Rådgivande och beredande organ

Rådgivande och beredande organ

Nedan hittar du en lista över rådgivande och beredande organ vid Blekinge Tekniska Högskola.

Antagningsråd

Antagningsrådet är rådgivande i de ärenden där sökande ansöker om reell kompetens, att undantag görs från behörighetsvillkor samt individuell prövning.

Arbetsmiljökommitté

Arbetsmiljökommittén är ett organ för samverkan i arbetsmiljöfrågor mellan arbetstagare, arbetsgivare och studenter.

Central samverkan

Central samverkan är ett partssammansatt mötesforum för att samverka frågor som har väsentlig påverkan på de anställda och deras arbetssituation, såsom större verksamhetsutvecklingsfrågor, utseende av chefer och organisatoriska förändringar.

Digitaliseringsråd

I visions- och strategidokumentet anges att BTH arbetar med digitalisering genom att:

  • Utveckla och förmedla kunskap om tekniker, processer och metoder som möjliggör ett digitalt samhälle.
  • Utveckla och förmedla kunskap om hur digitalisering och dess konsekvenser kan bidra till ett bättre och hållbart samhälle.
  • Utveckla vår verksamhet och våra stödprocesser med hjälp av nya digitala tekniker och därtill hörande arbetssätt.

Digitaliseringsrådets övergripande uppdrag är att initiera och koordinera aktiviteter som syftar till att ovanstående målbild uppnås. Rådet bör också verka för att BTH:s arbete med digitalisering blir synliggjort såväl internt som externt.

Hållbarhetsråd

I visions- och strategidokumentet anges att BTH arbetar med hållbarhet genom att:

  • Ge studenterna kunskap om och förståelse för hur de kan bidra till hållbar utveckling i sina kommande professioner samt förutsättningar att utveckla värderingsförmåga och förhållningssätt till hållbar utveckling.
  • Ha hög samhällsrelevans i vår forskning, och därmed utveckla kunskap och kompetens till stöd för hållbar utveckling.
  • Vara ett föredöme i vår egen drift, med höga ambitioner gällande exempelvis energianvändning, inköp, resande, och en arbetsmiljö för personal och studenter som präglas av tillit, mening och mångfald.

Hållbarhetsrådets övergripande uppdrag är att initiera och koordinera aktiviteter som syftar till att ovanstående målbild uppnås. Rådet ska också verka för att BTH:s hållbarhetsarbete blir synliggjort såväl internt som externt.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen ska föra strategiska diskussioner och bidra till att ge en helhetssyn på verksamhetsfrågor samt studentperspektiv i frågor av strategisk eller principiell betydelse för BTH. Ledningsgruppens arbete är kopplat till högskolans vision och strategi samt verksamhetsplanering. Utgångspunkten för ledningsgruppens arbete ska vara att ta ett helhetsansvar för högskolan.

Utbildningsråd

Utbildningsrådet är beredande av bland annat utbildningsplaner och kvalitets- och utvecklingsfrågor rörande BTH:s utbildningar på grundnivå och avancerad nivå.

Utbildningsutskott

Utbildningsutskottet är behandlande organ för processer rörande bl.a. utbildningsplaner, tillgodoräknande och kursutvärderingar samt arbetar för den strategiska utvecklingen av BTH:s utbildningar på grundnivå och avancerad nivå.

Rådet för jämställdhet och lika villkor

Rådet för jämställdhet och lika villkor ska koordinera BTH:s arbete med att implementera jämställdhetsintegration, Lika Villkor och Funka.  Rådet hanterar jämställdhetsfrågor ur två perspektiv: BTH som utbildningsanordnare och BTH som arbetsplats.

Rådet för lokaler och infrastruktur

Rådet för lokaler och infrastruktur har ett övergripande ansvar för att samordna, kvalitetssäkra och framtidsgarantera BTH:s lokaler och infrastruktur samt ansvara för att beredda och förankra högskolans strategiska arbete med lokal- och infrastrukturfrågor.

Stipendie- och avgiftsråd

Stipendie- och avgiftsrådet ska diskutera, förankra och samordna ärenden som rör studieavgifter för tredjelandsstudenter och avgiftsreducerande stipendier för dessa. Vara ett stöd för ordföranden, som enligt rektors delegationsordning har att besluta om rutiner kring uppföljning av erlagd studieavgift innan avstängning samt särskilda studieavgiftsfall.
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×