GDPR på biblioteket

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Blekinge Tekniska Högskola (BTH) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för högskolebibliotekets verksamhet.

Högskolebiblioteket behandlar personuppgifter som är nödvändiga för administration av lån och reservation av material i bibliotekets låntagarregister. Uppgifterna som behandlas är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Loggning sker även av användningen av bibliotekets digitala miljöer.

BTH behandlar personuppgifter med stor hänsyn till personlig integritet och följer de bestämmelser som finns i dataskyddsförordningen (EU 2016/679) samt annan relevant dataskyddslagstiftning.

Laglig grund för personuppgiftsbehandlingen: fullgöra uppgift av allmänt intresse

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna bedriva biblioteksverksamhet som exempelvis utfärda lånekort, administrera lån, hantera anmälningar till kurser, ta emot beställningar av material samt kontakta frågeställare.

Insamlade personuppgifter kommer inte att behandlas för något annat ändamål och kommer inte att lämnas ut till någon part utanför BTH.

Undantag från detta kan göras om låntagare inte återlämnar böcker efter lånetidens då förseningsavgifter kan krävas och personuppgifter kan komma att utlämnas till inkassoföretag.

Studenter vid BTH

När du som student vid BTH vill bli låntagare på högskolebiblioteket kommer personuppgifter att hämtas från ditt studentkonto. Om du inaktiveras som låntagare eller önskar att dina personuppgifter raderas från bibliotekssystemet kommer BTH att begränsa behandlingen av dina personuppgifter i bibliotekssystemet. Uppgifterna i ditt studentkonto kan fortfarande behöva användas för studieadministrativa uppgifter.

Lagring av personuppgifter

De personuppgifter som behandlas för att kunna administrera lån och reservation av material i bibliotekets låntagarregister sparas så länge som låntagaren har för avsikt att vara aktiv låntagare vid biblioteket. Aktiv låntagare räknas den vara som har aktiva lån eller reservationer. Låntagarkontots giltighetstid är begränsad till tre år. Du får en påminnelse 30 dagar innan den går ut och om du inte förnyar kontot då upphör det automatiskt att gälla och dina personuppgifter kommer att raderas från bibliotekets låntagarregister. Loggning av användningen av bibliotekets digitala miljöer raderas efter ett år.

Sekretess i biblioteksverksamhet

För biblioteksverksamhet gäller sekretess enligt 40 kap. 3 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för uppgift i register om en enskilds lån, reservation eller annan form av beställning och för uppgift om en enskilds användning av informationsteknik.

Vilka rättigheter har den som registreras

Den som registreras har bland annat rätt tt kontakta BTH om man vill ta del av de uppgifter högskolan har registrerat, för att begära rättelse, överföring eller för att begära begränsning av behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av sina uppgifter. För att få veta mer om hur BTH behandlar personuppgifter se www.bth.se/personuppgifter.

Om du har frågor om personuppgiftsansvaret, behandling av personuppgifter vid BTH, eller vill utöva någon av dina ovan nämnda rättigheter, kan du kontakta högskolan och högskolans dataskyddsombud.

Kontaktuppgifter till högskolan är:

Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona,

telefon till växel 0455-38 50 00,

e-post till registrator: registrator@bth.se

Du når högskolans dataskyddsombud genom att ringa till växeln eller via e-post till dataskyddsombud@bth.se

Om du har klagomål på BTH:s behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten, se imy.se