Samverkansforskning

Samverkansforskning

Majoriteten av BTH:s forskning bedrivs som samverkansforskning, vilket innebär att forskningen genomförs i samarbete med företag, offentliga organisationer eller andra lärosäten.

Forskningsprojekt i samverkan

Vid BTH finns 12 olika forskningsområden och inom samtliga pågår en mängd olika forskningsprojekt i samverkan med företag och organisationer.

Vill du veta mer om projekten kan du enkelt söka i vår forskningsportal nedan.

BTH:s forskningsprojekt

Vad innebär samverkansforskning?

Samverkansforskning innebär att BTH bedriver forskning med en eller flera andra, såsom t.ex. företag eller andra lärosäten. Inom samverkan bidrar parterna med resurser i form av till exempel ekonomiska medel, material och befintlig kunskap.

Då samverkansforskning inte innebär full kostnadstäckning för BTH får samverkan inte medföra att samverkansparter erhåller rätt till bakgrundskunskap eller resultat som genererats vid BTH med mindre än att separat och marknadsmässig ersättning utgår för detta. Eftersom högskolan omfattas av EU:s statsstödsregler kan ett felaktigt erhållande av sådana rättigheter anses som otillåtet statsstöd, vilket till exempel kan medföra återbetalningsskyldighet för samverkansparten för stödet som mottagits.

Samverkansforskning ska medföra forskningsnytta och därför förbehåller sig högskolan alltid möjligheten att kunna publicera resultaten liksom att dessa kan nyttjas i fortsatt forskning och undervisning. Detta gäller även när resultat framtagna vid BTH övertas av en samverkanspart eller det finns möjlighet för en samverkanspart att överta eller på annat sätt nyttja resultaten.

Spridande av resultat sker dock alltid med beaktande av eventuell sekretess och samarbetsparters intresse av att resultatet skyddas innan det offentliggörs. Processen för detta ska vara reglerad i ett samverkansavtal.