omgivning bth

Institutionen för hälsa, TIHA

Institutionen för hälsa, TIHA

Institutionen för hälsa är en av sju institutioner vid fakulteten för teknikvetenskaper.

Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning inom hälsa, vård och omsorg med syfte på att förebygga sjukdom, förlänga liv och främja hälsa utifrån samhällsmedborgarnas, patienternas och hälso- och sjukvårdspersonalens perspektiv. I vår verksamhet integreras forskning och klinisk verksamhet med teknisk kunskap för att främja ett bra liv.

Vill du besöka institutionen finns vi i hus H på plan 5, Campus Gräsvik. Har du några frågor är du välkommen att kontakta Doris Bohman, prefekt, telefon 0455-385404 eller Ingela Silverflod, institutionskoordinator, telefon 0455-385441.

 

Forskning

Forskningen omfattar såväl människan i friskt tillstånd som vid sjukdom, efter skada, med funktionshinder och med särskilda behov. Forskningen studerar även hur teknik kan stödja och utveckla hälsa, vård och omsorg.

Forskning inom området studerar processer, metoder, diagnostik eller behandling som lindrar symtom där fokus är att förstå, stärka, stödja och kompensera människor i olika hälsosituationer, i olika kontext och med varierande metoder.

En viktig del av forskningen är interaktion i betydelsen kommunikation och samspel samt lärande, vilka är bevis för det flervetenskapliga perspektivet som kännetecknar området.

Forskningen sker inom följande ämnen:

Omvårdnad
Ämnet utgår från de behov människan har – hälsa, miljö, interaktion och omvårdnadshandlingar. Målet är att få kunskap för att stödja, förbättra och återställa människans hälsa, undvika, lindra och uthärda lidande samt skapa förutsättningar för en fridfull död. Forskningen fokuserar på enskilda patienter och deras närståendes behov och resurser, på vård- och omgivningsmiljö samt på omvårdnad ur ett organisatoriskt perspektiv.

Folkhälsovetenskap
Ämnet utgår från ett flervetenskapligt perspektiv som inkluderar kunskap från olika vetenskaper som studerar levnadsvanornas, miljöns, samhällsstrukturens och vårdsystemets betydelse för befolkningens hälsa. Målet är att få kunskap om befolkningens hälsa, hälsans bestämningsfaktorer samt hälsofrämjande och förebyggande hälsoarbete.

Medicinsk vetenskap
Inom ämnet studeras människan utifrån ett biologiskt perspektiv med en naturvetenskaplig grund. Forskningsprojekten söker efter förklaringar till sjukdomsorsaker, symptom och förlopp med utgångspunkt i patofysiologiska förändringar och dess behandlingar.

Tillämpad hälsoteknik
Ämnet är tvärvetenskapligt och inbegriper studier om hur hälsa direkt eller indirekt kan relateras till tillämpning och konsekvenserna av teknik. Forskningsprojekten utgår från både den enskilda individen eller hela befolkningen. Ämnet är även ett forskarutbildningsämne vid BTH.

Utbildning

Institutionens forskare och lärare är engagerade i flera utbildningsprogram och fristående kurser.

Internationalisering

Som student på sjuksköterskeprogrammet vid institutionen för hälsa har du möjlighet att under din studietid göra din VFU eller examensarbete vid något av de lärosäten som vi har avtal med. Avtalen innebär att du som student tillbringar viss överenskommen tid vid det utländska lärosätet eller praktikplatsen och att det är ett stipendium knutet till utbytet.

För mer information, kontakta institutionens internationaliseringsansvarige Ingrid Weiber, e-mail: ingrid.weiber@bth.se. Tel: 0455-385451.