Charlotte Romare

Charlotte Romare

Industridoktorand

charlotte.romare@bth.se

Institutionen för hälsa , Rum H550B

0709-527305

Kort biografi

Jag är IVA-sjuksköterska och jobbar på IVA i Karlskrona. Sedan januari år 2017 är jag industridoktorand på halvtid i ämnet Tillämpad Hälsoteknik med inriktning mot omvårdnad. Mitt forskningsprojekt handlar om smarta glasögon på IVA, en innovation för larmhantering och avancerat beslutsstöd i en komplex vårdmiljö. Mitt övergripande syfte är “att undersöka om, och i så fall hur, smarta glasögon kan bidra till ökad patientsäkerhet inom intensivvården”. Jag är även med som klinisk koppling i innovationsprojektet SUCCCE.

Intensivvård är komplex, högteknologisk och avancerad vård av de allra svårast sjuka patienterna. Vårdpersonalen har krav på sig att kunna fatta rätt beslut i livshotande situationer och baserar besluten på information som inhämtas från flera olika källor, bland annat patientens vitala parametrar. Inom all sjukvård är patientsäkerhet viktigt, och eftersom intensivvårdspatienterna är de svårast sjuka innebär det att de är extra känsliga och utsatta. Teknikutvecklingen inom intensivvårdsområdet utgår från att ta fram tekniska lösningar som underlättar vårdpersonalens arbete och ökar vårdkvalitén för patienterna. En behovsanalys under 2015 belyste flera olika områden i vårdmiljön som skulle kunna förbättras för att öka vårdkvalitén. Resultatet presenterades vid en workshop inom ramen för innovativa IT-lösningar där flera tänkbara lösningar lades fram, bland annat att använda smarta glasögon inom intensivvård för larmhantering och ökad tillgänglighet av vitala parametrar. Detta resulterade i att projektet SUCCCE bildades för att arbeta med frågan.

Smarta glasögon är en ganska ny plattform för applikationer (prcis som smart-phones och surfplattor) som kan beskrivas som “en datoriserad kommunikator med en transparent skärm och videokamera, som bärs som ett par glasögon”. De kan kontrolleras via touch-styrning eller med rösten och kan fotografera, filma och använda WiFi eller Bluetooth för att kommunicera. Smarta glasögon har i tidigare forskning föreslagits som ett hjälpmedel för ökad tillgång till bland annat patientens vitala parametrar och för att underlätta larmhantering om de förses med en anpassad applikation. Vår litteraturstudie visar dock att smarta glasögon inte har använts inom intensivvårdens komplexa kontext tidigare.

Det övergripande syftet med föreliggande forskningsprojekt är att undersöka om och i så fall hur smarta glasögon kan bidra till ökad patientsäkerhet inom intensivvård. För att nå syftet kommer fyra delstudier genomföras;

* att undersöka vårdpersonalens syn på smarta glasögon inför implementering inom intensivvård (fokusgruppsintervjuer)

* att beskriva vilken nytta och risk för patientsäkerheten vårdpersonalen erfar i samband med användandet av smarta glasögon inom intensivvård efter 6 månaders användning (individuella intervjuer)

* att identifiera vilken nytta och riskfaktorer för patientsäkerheten vårdpersonalen upplever i samband med användandet av smarta glasögon inom intensivvården efter 3 års användning (enkät)

* att beskriva hur vårdpersonalen upplever att patientsäkerheten inom intensivvården påverkats av smarta glasögon 3 år efter implementering (mixad metod, enkät och fokusgruppsintervjuer)

Forskningsprojektet är godkänt av etikprövningsnämnden i Lund.

 

Huvudhandlare: Lisa Skär, professor i omvårdnad BTH

Biträdande handledare: Peter Anderberg BTH, Johan Sanmartin Berglund BTH, Ursula Hass Projektledare SUCCCE.

Projects & Publications

Ongoing project
Preparing clinical trials with smart glasses in ICU.