan FoU-aktörer och testbäddar