Trygghet och offentligt liv i fysisk planering

Trygghet och offentligt liv i fysisk planering

Projektstatus

Avslutat

Kategori/Område

Planering och byggd miljö

Offentligt liv och utformningen av offentliga platser har under de senaste åren upptagit ett betydande utrymme när planerare, politiker, allmänhet och arkitekter diskuterat stadsutveckling och vad som formar ”den goda staden”.  

Ett centralt begrepp i denna diskurs har varit trygghet, ett begrepp som tidvis blivit synonymt med det stadsliv som eftersträvats. Men hur påverkas det offentliga livet av den rådande trygghetsdiskursen och de förslag till fysisk utformning som förutsätts ge trygghet? Kan det till och med vara så att de förslag till fysisk förändring av stadsmiljöer som förutsätts ge trygghet kan vara kontraproduktiva och negativt påverka stadens offentliga liv? Detta är frågor som undersöks i projektet av Lina Berglund-Snodgrass, doktorand i fysisk planering.

Fakta

Deltagare