Studentprojekt

Studentprojekt

Ibland är det värdefullt med nya idéer. Ett studentprojekt är ett verklighetsanpassat kortare arbete mitt i studierna, under exempelvis åtta veckor. Det kan hjälpa dig att komma vidare i en problemlösning.

Värdefullt med nya idéer

Studenterna har tid avsatt under utbildningen för att hjälpa dig, till låga eller inga kostnader. De hjälper dig att ta hand om behov i företaget. Det är också ett bra sätt för dig som företagare att hitta rätt arbetskraft.

Som företagare eller arbetsgivare träffar du studenten eller studenterna och kommer gemensamt överens om ett studentprojekt eller ett examensarbete. BTH handleder studenten i de akademiska delarna av arbetet.

I många av utbildningarna på BTH genomförs studentprojekten på uppdrag av företag eller andra arbetsgivare. Ett sådant projektarbete, genomfört skarpt ute i arbetslivet, ger studenterna en bild av vilka problem och frågeställningar de kan komma att möta i kommande yrkesutövning.

Företaget i sin tur kan exempelvis få förslag till nya arbetssätt eller hjälp med vissa utredningsuppdrag.

Självklart hjälper vi till med att förmedla kontakten mellan dig och våra kvalificerade studenter.

Så här går det till

STEG 1

Företaget bidrar med förslag till studentprojekt

STEG 2

Ansvarig lärare och företag diskuterar innehåll i studentprojektet

STEG 3

Studenter rekryteras till projektet av ansvarig lärare

STEG 4

Kick-off med företag och studenter för att stämma av förväntningar

STEG 5

Halvtidsavstämning med företag och studenter för att statusuppdatera

STEG 6

Slutpresentation av studentprojekt på BTH och även på företaget

Under utbildningen genomför studenterna flera projekt där de jobbar i grupp med konkreta fall och problem från näringslivet. Projekten genomförs under olika delar av året, i olika omfattning, och varar från några veckor upp till ett halvår. Projekten är oftast mer praktiskt orienterade än examensarbetena. Studenterna undersöker behov, skapar idéer och tar fram prototyper eller konkreta planer och analyser som företagen kan arbeta vidare med. Arbetet dokumenteras i en rapport.

Under studentprojektet har studenterna normalt sett ingen lön. Det är en fråga mellan företaget och de studenter som genomför arbetet. Det är vanligt att företaget står för kostnader i samband med resor, utrustning, material och liknande om det behövs för prototypframtagning.

Checklista

För studenter och företagare

 • Vad ska genomföras och under hur lång tid?
 • Vem är studentens kontaktperson på företaget?
 • Vilka är företagets förväntningar på studenten, och vilka förväntningar har studenten på företaget?
 • Hur ska eventuella kostnader för material, resor med mera fördelas? Ofta står företaget för vissa merkostnader. Specificera vilka!
 • Vem äger resultatet av studentens arbete?
 • Hur ska slutresultatet presenteras?

För den akademiska handledaren

 • Tydliggör för studenten vad som krävs för att ett studentprojekt eller ett examensarbete ska bli godkänt.
 • Tag kontakt med företagets kontaktperson och klargör vad företaget kan förvänta sig av studenten.
 • Säkerställ att det finns en tydlig tidplan för studentprojektet eller examensarbetet.
 • Säkerställ att det är tydligt vem som äger slutresultatet.
 • Handled och stötta studenten i det akademiska arbetet.

Tänk på att ett studentprojekt, eller ett examensarbete blir offentlig handling. Var noga med att komma överens om vilka uppgifter som inte kan
offentliggöras i arbetet så att inte några företagshemligheter röjs.

Vilka utlägg kan studenten komma att behöva hjälp med? Arbetet i sig är gratis, men ofta får studenten hjälp med vissa utlägg
som kostnader för material, utrustning, resor och liknande.

Den så kallade immaterialrätten betyder att studenten äger rätten till sitt arbete. Om arbetet handlar om produktutveckling och design är
det extra viktigt att företag och student kommer överens om vem som äger rätten till resultatet. Här kan högskolan bistå med hjälp.

Det är bra med en konkret tidplan så att du som företagare känner dig delaktig i arbetet. Du som företagare ska även ha kontakt med studentens
akademiska handledare på högskolan.

Studentprojekt i samarbete

Hållbar hockey

Hockeyallsvenskan tar nu steget mot att bli en av de första ligorna i världen att fokusera på hållbarhet, detta med hjälp av BTH:s studenter i strategiskt ledarskap för hållbarhet som har arbetat med Hockeyallsvenskans ledning för att bland annat belysa hur situationen ser ut idag och arbeta fram strategier för deras arbete framåt

Säker trafik

BTH-studenter arbetade tillsammans med Volvo Group Connected Solutions och studenter från Stanford University i ett globalt innovationsprojekt fokuserat på innovativa koncept för att kommunicera säkerhetskritisk information mellan lastbilsförare och övriga användare av den smarta stadens gator och vägar.

Projektet är särskilt intressant ur ett samverkansperspektiv eftersom det handlar om ett projekt med en unik profil där utbildning, forskning och samverkan sammanstrålar inom ramen för ett innovativt teknikområde under stark utveckling. Projektet är en del av det pågående arbetet inom BTH:s forskningsprofil inom modelldriven produktutveckling finansierad av industripartners, KK-stiftelsen och BTH.

Övriga studentprojekt i korthet

 • En mekanisk ogräsrensare tillsammans med Lyckegår.
 • Ett modulärt robotgripdon tillsammans med Evomatic.
 • En sensor för att detektera tryckfall vid rör- och kabelgenomföring tillsammans med Roxtec.
 • Ett rum på äldreboenden anpassat för upplevelser och social stimulans tillsammans med Blue Science Park.
 • Ett koncept för en så kallad ”digital tvilling” tillsammans med Dynapac.
 • Olika kommunikationslösningar för bygg- och anläggning tillsammans med Volvo Construction Equipment.
 • Ett verktyg som ska gynna uppföljning av barns välmående tillsammans med Contribe.
 • Ett planerings- och bokningsverktyg för Karlskrona kommuns chaufförstjänst tillsammans med Sigma IT.
 • En e-hälsoapplikation som har till uppgift att hitta tidiga indikationer på hjärtsvikt tillsammans med CGI.
 • En e-learningplattform tillsammans med Softhouse.
 • Ett webbaserat konfigurationssystem för bygg- och säkerhetslösningar tillsammans med Ericsson.

Välkommen att kontakta BTH

Andreas Larsson, vicerektor och ansvarig för samverkan
E-post: andreas.larsson@bth.se
Telefon: 0455-38 55 55

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×