Fristående kurser

Fristående kurser i strategiskt ledarskap för hållbarhet

Vår avdelning erbjuder många fristående distanskurser inom området strategiskt ledarskap mot hållbarhet. Utbildning är en så viktig del av hållbar utveckling och vi lägger stor vikt vid att utforma och utveckla våra kurser för att uppnå genuint lärande. På de flesta av våra kurser innebär det liveinteraktion med vår lärarkår, mycket feedback och gruppprojekt. Vi ser fram emot att du följer med oss ​​på inlärningsresan i vilken kurs som kan passa dig bäst.

 

“My biggest take away from this week is sitting in on the introductory seminar with more than 100 other fellow humans. As the urgency of the new climate regime swept me off my feet . . . Listening to the alarming facts. But this time not feeling pushed, not treated as someone who needs to be convinced. Instead, I experienced a calm and open welcoming, offering the option of looking at things in many more ways. The climate facts are clear, the work that is needed is not about finding alternative ways to interpret them. Instead, what I experienced in the setting of this course was an opening towards alternative ways of communicating and working around them.  A week in, I’m feeling hopeful about adopting an attitude that I have neither shared nor had towards the crisis so far – the learning attitude.”

– Magdalena Musiala, student SL2560

Vårtermin 2024

Miljöstyrning 7.5 hp

I den här kursen kommer du att lära dig hur man kan arbeta systematiskt med miljöfrågor i företag och andra organisationer med hjälp av så kallade miljöledningssystem. Du kommer både lära dig om standarder för miljöledning, ISO 14001 och EMAS samt att utveckla din färdighet att rent praktiskt ta fram centrala dokument som tillhör ett miljöledningssystem. På så vis kan du skapa en förmåga att ta dig an miljöfrågor i en verksamhet på ett strategiskt och systematiskt sätt för att åstadkomma ständiga förbättringar.

 

Introduktion till hållbar utveckling 7,5 hp

Vad är hållbarhet och hur kan vi beskriva hållbar utveckling? Detta är begrepp som numera används på alla nivåer i samhället men som trots detta är begrepp som oftast saknar tydlighet. Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper om hur hållbarhet kan definieras och kunskaper och förmågor i hur vägen dit, dvs en hållbar utveckling, strategiskt kan planeras. Kursen ger också inblick i hur olika för hållbar utveckling essentiella system, såsom energisystemet och livsmedelssystemet relaterar till denna utveckling.

 

Produkt- och tjänstesystemdesign för hållbarhet 7,5 hp

The course will be held in English.

Sustainable design is more than designing products that are environmentally and socially manufactured. How does people’s behaviour during usage stage and at the end-of-life of product life cycle affect sustainability? How can people’s needs be satisfied without ownership of products, for example by services? How can different stakeholders in a value chain interact on a system level for strategic sustainable development? We will look at these questions in this course. You will learn and apply advanced sustainable design strategies and design product-service system (PSS) concepts in a group project. You will also conduct sustainability analysis on your design concepts.

 

Social hållbarhet i produkt- och tjänsteutveckling 7,5 hp

Vill du lära dig mer om social hållbarhet och utveckla nödvändiga färdigheter för att arbeta med socialt hållbarhetsrelaterade frågor i en teknisk miljö? Produkt- och tjänsteutveckling spelar en nyckelroll i samhällets omställning till hållbarhet och den sociala dimensionen av hållbarhet glöms ofta bort. Med produkt- och tjänsteutveckling menar vi utveckling av alla typer av erbjudanden, inklusive fysiska produkter, digitala produkter, tjänster och vilken blandning av dessa som helst. Förbättrade kunskaper och färdigheter i hur man integrerar sociala hållbarhetsmål i produkt- och tjänsteutveckling gör mer optimerade helhetssystemlösningar möjliga. I slutet av denna kurs kommer du att kunna analysera sociala hållbarhetseffekter av produkter och tjänster ur ett strategiskt perspektiv och identifiera strategiska lösningar på dem.

Sommartermin 2024

Bioinspirerad innovation för hållbarhet 3 hp

Syftet med kursen är att introducera och träna studenterna i bioinspirerad innovation för hållbarhet. I en intensiv sommarkurs med för- och efterarbete kommer studenterna att lära sig om bioinspirerad innovation genom praktisk tillämpning. I projektarbete kommer de lära sig att använda och skapa bioinspirerade designlösningar för att adressera aktuella hållbarhetsutmaningar.

Notera att kursen hålls från 25 juni till 17 augusti 2024.

Fyra tillfällen (2 timmar per tillfälle) ges kvällstid online: 25 juni, 2 juli, 8 juli och 9 juli. 

Fördjupningsveckan hålls på plats i Karlskrona, 12-17 augusti. 

För mer information läs kursens broschyr här: Bio Inspired Innovation Flyer 2024

“A heartfelt thank you to Dana Bergman and the entire team at Blekinge Institute of Technology for the incredible journey through the Foundations for Strategic Sustainable Development course. The past 3 months has been an enriching experience, filled with invaluable insights that have expanded my understanding and shaped my perspective on sustainable development. Dana Bergman, your guidance has been instrumental, leading such a remarkable course.”

– Ernesto Ceron, student SL2560

Hösttermin 2024

Introduktion till hållbar produktutveckling 3 hp

Kursens syfte är att ge grundläggande och breda kunskaper inom området hållbar produktutveckling, det vill säga hur produktutveckling kan bidra till strategisk hållbar utveckling av industri och samhälle. Kursen syftar också till att ge en aktuell bild av hur företag idag arbetar med hållbar produktutveckling och relaterade metoder och verktyg, och ge en förmåga att välja och kombinera olika stödjande metoder och verktyg för att i olika situationer analysera, utvärdera och skapa lösningar utifrån ett strategiskt hållbarhetsperspektiv.

 

Grunder för strategisk hållbar utveckling 7,5 hp

Kursens syfte är att studenten ska
• utveckla kunskap om och förståelse för samhällets hållbarhetsutmaningar och de grundläggande orsakerna till dessa.
• utveckla kunskap om och förståelse för en strukturerande och koordinerande metodik för strategisk hållbar utveckling, inklusive dess vetenskapliga grunder.
• utveckla färdighet i att tillämpa metodiken och i att nyttja den i förhållande till vanligen citerade begrepp, metoder och verktyg av relevans för strategisk hållbar utveckling.
• utveckla färdighet i presentation och i akademiskt skrivande.

 

Förändringsteori för hållbarhetsomställningar 7,5 hp

Denna kurs syftar till att ge en grundläggande förståelse av systemtänkande som ska används för att utforska olika teorier om hållbarhetsomställningar. Kursen fokuserar på att sammanföra teori och praktik om hur individer kan skapa förändringar i näringslivet, organisationer, och andra socio-ekologiska system. Studenter ämnas också utveckla färdigheter för att kunna applicera metodik för ’theory of change’ på en verklig hållbarhetsutmaning; en förståelse av olika verktyg, metoder, och begrepp för att stötta hållbara övergångar; och en metod för att bedöma vilka verktyg, metoder, och begrepp är bästa i olika sammanhang.

 

Hållbar produktutveckling 7,5 hp

Många företag fokuserar på utveckling av produkter och tjänster med högre hållbarhetsprestanda. För att inkludera hållbarhet i produktutvecklingsprocessen använder företag olika verktyg och tillvägagångssätt för att stödja denna implementering. Med denna kurs kommer du att lära dig hur man använder några av dessa verktyg för att utföra miljömässiga och sociala bedömningar med branschfall och föreslå några lösningar. Dessutom kommer du att få reflektera över vad som behövs och hur företag kan implementera hållbarhet i produktutvecklingsprocessen.

 

Strategisk planering för organisatoriska hållbarhetsomställningar 7,5 hp

Vill du bli en expert inom hållbarhet och lära dig att hjälpa organisationer att bli mer hållbara?

Då är den här kursen ett stort steg på vägen. Genom kursen kommer du att lära dig en beprövad metodik för strategisk hållbar utveckling och få chansen att tillämpa denna på en verklig organisation. Genom workshoppar, seminarier och handledning får du möjlighet att lära dig av andra deltagares erfarenheter och vidga dina kunskaper ytterligare. Metodiken bygger på vetenskapligt framtagna principer för hållbarhet som är universella och kan tillämpas av alla aktörer som vill samarbeta för en hållbar framtid. Men vad som verkligen är speciellt med metodiken är att den kan anpassas efter varje organisations unika syfte, mål och förutsättningar. Efter att ha avslutat kursen kommer du att ha kunskapen och självförtroendet att guida organisationer på en hållbar utvecklingsväg.

 

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×