Avslutade forskningsprojekt, TISU

Avslutade forskningsprojekt, TISU

Klimatneutralt och konkurrenskraftigt Gävleborg 2050

Projektet syftar till att stödja Gävleborg i att bli en framgångsrik modellregion med företag och offentliga aktörer som jobbar tillsammans över sektorsgränser med klimatsmart teknik och nya affärsmodeller. Exempel på möjligheter som studeras är klimatneutrala förnyelsebara energikällor, kombinerad el-, bränsle- och värmeproduktion, lågenergihus, värmesamarbeten och annan symbios, och el- och hybridfordon. Dessa analyseras med avseende på hur de på bästa sätt kan bidra till en strategisk förändringsplan till visionen för Gävleborg 2050. BTH medverkar med expertis inom strategisk hållbar utveckling.

Övriga akademiska partners är: Högskolan i Gävle, Linköpings universitet och Zuyd University (Holland).
Projektet bedrivs i nära samarbete med:Näringsliv och offentliga aktörer i regionen.
KontaktpersonGöran Broman

Gästprofessorsprojekt inom hållbarhetsdriven innovation

Professor George Basile är internationellt erkänd inom strategisk planering för hållbarhet, ledarskap och hållbart företagande. Han är professor vid School of Sustainability, Arizona State University, USA. Professor Basile arbetar deltid vid avdelningen för strategisk hållbar utveckling vid BTH under 2013-2014. Han arbetar främst med att kartlägga och bedöma produkt- och tjänsteinnovationsprocesser vid fem svenska företag och med att ge förslag till förbättringar av dessa processer med avseende på innovation för hållbarhet. Han medverkar också i några andra forskningsprojekt och i några av BTH:s utbildningsprogram.

Företagspartners: Aura Light International, Avalon Innovation, Dynapac Compaction Equipment, Kockums och Volvo Construction Equipment.
KontaktpersonGöran Broman

Hållbara städer i ett backcastingperspektiv

Projektet syftar till att studera hur fjärrvärmesystem och tillhörande affärsmodeller kan bilda strategiska plattformar till ett hållbart samhälle. Metodik för strategisk hållbar utveckling kombineras med metodik för energisystemanalys och en tvärvetenskaplig kompetensgrund byggs upp för integrerad forskning och utbildning inom hållbar energisystemutveckling. Specifikt studeras fjärrvärmesystem i Blekinge och i Stockholm och erfarenheterna syntetiseras till ett metodologiskt stöd för hållbar fjärrvärmeutveckling. BTH medverkar med expertis inom strategisk hållbar utveckling. Linköpings universitet medverkar med expertis inom energisystemanalys.

Projektet bedrivs i nära samarbete med: Näringsliv och offentliga aktörer i Blekinge och Stockholm.
KontaktpersonGöran Broman

Hållbar upphandling

Upphandlare hanterar idag information från leverantörskedjor, agerar grindvakter för ansenliga flöden av råmaterial, produkter och energi och agerar även som potentiella hanterare av relationer med leverantörer. Dessutom har de en direkt länk till end-of-life-aktörer. Detta tillsammans placerar upphandlingsfunktionen centralt i alla företags hållbarhetsarbete. Men trots mycket ansträngningar ur ett policyperspektiv att stimulera hållbar upphandling och trots att hållbar upphandling är ett växande forskningsområde karaktäriseras företagens ansträngningar av reduktionism. Upphandlingens strategiska potential att addera hållbarhet som ett värde till slutprodukt eller tjänst utnyttjas inte fullt ut. Syftet med detta projekt är att ta fram ett ramverk för hur ett systemperspektiv kan integreras i upphandlingsfunktionen, och hur funktionen därigenom kan utnyttja sin strategiska värdeskapande potential att driva produkt- och tjänstesystem mot hållbarhet. Forskningen är baserad på fallstudier hos nationella aktörer för miljömärkning och hållbar upphandling samt hos våra partners Scandic Hotels, Aura Light International och Landstinget Blekinge.

Projektägare: Blekinge Tekniska Högskola
Finansiär: Blekinge Tekniska Högskola
KontaktpersonCecilia Bratt

Beslutsstöd för hållbara värdekedjor

Att förstå och kartlägga konsekvenserna av en produkts livscykel är avgörande för att uppnå en hållbar utveckling. Baserat på en helhetssyn på hållbar utveckling som omfattar tekniska, ekonomiska och socio-ekologiska konsekvenser under hela dess livscykel, kommer detta projekt att undersöka hur hållbar produktinnovation (SPI) och produkt-servicesystem (PSS) kan integreras. Dessutom undersöks hur de metoder och verktyg som använts skulle kunna samverka för att gynna en hållbar utveckling. Förståelse för dessa områden kommer att leda till ytterligare verktyg och metoder för hållbar produkt- och tjänsteinnovation som hjälper ett företag att utveckla mer hållbara produkter och bli mer konkurrenskraftiga på marknaden.

KontaktpersonHenrik Ny

LÄS MER

En principdefinition av social hållbarhet

Mål: Den sociala dimensionen av hållbar utveckling är en underutvecklad aspekt inom både forskning och praktik. Utifrån ramverken för strategisk hållbar utveckling (FSSD), frågar detta projekt hur den sociala dimensionen kan utvecklas för att bättre stöd mer konkret planering och beslutsfattande för hållbar innovation. Projektet bygger på tvärvetenskapliga litteraturstudier samt konkreta åtgärder samt forskning med partnerföretag för att utveckla och testa mer konkret vägledning på detta område.

Projektledare: Prof. Karl-Henrik Robèrt
Kontaktperson: Dr. Merlina Missimer,
Industriella partners: Aura Light International, Max Hamburgerrestauranger, Karlskrona Kommun, Landstinget Blekinge, Scandic Hotels, Sleep Well, The Human Element and The Natural Step.
Finansiärer: VINNOVA (svenska statliga verket för innovationssystem), Tillväxtverket (svenska verket för näringslivsutveckling), FORMAS (svenska Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande), Naturvårdsverket, Energimyndigheten, FUTURA Foundation, BTH Fakultetsnämnden

LÄS MER

Hållbarhetskriterier för en konceptutvärderingsmetodik – ett Vinnmer projekt

Projektets övergripande mål är att främja projektledarens kvalifikationer, och samtidigt bygga upp ett långsiktigt partnerskap mellan Blekinge Tekniska Högskola och GKN Aerospace Sweden. Fokus för forskningsprojektet är att klargöra hur man definierar hållbarhetsfunktioner för att påverka utformningen av produkter i de tidiga faserna och även föreslå en förbättrad konceptdesign och utvärderingsmetod, inklusive hållbarhetsaspekter under produktens livscykel, för att undvika felinvesteringar och förändringar senare i produktutvecklingsprocessen. Projektet bygger på en omfattande kartläggning av sex större företag med slutsatsen att konceptfasen är den fas där nya metoder och strategier för hållbar produktutveckling behövs i synnerhet. Projektet på GKN väntas genomföra studier under en 2-årsperiod, vilket resulterar i preskriptiva metoder för integrering av hållbarhetskriterier i konstruktions-och utvärderingsfasen.

Projektägare: BTH
Finansiärer: Vinnova och BTH
KontaktpersonSophie Hallstedt

STOSIP – Strategic, Tactical and Operational implementation of Sustainability into the Innovation Process

Projektet syftar till att stödja tillverkande företag att integrera och implementera hållbarhet på strategisk, taktisk och operationell nivå. Målet är att stödja förmågan att mäta:

  • mognadsgraden av hållbarhetsimplementering
  • hållbarhetskonsekvenser av olika lösningar
  • stödja förmågan att kvantifiera och visualisera progressionen av hållbarhetsimplementering av olika lösningar

Företagspartner: GKN Aerospace Engine Systems Solutions och Volvo Construction Equipment.

Övriga akademiska partner: Danmark Tekniska Högskola (DTU)

Projektet är finansierat av KK-stiftelsen.

Kontaktperson: Sophie Hallstedt

LÄS MER

Green Charge Sydost

Projektet ”GreenCharge Sydost” som startades av BTH och några andra partners växte under sin första fas från 2011 till 2015 till Sveriges största forsknings- och demonstrationsprojekt för elfordon. En regional kraftsamling har under BTH:s ledning i Blekinge och Småland samlat företag, universitet/högskola, kommuner, landsting, länsstyrelser och regionförbund för att skapa en hållbar introduktion av elfordon och elladdningsinfrastruktur. Forskargruppen vid BTH hjälpte projektet att hålla sig på rätt spår mot hållbarhet genom att undersöka hållbarhetspotentialen hos olika elektriska och fossilfria affärsmodeller och tekniska lösningar. BTH:s forskargrupp presenterade under våren 2016 projektets slutresultat i form av en regional färdplan för hållbar uppskalning av elektriska fordonssystem och fossilfria transporter.

Projektägare och forskningsansvarig för GreenCharge fas 1 (2011-2015): Dr. Henrik Ny, BTH
Finansiärer och Partners: 24 kommuner, 4 regioner, 2 landsting, Energimyndigheten och följande företag: IKEA, Volvo och CGI
Kontaktperson: Henrik Ny
BTH:s forskargrupp för hållbar snabbomställning av transport och energi: www.bth.se/sustaintransProjektet GreenCharge Sydost: www.greencharge.se
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×