Spatiala strategier i särskilt boende under corona-epidemin

Spatiala strategier i särskilt boende under corona-epidemin

Projektstatus

Pågående

Projektledare

Catharina

Catharina Nord


Kategori/Område

Forskning inom fysisk planering

Boendemiljön i särskilt boende bygger på att gemenskap är en viktig kvalitet i vardagen. Den arkitektoniska utformningen understödjer en kollektiv omsorgsmodell som inte gick att upprätthålla under corona-pandemin på grund av den orsakar allvarlig smittspridning. I den här studien undersöks vilka rumsliga strategier som personal och boende använt för att kunna förhindra smitta.

Studiens syfte är att undersöka hur personal och äldre som bor i särskilda boenden har med rumsliga strategier försökt att förhindra smittspridning i särskilt boende. Detta kan innebära organisationella förändringar av rutiner, uppdelning i olika grupper eller förändrade måltidssituationer och aktiviteter. Studien ämnar undersöka hur personalen rent praktiskt gått till väga och också hur man har upplevt situationen när begränsande åtgärder som t.ex. isolering av sjuka äldre, varit nödvändiga. Äldres egna strategier och upplevelser är en viktig aspekt. Har man som boende t.ex. valt självisolering? Den arkitektoniska utformningen är avgörande för omsorgens kvalitet och för relationer mellan boende och personal. Studien vill lyfta fram hur den rumsliga utformningen har orsakat problem men också möjliggjort lösningar. Studien förväntans generera kunskap om egenskaper i den fysiska miljön och hur den fungerar i en epidemi av extrem karaktär med relevans också för mindre allvarliga epidemier. Resultaten kan direkt påverka omsorgens utförande och hur man kan använda rumsliga strategier för att förbättra omsorgen. Studien har också potential att fördjupa kunskapen om det särskilda boendets arkitektur för att förbättra boendemiljön för svaga äldre i ett större perspektiv.

Studien genomförs i ett samarbete mellan Linnéuniversitet genom Kristina Tryselius och BTH, Catharina Nord. Den är finansierad av Familjen Kamprads Stiftelse.

Fakta

Längd

2021-2023

Budget

2 milj. SEK

Kontaktperson

Catharina

Catharina Nord

Deltagare