Fristående kurser

Fristående kurser i strategiskt ledarskap för hållbarhet

Höstterminen 2023

DISTANSKURSER

 

(Klicka på respektive kursnamn nedan för att komma till en mer utförlig beskrivning på BTH.se)

 

Grunder för strategisk hållbar utveckling, 7.5 hp

Kursens syfte är att studenten

• ska utveckla kunskap om och förståelse för samhällets hållbarhetsutmaningar och de grundläggande orsakerna till dessa.
• ska utveckla kunskap om och förståelse för en strukturerande och koordinerande metodik för strategisk hållbar utveckling, inklusive dess vetenskapliga grunder.
• ska utveckla färdighet i att tillämpa metodiken och i att nyttja den i förhållande till vanligen citerade begrepp, metoder och verktyg av relevans för strategisk hållbar utveckling.

 

Introduktion till hållbar produktutveckling, 3 hp

Kursens syfte är att ge grundläggande och breda kunskaper inom området hållbar produktutveckling, det vill säga hur produktutveckling kan bidra till strategisk hållbar utveckling av industri och samhälle. Kursen syftar också till att ge en aktuell bild av hur företag idag arbetar med hållbar produktutveckling och relaterade metoder och verktyg, och ge en förmåga att välja och kombinera olika stödjande metoder och verktyg för att i olika situationer analysera, utvärdera och skapa lösningar utifrån ett strategiskt hållbarhetsperspektiv.

 

Strategisk hållbar utveckling av energi- och transportsystem, 12.5 hp

(Inställd 2023)

Syftet med kursen är att utveckla studentens kunskap om och förståelse för dagens energi- och transportsystem, deras hållbarhetskonsekvenser, och hur de strategiskt kan ställas om till hållbarhet.

 

Strategisk planering för organisatoriska hållbarhetsomställningar, 7.5 hp

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla fördjupad kunskap om och förståelse för metodik för strategisk hållbarhetsomställning i organisationer.

 

Hållbar produktutveckling, 7.5 hp

Utifrån kunskaper och färdigheter från tidigare kurser ska studenterna lära sig att (1) göra hållbarhetsanalys vid produktutveckling och (2) generera förbättringsidéer utifrån analysresultaten. De ska lära sig (3) för- och nackdelar med olika tillvägagångssätt för ovanstående och (4) hur dessa tillvägagångssätt kan integreras i konceptutveckling. Kompetens i hållbar produktutveckling är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Kursen utvecklar teoretisk förståelse och praktisk färdighet i skärningspunkten mellan två av BTH:s expertområden – hållbarhet och produktutveckling.

Vårterminen 2024

DISTANSKURSER

 

Grunder för strategisk hållbar utveckling 7,5 hp

Kursens syfte är att studenten ska

  • utveckla kunskap om och förståelse för samhällets hållbarhetsutmaningar och de grundläggande orsakerna till dessa.
  • utveckla kunskap om och förståelse för en strukturerande och koordinerande metodik för strategisk hållbar utveckling, inklusive dess vetenskapliga grunder.
  • utveckla färdighet i att tillämpa metodiken och i att nyttja den i förhållande till vanligen citerade begrepp, metoder och verktyg av relevans för strategisk hållbar utveckling.
  • utveckla färdighet i presentation och i akademiskt skrivande.

 

Miljöstyrning 7,5 hp

Kursens syfte är att ge grundläggande och breda kunskaper inom området miljöstyrning och att utveckla studentens förmåga att utifrån en tvärvetenskaplig helhetssyn identifiera och strategiskt adressera i första hand ekologiska aspekter, och i viss utsträckning även sociala aspekter, genom implementering av utvalda delar av ett miljöledningssystem i företag och andra organisationer.

 

Introduktion till hållbar utveckling 7,5 hp

Kursen syftar till att som ett stöd för fortsatta högskolestudier ge inblick i hållbar utveckling vilket inkluderar förståelse för vilka hållbarhetsutmaningar samhället har och hur och av vem dessa kan adresseras. Kursen syftar också till att ge kännedom om grunderna i akademisk informationssökning och viss förmåga att själv söka, värdera och använda information i högskolestudier, speciellt med koppling till hållbar utveckling.

 

Beteendeförändring för hållbarhet 7,5 hp

Är du intresserad av att lära dig att främja beteendeförändring för hållbarhet? Här erbjuds en distanskurs på halvfart som ger en teoretisk grund för, samt möjlighet att lära sig att tillämpa beteendeförändring för hållbarhet. Syftet med att utbilda studenter i beteendeförändring för hållbarhet är att förse organisationer och samhällen med kunskap och färdigheter som är nödvändiga för att främja hållbar utveckling. Omställning till hållbarhet är en komplex utmaning och överväganden kring mänskligt beteende är en avgörande aspekt för framgång med omställningen. Kunskaperna och färdigheterna är tillämpbara i många sammanhang, till exempel i kommersiellt eller offentligt hållbarhetsarbete, i gräsrotsarbete eller i annat arbete som syftar till att bidra till hållbar utveckling.

 

Produkt- och tjänstesystemsdesign för hållbarhet 7,5 hp

Studenterna kommer att lära sig att utveckla produkt- och tjänstesystem (PSS)-koncept till stöd för strategisk hållbar utveckling, inklusive tillämpning av avancerade designstrategier för detta ändamål, såsom design för återtillverkning, design för återanvändning och design för hållbart beteende. Studenterna kommer också att lära sig att tillämpa metoder för hållbarhetsanalys och jämföra PSS-koncept i ett beslutspunktssammanhang.

 

Social hållbarhet i produkt- och tjänsteutveckling 7,5 hp

Syftet med kursen är att förse nuvarande och framtida produkt- och tjänsteutvecklare med kunskaper och färdigheter som är användbara för att främja social hållbarhet. Med produkt- och tjänsteutveckling menar vi utveckling av alla typer av erbjudanden, inklusive fysiska produkter, digitala produkter, tjänster och alla kombinationer av dessa. Produkt- och tjänsteutveckling har en nyckelroll för samhällets omställning till hållbarhet och den sociala dimensionen av hållbarhet är för närvarande underutvecklad i detta sammanhang. Förbättrade kunskaper och färdigheter i att systematiskt och strategiskt integrera också sociala hållbarhetsaspekter i produkt- och tjänsteutveckling möjliggör mer optimerade helhetslösningar.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×