Det här är BTH

Det här är BTH

Blekinge Tekniska Högskola är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus.

BTH:s uppdrag är att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom högre utbildning, forskning och innovation.

Vi bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå, med fokus på IT som integreras med andra ämnen såsom teknik, fysisk planering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård.

Vi sätter studentens framtid i centrum och erbjuder utbildning som gör dem redo att möta samhällsutmaningar. Vår forskning har ett tydligt fokus på att bidra med lösningar och innovationer inom angelägna områden.

I all vår verksamhet lyfter vi fram innovation, hållbarhet samt samarbete och utbyte med näringsliv och samhälle.

Välkommen till BTH!

 

Utbildning med koppling till yrkeslivet

BTH sätter studenten i centrum och erbjuder forskningsanknuten och samverkanssäkrad utbildning där fokus är på kreativitet, självständighet, initiativförmåga och entreprenörskap.

Våra utbildningar ger studenten möjlighet att skapa sig en karriär inom det område de valt. Därför fokuserar vi inte enbart på vad som händer under utbildningen, utan även på vad som händer efter den. Ett flertal av våra utbildningar har projekt tillsammans med näringslivet. På det sättet får studenterna, redan under sin studietid, insikt i sitt framtida yrke och värdefulla kontakter med framtida arbetsgivare.

Studenter vid BTH befinner sig dessutom i en internationell miljö vilket ger dem möjlighet att bygga nätverk inför framtiden.

Vi tar vara på möjligheterna med att vara ett litet lärosäte. Studenterna lär snabbt känna varandra och studiegrupperna är mindre.

Det är lätt för studenterna att få kontakt med lärare och övrig personal. Det ger en givande, intressant och trygg studiemiljö.

Utbildningen i siffror

 • 5 300 studenter
 • 21 utbildningar på grundnivå
 • 12 utbildningar på avancerad nivå
 • 36 procent av studenterna är kvinnor
 • 560 internationella studenter
 • Cirka två tredjedelar av BTH:s verksamhet är utbildning på grundnivå och avancerad nivå
  Siffrorna är hämtade från årsredovisningen för 2019

Forskning som löser samhällets utmaningar

Som teknisk högskola har vi en förväntan på oss att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vi gör det genom att bedriva forskning som gör verklig skillnad. BTH har höga ambitioner – och inom några områdensom mjukvaruutveckling och strategisk hållbar utveckling, är vi redan i världsklass.

Forskningen vid BTH bedrivs vid två fakulteter och sker inom områdena teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård.

BTH har, trots sin relativa litenhet, en stor andel forskning. Idag utgör forskning och forskarutbildning mer än en tredjedel av vår verksamhet och vi tänker öka andelen ytterligare. Här finns forskning inom ett stort antal områden som hålls samman av profilen tillämpad IT, som de närmar sig från olika perspektiv.

Vi genomför ofta våra forskningsprojekt i samverkan med näringsliv och samhälle och alltid med ett tydligt fokus – att forskningsresultaten ska bidra till lösningar på samhällets utmaningar.

Forskningen i siffror

 • 12 forskningsområden
 • 10-tal utbildningar på forskarnivå
 • 43 professorer
 • 101 doktorander
 • Cirka en tredjedel av BTH:s verksamhet är forskning och forskarutbildning
  Siffrorna är hämtade från årsredovisningen för 2019

 

Löser samhällets utmaningar

Vid BTH finns tre forskningsmiljöer med finansiering från KK-stiftelsen.

 • Den ena fokuserar på att skapa resurseffektiva system för analys av stora datamängder. Forskningen genomförs med ett flertal företag, till exempel Ericsson, Telenor och Sony Mobile Communications.
 • Den andra forskningsmiljön fokuserar på framtagning av metoder och verktyg för att utveckla nästa generations hållbara produkter inom tillverkande industri. Forskningen genomförs tillsammans med ett flertal företag, till exempel Volvo, Tetra Pak och GKN Aerospace.
 • Den tredje fokuserar på att ta fram nya arbetssätt och metoder så att svenska företag ska kunna utveckla framtidens mjukvaruintensiva produkter och tjänster på ett konkurrens­kraftigt sätt. Forskningen genomförs i samarbete med Ericsson, Sony, Telia Company, Handelsbanken, Swedbank, MaxKompetens, Time People Group, Tolpagorni Product Management, QTEMA och Fortnox.

BTH har även ett stort projekt med finansiering av KK-stiftelsen där målet är att utveckla visuella och interaktiva system med människan i centrum. Projektet genomförs tillsammans med WIP, Ericsson, Axis Communications och Tobii Pro.

Forskarskola för industrins behov av ökad kompetens
BTH driver en företagsforskarskola, Professional Licentiate in Engineering, som har fokus på att utveckla tillämpad industrinära forskning inom mjukvaruområdet. Syftet med forskarskolan är, dels att möta behovet som finns i industrin av att öka de anställdas kompetens, dels att underlätta för tillämpad forskning att föras över till industrin. Doktoranderna arbetar parallellt med sina studier och de får under tiden i forskarskolan möjlighet att fokusera på ett område för att bygga kompetens och utveckla nya idéer.

Unik klinik inom hälsa
Vid BTH finns en unik forsknings- och utbildningsklinik som fungerar som en mötesplats för forskning, undervisning och hälsoteknisk produktutveckling.

Inspirerande studiemiljö

BTH:s båda campus ligger vid havet vilket ger en speciell atmosfär. På campus finns naturligtvis undervisningslokaler och bibliotek, men även restaurang och café, studentbostäder, studentkår och den unika möjligheten att kunna bada i havet. Kort och gott – en inspirerande studiemiljö.

Karlskrona
På BTH:s huvudcampus i Karlskrona, Campus Gräsvik, finns alla utbildningar inom teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi samt inom hälsa och vård. Campus Gräsvik ligger mitt i Blue Science Park, ett affärsnätverk inom IT- och telekombranschen. Detta ger stora möjligheter till samarbeten inom både utbildning och forskning.

Karlshamn
På Campus Karlshamn finns merparten av BTH:s utbildningar inom digitala medier. På Campus Karlshamn finns även NetPort Science Park med företag inom bland annat upplevelseindustrin.